Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 245kWORD 156k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (συζήτηση)
 4.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ * - Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007 (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)
  6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (ψηφοφορία)
  6.4.Αλιευτικοί στόλοι των άκρως απόκεντρων περιφερειών * (διαδικασία χωρίς έκθεση) (ψηφοφορία)
  6.5.Εορτασμός της επετείου της εξέγερσης στην Ουγγαρία το 1956 (ψηφοφορία)
  6.6.Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (ψηφοφορία)
  6.7.Γεωργία (Νότιος Οσσετία) (ψηφοφορία)
  6.8.Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (ψηφοφορία)
  6.9.Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (ψηφοφορία)
  6.11.Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)
  6.12.Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (ψηφοφορία)
  6.13.Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (ψηφοφορία)
  6.14.Απόσπαση εργαζομένων (ψηφοφορία)
  6.15.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Θιβέτ
  12.2.Δίκη του Rios Montt
  12.3.Ουζμπεκιστάν
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Θιβέτ (ψηφοφορία)
  13.2.Δίκη του Rios Montt (ψηφοφορία)
  13.3.Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού xxx/2006 σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, την οδηγία 2001/20/ΕΚ, τη οδηγία 2001/83/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 47/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλiου σχετικά με τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση συστημάτων διαχωρισμού για την προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές, τα οποία παρέχονται ως μη γνήσιος εξοπλισμός οχήματος (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή συμπληρωματικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία (COM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ (COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, JURI


3. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2005 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [2006/2206(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Trichet (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Παρεμβαίνουν οι Kurt Joachim Lauk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Alexander Radwan, Robert Goebbels, Wolf Klinz, Ashley Mote, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo και Jean-Claude Trichet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


4. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ * - Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Παρεμβαίνει ο Lutz Goepel (εισηγητής), ο οποίος ζητεί, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 1, του Κανονισμού, την αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των εκθέσεων αυτών.

Παρεμβαίνουν οι Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk (αναπλ. Jan Mulder, εισηγητής), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, για να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου η αίτηση για την αναβολή θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, και, ως εκ τούτου, προτείνει να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη αποσύροντας αυτές τις δύο αυτές εκθέσεις.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτή την πρόταση.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.40 π.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, χιλιανή αντιπροσωπεία, υπό τον Antonio Leal Labrín, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Χιλής, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι:

- Bruno Gollnisch, ο οποίος αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνήθηκε η Marine Le Pen να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που θα μεταβεί προσεχώς στη Μέση Ανατολή, και ζητεί από τον Πρόεδρο να εκφράσει την αποδοκιμασία του για αυτό το μέτρο στην ισραηλινή κυβέρνηση (Ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση και διευκρινίζει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να αναβάλει για μεταγενέστερη ημερομηνία το ταξίδι της εν λόγω αντιπροσωπείας)·

- Carlos Carnero González, ο οποίος αναφέρει ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας τον οποίο διαθέτει δεν υφίσταται σε όλες τις γλώσσες (Ο Πρόεδρος απαντά ότι αυτό αποτελεί συνήθη πρακτική για το εν λόγω έγγραφο και ότι τα κείμενα επί των οποίων το Κοινοβούλιο καλείται να αποφανθεί είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες, σύμφωνα με τον Κανονισμό)·

- Elmar Brok, πρόεδρος της επιτροπής AFET, επί της παρεμβάσεως του Bruno Gollnisch.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


6.1. Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007 (ψηφοφορία)

- Σχέδια τροπολογιών και προτάσεις τροποποίησης για τα κονδύλια του τμήματος ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 όσον αφορά την Επιτροπή
-Σχέδια τροπολογιών στα τμήματα I, II, IV, V, VI, VII και VIII του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τα σχέδια τροπολογιών που αφορούν μη υποχρωτικές δαπάνες· απαιτείται απλή πλειοψηφία για τις προτάσεις τροποποίησης που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες)

Τα σχέδια τροπολογιών και οι προτάσεις τροποποίησης που εγκρίνονται εμφανίζονται στο παράρτημα στο τμήμα "κείμενα που εγκρίθηκαν".

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα 1, σημείο 1)

Παρεμβάσεις:

- Ο James Elles (γενικός εισηγητής) αναφέρει, πριν από την ψηφοφορία, ότι ορισμένες προσαρμογές τεχνικής φύσεως ήταν απαραίτητες και καταγράφονται στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης· (Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών» στο τέλος του σημείου 1·

- Πριν από την ψηψοφορία επί του τμήματος I (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), ο Louis Grech (εισηγητής) αναφέρει ότι οι προσαρμογές τεχνικής φύσεως που προκύπτουν από τις ψηφοφορίες επί των τροπολογιών του προϋπολογισμού θα ενσωματωθούν στο ψήφισμα που περιέχεται στην έκθεσή του A6-0356/2006.


6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 και την διορθωτική επιστολή - αριθ. 1/2007 (5733/2006 – SEC(2006)0762), στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα III, Επιτροπή [C6 0299/2006 – 2006/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: James Elles (A6-0358/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0451)


6.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαϊκός Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Louis Grech (A6-0356/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0452)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 31 (η προφορική αυτή τροπολογία δεν κρατείται επειδή περισσότεροι από 37 βουλευτές έχουν αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη)·

- Louis Grech (εισηγητής) που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος


6.4. Αλιευτικοί στόλοι των άκρως απόκεντρων περιφερειών * (διαδικασία χωρίς έκθεση) (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες [COM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS)].

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0453)


6.5. Εορτασμός της επετείου της εξέγερσης στην Ουγγαρία το 1956 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0548/2006 και B6-0549/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0548/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0454)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Michael Cramer ο οποίος προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Ι, η οποία κρατείται.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0549/2006 καταπίπτει.)


6.6. Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 και B6-0552/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0539/2006

(αντικαθιστά τις B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 και B6-0552/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Μάριος Ματσάκης, Georgs Andrejevs και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Adam Jerzy Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0455)


6.7. Γεωργία (Νότιος Οσσετία) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 και B6-0553/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0537/2006

(αντικαθιστά τις B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 και B6-0553/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Μάριος Ματσάκης, Georgs Andrejevs και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis και Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0456)


6.8. Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 και B6-0575/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0545/2006

(αντικαθιστά τις B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 και B6-0575/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg και Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0457)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0572/2006 καταπίπτει.)


6.9. Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0544/2006 και B6-0577/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0544/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0458)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0577/2006 καταπίπτει.)


6.10. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ενόψει ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου [2006/2150(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0459)


6.11. Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0543/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0460)


6.12. Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα "NAIADES" [2006/2085(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0461)


6.13. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης [2006/2043(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0462)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Charlotte Cederschiöld επί της ψηφοφορίας στην παράγραφο 45.


6.14. Απόσπαση εργαζομένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ για την απόσπαση εργαζομένων [2006/2038(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0463)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ria Oomen-Ruijten η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.


6.15. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2005) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2005 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [2006/2206(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0464)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Alexander Alvaro σχετικά με τον αριθμό των παρόντων βουλευτών στο Ημικύκλιο στο τέλος αυτής της ώρας των ψηφοφοριών·

- Pervenche Berès η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 11, η οποία κρατείται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Neil Parish επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Έκθεση Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Έκθεση Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Έκθεση Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Έκθεση Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett και Zita Pleštinská


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PSE και ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή IMCO: Christel Schaldemose

επιτροπή ECON: Olle Schmidt σε αντικατάσταση του Graham Watson

Προσωρινή επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων: Olle Schmidt

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-ΚροατίαΑντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Olle SchmidtΑντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία


10. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έχει λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη κοινή θέση, καθώς και τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2006 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 27.10.2006.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ημερομηνία συνεδρίασης: 24.10.2006

Έκθεση Paulo Casaca - A6-0303/2006 - παράγραφος 43

Ο Patrick Gaubert δηλώνει ότι η ηλεκτρονική του συσκευή ψηφοφορίας δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί αυτής της παραγράφου.


12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2006)


12.1. Θιβέτ

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 και B6-0568/2006

Οι Adam Jerzy Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer και Μάριος Ματσάκης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Robert Evans, Filip Kaczmarek, Józef Pinior και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


12.2. Δίκη του Rios Montt

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 και B6-0569/2006

Οι Luis Yañez-Barnuevo García, Raül Romeva i Rueda, Bernd Posselt, Bairbre de Brún και Μάριος Ματσάκης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


12.3. Ουζμπεκιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B6-556/2006, B6-559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 και B6-0570/2006

Οι Józef Pinior, Alyn Smith, Elisabeth Jeggle, Tobias Pflüger, Μάριος Ματσάκης και Adam Jerzy Bielan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Karin Scheele και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


13.1. Θιβέτ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 και B6-0568/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0555/2006

(αντικαθιστά τις B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 και B6-0568/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle και Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger και Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0465)


13.2. Δίκη του Rios Montt (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 και B6-0569/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0554/2006

(αντικαθιστά τις B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 και B6-0569/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Luis Yañez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0466)


13.3. Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 και B6-0570/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0556/2006

(αντικαθιστά τις B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006 και B6-0567/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elisabeth Jeggle και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernadette Bourzai και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Ona Juknevičienė και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Alyn Smith, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Satu Hassi και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0467)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0566/2006 και B6-0570/2006 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Józef Pinior ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται (η παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε, απορρίπτεται κατόπιν)·

- Bernd Posselt επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας·

- Elisabeth Jeggle η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται (ο Μάριος Ματσάκης γνωστοποιεί την αντίθεσή του σε αυτή την προφορική τροπολογία).

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Manuel Medina Ortega, για να επισημάνει οτι δεν κατέστη δυνατόν να είναι παρών στην αρχή της ψηφοφορίας για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών (2006/2249(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

επιτροπή DEVE

- Ενσωμάτωση της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (2006/2246(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

επιτροπή ECON

- Μακροοικονομικός αντίκτυπος της αύξησης των ενεργειακών τιμών (2006/2247(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ITRE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

- Διεθνή λογιστικά πρότυπα και διαχείριση του IASB (2006/2248(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

επιτροπή LIBE

- Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση (2006/2251(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

- Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (2006/2250(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

επιτροπή ECON

- Μακροοικονομικός αντίκτυπος της αύξησης των ενεργειακών τιμών (2006/2247(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών ECON, ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

επιτροπή IMCO

- Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD))
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών IMCO, LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

επιτροπή ITRE

- Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, ECON)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών ITRE, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19.10.2006)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή FEMM

- Έκθεση σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τα μέλη σε περίπτωση μητρότητας ή πατρότητας (2006/2025(REG))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: JURI/FEMM


15. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

49/2006

Alessandra Mussolini

42

50/2006

Sylwester Chruszcz

17

51/2006

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

52/2006

Maciej Marian Giertych

30

53/2006

Thierry Cornillet

121

54/2006

Mario Borghezio

14

55/2006

Maciej Marian Giertych

23

56/2006

Daniel Strož

12

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski και Mieczysław Edmund Janowski

90

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle και Ewa Hedkvist Petersen

70

59/2006

Alessandra Mussolini

27

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines και Thomas Ulmer

267

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert και Emanuel Jardim Fernandes

48

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim και Carl Schlyter

37

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

23

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis και Caroline Lucas

36

68/2006

Μανώλης Μαυρομμάτης, Vasco Graça Moura και José Albino Silva Peneda

91

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini και Carlo Casini

10

71/2006

Luca Romagnoli

13

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská και Peter Šťastný

53

73/2006

Mario Borghezio

7

74/2006

Manuel António dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira και Emanuel Jardim Fernandes

17

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner και Thomas Mann

22

76/2006

Andreas Mölzer

14

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk και Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney και Christa Prets

48


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13.11.2006 έως τις 16.11.2006.


18. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Παρατηρητές

Арабаджиев Александър, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Близнашки Георги, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Иванова Иглика, Кирилов Евгени, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Първанова Антония, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Ţicău Silvia Adriana

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου