Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0555/2006

Συζήτηση :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

13.1. Θιβέτ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 και B6-0568/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0555/2006

(αντικαθιστά τις B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 και B6-0568/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle και Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger και Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0465)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου