Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

10. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 oktober 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 27.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy