Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 216kWORD 145k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Keskpank (2005) (arutelu)
 4.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule * – Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine * (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2007. eelarveaasta (hääletus)
  
6.2.2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) (hääletus)
  
6.3.2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu) (hääletus)
  
6.4.Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikud * (ilma raportita menetlus) (hääletus)
  
6.5.Ungari 1956. aasta ülestõusu mälestamine (hääletus)
  
6.6.Moldova (Transnistria) (hääletus)
  
6.7.Gruusia (Lõuna-Osseetia) (hääletus)
  
6.8.Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse (hääletus)
  
6.9.Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (hääletus)
  
6.10.EL ja Süüria vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (hääletus)
  
6.11.Nairobi kliimamuutuste konverents (hääletus)
  
6.12.Siseveetransport (hääletus)
  
6.13.Avaliku ja erasektori partnerlus (hääletus)
  
6.14.Töötajate lähetamine (hääletus)
  
6.15.Euroopa Keskpank (2005) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Tiibet
  
12.2.Rios Montti protsess
  
12.3.Usbekistan
 13.Hääletused
  
13.1.Tiibet (hääletus)
  
13.2.Rios Montti protsess (hääletus)
  
13.3.Usbekistan (hääletus)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/…/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping, mis käsitleb nimetatud riikide osalemismeetodeid Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust xxx/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 47/2006 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2006 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu otsus, millega esitatakse ühenduse seisukoht Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, mis käsitleb mootorsõidukite heakskiitmist seoses mootorsõidukijuhi ettepoole suunatud vaateväljaga (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldovale (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, JURI


3. Euroopa Keskpank (2005) (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2005. aasta aastaaruande kohta [2006/2206(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

Pervenche Berès tutvustas raportit.

Sõna võttis Jean-Claude Trichet (Euroopa Keskpanga president).

Sõna võtsid Kurt Joachim Lauk fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Jacky Henin fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Whittaker fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alexander Radwan, Robert Goebbels, Wolf Klinz, Ashley Mote, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo ja Jean-Claude Trichet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2006protokoll punkt 6.15.


4. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule * – Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 [KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Sõna võttis Lutz Goepel (raportöör), kes esitas kodukorra artikli 170 alusel fraktsiooni PPE-DE nimel taotluse lükata nimetatud raportite arutelu ja hääletus edasi.

Sõna võtsid nimetatud taotluse toetuseks: Katerina Batzeli fraktsiooni PSE nimel, Niels Busk (raportööri Jan Mulder asendaja), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel.

Asepresident märkis, et vastavalt nimetatud artikli teisele lõigule oleks edasilükkamisest tulnud teatada ette vähemalt 24 tundi, ning tegi ettepaneku muuta päevakorda ja need kaks raportit päevakorrast välja jätta.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.20 ja jätkus kell 11.40.)


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

5. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Tšiili delegatsiooni liikmeid ja delegatsiooni juhti Tšiili esindajatekoja esimeest Antonio Leal Labríni, kes viibisid külaliste loožis.

°
° ° °

Sõna võtsid:

- Bruno Gollnisch, kes märkis, et Iisraeli valitsus on keeldunud andmast nõusolekut Marine Le Peni osalemisele peatselt Lähis-Ida külastava parlamendi delegatsiooni koosseisus, ning palus presidendil seda Iisraeli valitsuse sammu taunida (president võttis märkuse teadmiseks ning täpsustas, et esimeeste konverents on otsustanud nimetatud delegatsiooni lähetuse edasi lükata);

- Carlos Carnero González, kes märkis, et tema käsutuses olev hääletusnimekiri ei ole kõikides keeltes kättesaadav (president vastas, et see on kooskõlas antud dokumente puudutavaga korraga ning parlamendis hääletatusele pandavad tekstid on vastavalt kodukorrale kättesaadavad kõikides keeleversioonides);

- Elmar Brok (AFET komisjoni esimees) Bruno Gollnischi sõnavõtu kohta.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


6.1. Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2007. eelarveaasta (hääletus)

- 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti III jao (komisjon) assigneeringute muudatusettepanekud ja parandused
- 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jao muudatusettepanekud – Euroopa Parlament, nõukogu, Euroopa Kohus, Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman ja Euroopa Andmekaitseinspektor

(Mittekohustuslikke kulusid puudutavate muudatusettepanekute puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus; kohustuslikke kulusid puudutavate muudatusettepanekute puhul on nõutav lihthäälteenamus.)

Vastuvõetud muudatusettepanekud ja parandused on toodud „Vastuvõetud tekstide“ lisas.

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

Sõnavõtud:

- James Elles (üldraportöör) märkis enne hääletust, et tuli teha teatavaid tehnilisi korrigeerimisi ning need on toodud tänase istungi protokollis (lisa „Hääletuse tulemused“ punkti 1 lõpus).

- enne I jao (Euroopa Parlament) hääletust märkis Louis Grech (raportöör), et eelarve muudatusettepanekute hääletusest tulenevad tehnilised korrigeerimised lisatakse tema raportis sisalduvasse resolutsiooni A6-0356/2006.


6.2. 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2007_ eelarveaasta üldeelarve projekti ja Euroopa Liidu 2007_ eelarveaasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2007 (5733/2006 – SEK(2006)0762 kohta III jagu, komisjon [C6 0299/2006 – 2006/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: James Elles (A6-0358/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0451)


6.3. 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta
I jagu, Euroopa Parlament
II jagu, nõukogu
IV jagu, Euroopa Kohus
V jagu, kontrollikoda
VI jagu, Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee
VII jagu, Regioonide Komitee
VIII (A) jagu, Euroopa Ombudsman
VIII (B) jagu, Euroopa Andmekaitseinspektor [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Louis Grech (A6-0356/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0452)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Jacky Henin fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes esitas lõike 31 kohta suulise muudatusettepaneku (seda suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, sest rohkem kui 37 parlamendiliiget oli sellele vastu);

- Louis Grech (raportöör) esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident


6.4. Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikud * (ilma raportita menetlus) (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 639/2004, ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta [KOM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS)].

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0453)


6.5. Ungari 1956. aasta ülestõusu mälestamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0548/2006 ja B6-0549/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0548/2006

Vastu võetud (P6_TA(2006)0454)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Michael Cramer esitas põhjenduse J kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B6-0549/2006 muutus kehtetuks.)


6.6. Moldova (Transnistria) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 ja B6-0552/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0539/2006

(asendades B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 ja B6-0552/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis fraktsiooni PPE-DE nimel,
Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs ja Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel,
Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2006)0455)


6.7. Gruusia (Lõuna-Osseetia) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 ja B6-0553/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0537/2006

(asendades B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 ja B6-0553/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis fraktsiooni PPE-DE nimel,
Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs ja Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel,
Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis ja Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0456)


6.8. Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 ja B6-0575/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0545/2006

(asendades B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 ja B6-0575/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell ja James Nicholson fraktsiooni PPE-DE nimel,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg ja Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0457)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0572/2006 muutus kehtetuks.)


6.9. Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0544/2006 ja B6-0577/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0544/2006

Vastu võetud (P6_TA(2006)0458)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0577/2006 muutus kehtetuks.)


6.10. EL ja Süüria vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumislepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Süüria Araabia Vabariigi vahel [2006/2150(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0459)


6.11. Nairobi kliimamuutuste konverents (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0543/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0460)


6.12. Siseveetransport (hääletus)

Raport siseveetranspordi edendamise kohta: NAIADES, Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm [2006/2085(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0461)


6.13. Avaliku ja erasektori partnerlus (hääletus)

Raport avaliku ja erasektori partnerluse kohta ning ühenduse õiguse kohta riigihangete ja kontsessioonide alal [2006/2043(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0462)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Charlotte Cederschiöld lõike 45 hääletuse kohta.


6.14. Töötajate lähetamine (hääletus)

Raport töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ kohaldamise kohta [2006/2038(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0463)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Ria Oomen-Ruijten esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.15. Euroopa Keskpank (2005) (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2005. aasta aastaaruande kohta [2006/2206(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0464)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Alexander Alvaro hääletuste lõpuosas istugisaalis viibivate parlamendiliikmete arvu kohta;

- Pervenche Berès esitas muudatusettepaneku 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

°
° ° °

Sõna võttis Neil Parish hääletuste läbiviimise kohta.


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Raport: Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Raport: Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Raport: Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Raport: Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett ja Zita Pleštinská


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PSE ja ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

IMCO komisjon: Christel Schaldemose

ECON komisjon: Graham Watsoni asemel Olle Schmidt

LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon: Olle Schmidt

Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis: Olle Schmidt


10. Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 23. oktoobri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 27.10.2006.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Istungi kuupäev: 24.10.2006   

Raport: Paulo Casaca - A6-0303/2006 - lõige 43

Patrick Gaubert teatas, et tema hääletusseade nimetatud lõike hääletuse ajal ei töötanud.


12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 24.10.2006protokoll punkt 2.)


12.1. Tiibet

Resolutsiooni ettepanekud B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 ja B6-0568/2006

Adam Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer ja Marios Matsakis tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Robert Evans, Filip Kaczmarek, Józef Pinior ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2006protokoll punkt 13.1.


12.2. Rios Montti protsess

Resolutsiooni ettepanekud B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 ja B6-0569/2006

Luis Yañez-Barnuevo García, Raül Romeva i Rueda, Bernd Posselt, Bairbre de Brún ja Marios Matsakis tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Karin Scheele fraktsiooni PSE nimel, ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2006protokoll punkt 13.2.


12.3. Usbekistan

Resolutsiooni ettepanekud B6-556/2006, B6-559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 ja B6-0570/2006

Józef Pinior, Alyn Smith, Elisabeth Jeggle, Tobias Pflüger, Marios Matsakis ja Adam Bielan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Daniel Strož fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bernd Posselt, Karin Scheele ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2006protokoll punkt 13.3.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


13.1. Tiibet (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 ja B6-0568/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0555/2006

(asendades B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 ja B6-0568/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle ja Simon Coveney fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,

Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger ja Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Vittorio Agnoletto ja Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0465)


13.2. Rios Montti protsess (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 ja B6-0569/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0554/2006

(asendades B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 ja B6-0569/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Luis Yañez-Barnuevo García fraktsiooni PSE nimel,

Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Raül Romeva i Rueda ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0466)


13.3. Usbekistan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 ja B6-0570/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0556/2006

(asendades B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006 ja B6-0567/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elisabeth Jeggle ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Bernadette Bourzai ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel,

Ona Juknevičienė ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Alyn Smith, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Satu Hassi ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0467)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0566/2006 ja B6-0570/2006 muutusid kehtetuks.)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Józef Pinior esitas lõike 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu (selliselt muudetud lõige 2 lükati seejärel tagasi);

- Bernd Posselt hääletuse kulgemise kohta;

- Elisabeth Jeggle esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu (Marios Matsakis väljendas oma vastuseisu sellele suulisele muudatusettepanekule).

°
° ° °

Sõna võttis Manuel Medina Ortega, kes teatas, et ei saanud tema tahtest sõltumatutel asjaoludel hääletuse alguses kohal viibida.


14. Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks(kodukorra artikkel 45)

CULT komisjon

- Kunstnike sotsiaalne staatus (2006/2249(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

DEVE komisjon

- Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (2006/2246(INI))
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

ECON komisjon

- Naftahinna tõusu majanduslik mõju (2006/2247(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ITRE)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

- (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) (2006/2248(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

LIBE komisjon

- Seadusliku sisserände tegevuskava (2006/2251(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

- (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals (2006/2250(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö

ECON komisjon

- Naftahinna tõusu majanduslik mõju (2006/2247(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö ECON, ITRE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

IMCO komisjon

- Relvade omandamise ja valduse kontroll (COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD))
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö IMCO, LIBE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

ITRE komisjon

- Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ECON)
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö ITRE, IMCO
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 19.10.2006)

Saatmine parlamendi komisjonidesse

FEMM komisjon

- Raport parlamendiliikmetele kehtivate eeskirjade kohta emaduse või isaduse korral (2006/2025(REG))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: JURI, FEMM


15. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi number

Autor

Allkirjad

49/2006

Alessandra Mussolini

42

50/2006

Sylwester Chruszcz

17

51/2006

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

52/2006

Maciej Marian Giertych

30

53/2006

Thierry Cornillet

121

54/2006

Mario Borghezio

14

55/2006

Maciej Marian Giertych

23

56/2006

Daniel Strož

12

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski ja Mieczysław Edmund Janowski

90

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle ja Ewa Hedkvist Petersen

70

59/2006

Alessandra Mussolini

27

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Thomas Ulmer

267

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Emanuel Jardim Fernandes

48

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim ja Carl Schlyter

37

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

23

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis ja Caroline Lucas

36

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura ja José Albino Silva Peneda

91

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini ja Carlo Casini

10

71/2006

Luca Romagnoli

13

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská ja Peter Šťastný

53

73/2006

Mario Borghezio

7

74/2006

Manuel António dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira ja Emanuel Jardim Fernandes

17

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner ja Thomas Mann

22

76/2006

Andreas Mölzer

14

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk ja Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney ja Christa Prets

48


16. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 13.11.2006 kuni 16.11.2006.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Vaatlejad:

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Podgorean, Popa, Severin, Silaghi, Ţicău

Õigusteave - Privaatsuspoliitika