Zoznam 
Zápisnica
PDF 219kWORD 145k
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (rozprava)
 4.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * - Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP * (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  
6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2007 (hlasovanie)
  
6.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) (hlasovanie)
  
6.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)
  
6.4.Rybárske flotily z najvzdialenejších regiónov * (postup bez správy) (hlasovanie)
  
6.5.Spomienka na maďarské povstanie v roku 1956 (hlasovanie)
  
6.6.Moldavsko (Podnestersko) (hlasovanie)
  
6.7.Gruzínsko (Južné Osetsko) (hlasovanie)
  
6.8.Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)
  
6.9.Trestnoprávna ochrana životného prostredia (hlasovanie)
  
6.10.Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ/Sýria (hlasovanie)
  
6.11.Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (hlasovanie)
  
6.12.Vnútrozemská vodná doprava (hlasovanie)
  
6.13.Verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)
  
6.14.Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)
  
6.15.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Tibet
  
12.2.Proces Rios Montt
  
12.3.Uzbekistan
 13.Hlasovanie
  
13.1.Tibet (hlasovanie)
  
13.2.Proces Rios Montt (hlasovanie)
  
13.3.Uzbekistan (hlasovanie)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termín nasledujúcej schôdze
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/.../ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, v mene Európskeho spoločenstva (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie xxx/2006 o liekoch používaných v pediatrii, nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2006 - Oddiel III - Komisia (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 42/2006 - Oddiel III - Komisia (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

IMCO, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

IMCO, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Moldavsku (COM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, JURI


3. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2005 [2006/2206(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0349/2006)

Pervenche Berès uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Trichet (predseda Európskej centrálnej banky).

Vystúpili títo poslanci: Kurt Joachim Lauk za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Jacky Henin za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Alexander Radwan, Robert Goebbels, Wolf Klinz, Ashley Mote, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo a Jean-Claude Trichet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 26.10.2006.


4. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * - Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Jan Mulder (A6-0319/2006)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Lutz Goepel (A6-0315/2006)

V rozprave vystúpil Lutz Goepel (spravodajca), ktorý za skupinu PPE-DE požiadal, aby bola podľa čl. 170 ods. 1 rokovacieho poriadku odložená rozprava a hlasovanie o týchto správach.

Vystúpili títo poslanci, ktorí podporili vyššie uvedenú žiadosť: Katerina Batzeli za skupinu PSE, Niels Busk (ktorým je nahradený spravodajca Jan Mulder), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge a Janusz Wojciechowski za skupinu UEN.

Predseda konštatoval, že podľa druhého pododseku tohto článku sa úmysel navrhnúť odloženie rozpravy musí oznámiť aspoň 24 hodín vopred, pričom navrhol zmeniť program schôdze a stiahnuť z neho tieto dve správy.

Parlament vyslovil súhlas s týmto návrhom.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.40 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z Chile, ktorú viedol Antonio Leal Labrín, predseda poslaneckej snemovne Chile, a ktorá bola usadená na čestnej galérii.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci::

- Bruno Gollnisch uviedol, že izraelská vláda odmietla, aby sa Marine Le Pen zúčastnila delegácie Európskeho parlamentu, ktorá má zakrátko odísť na Blízky východ, a požiadal predsedu, aby izraelskej vláde dal na vedomie svoj nesúhlas s týmto opatrením (Predseda vzal žiadosť na vedomie a upresnil, že konferencia predsedov rozhodla o tom, že cesta tejto delegácie bude odložená na neskôr);

- Carlos Carnero González uviedol, že hlasovací zoznam, ktorý má k dispozícii, nie je dostupný vo všetkých úradných jazykoch (Predseda odpovedal, že to zodpovedá postupu stanovenému pre tento dokument a že texty, ku ktorým sa má Parlament vyjadriť, sú vždy k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch v súlade s rokovacím poriadkom);

- Elmar Brok, predseda výboru AFET, k vystúpeniu, ktoré predniesol Bruno Gollnisch.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


6.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2007 (hlasovanie)

- Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a návrhy úprav týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov oddielu III návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2007, ktorý sa týka Komisie
- Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov oddielov I, II, IV, V, VI, VII a VIII návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2007, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu, Rady, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho ombudsmana a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

(Na prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vzťahujúcich sa na nepovinné výdavky je potrebná kvalifikovaná väčšina; na prijatie návrhov zmien vzťahujúcich sa na povinné výdavky je potrebná jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov.)

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy zmien sú uvedené v prílohe k „prijatým textom“.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha 1, bod 1)

Vystúpenia:

- James Elles(všeobecný spravodajca) pred hlasovaním uviedol, že sú potrebné niektoré technické úpravy, ktoré budú uvedené v zápisnici z dnešnej schôdze (príloha „Výsledky hlasovania“ na konci bodu 1);

- pred hlasovaním o oddiele I (Európsky parlament) Louis Grech (spravodajca) uviedol, že technické úpravy, ktoré vyplývajú z hlasovania o rozpočtových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, budú zahrnuté do uznesenia obsiahnutého v jeho správe A6-0356/2006.


6.2. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) (hlasovanie)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 a opravné listy - č. 1/2007 (5733/2006 – SEC(2006/0762), k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 Oddiel III, Komisia [C6 0299/2006 – 2006/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca James Elles (A6-0358/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0451)


6.3. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII (A), Európsky ombudsman
Oddiel VII (B), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Louis Grech (A6-0356/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0452)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Jacky Henin za skupinu GUE/NGL predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 31 (tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 37 poslancov);

- Louis Grech (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7, ktorý bol prijatý.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda


6.4. Rybárske flotily z najvzdialenejších regiónov * (postup bez správy) (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva [COM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS)].

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P6_TA(2006)0453)


6.5. Spomienka na maďarské povstanie v roku 1956 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0548/2006 a B6-0549/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA B6-0548/2006

Prijatý (P6_TA(2006)0454)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Michael Cramer predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu J, ktorý bol prijatý.

(Návrh uznesenia B6-0549/2006 sa stal bezpredmetným.)


6.6. Moldavsko (Podnestersko) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 a B6-0552/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0539/2006

(nahrádzajúci B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 a B6-0552/2006):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs a Henrik Lax za skupinu ALDE,
Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE,
Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Janusz Wojciechowski za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2006)0455)


6.7. Gruzínsko (Južné Osetsko) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 a B6-0553/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0537/2006

(nahrádzajúci B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 a B6-0553/2006):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs a Henrik Lax za skupinu ALDE,
Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,
Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis a Guntars Krasts za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0456)


6.8. Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 a B6-0575/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0545/2006

(nahrádzajúci B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 a B6-0575/2006):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell a James Nicholson za skupinu PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg a Dorette Corbey za skupinu PSE,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis a Fiona Hall za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL,
Roberta Angelilli za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0457)

(Návrh uznesenia B6-0572/2006 sa stal bezpredmetným.)


6.9. Trestnoprávna ochrana životného prostredia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0544/2006 a B6-0577/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B6-0544/2006

Prijatý (P6_TA(2006)0458)

(Návrh uznesenia B6-0577/2006 sa stal bezpredmetným.)


6.10. Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ/Sýria (hlasovanie)

Správa: Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady na účely dosiahnutia európsko-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej [2006/2150(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P6_TA(2006)0459)


6.11. Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0543/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0460)


6.12. Vnútrozemská vodná doprava (hlasovanie)

Správa: Podpora vnútrozemskej vodnej dopravy: NAIADES, integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu [2006/2085(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0461)


6.13. Verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)

Správa: Verejno-súkromné partnerstvá a právne predpisy Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách [2006/2043(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Barbara Weiler (A6-0363/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0462)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Charlotte Cederschiöld k hlasovaniu o odseku 45.


6.14. Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)

Správa: Uplatňovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov [2006/2038(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0463)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Ria Oomen-Ruijten predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7, ktorý bol prijatý.


6.15. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (hlasovanie)

Správa: Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 [2006/2206(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0349/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0464)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Alexander Alvaro k počtu poslancov prítomných v rokovacej sále na konci tohto hlasovania;

- Pervenche Berès predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 11, ktorý bol prijatý.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Neil Parish k spôsobu, akým sa viedlo hlasovanie.


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Správa: Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Správa: Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Správa: Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Správa: Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett a Zita Pleštinská


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

9. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PSE a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor IMCO: Christel Schaldemose

výbor ECON: Olle Schmidt, ktorým je nahradený Graham Watson

Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov: Olle Schmidt

Delegácia v Zmiešanom parlamentnom výbore EÚ-ChorvátskoDelegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Olle SchmidtDelegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko


10. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 odseku 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca spoločná pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá Radou 23. októbra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
pridelené gestorský: DEVE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 27.10.2006.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Termín schôdze: 24.10.2006

Správa: Paulo Casaca - A6-0303/2006 - odsek 43

Patrick Gaubert oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie počas hlasovania o tomto odseku nefungovalo.


12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 24.10.2006 )


12.1. Tibet

Návrhy uznesenia B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 a B6-0568/2006

Adam Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer a Marios Matsakis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Robert Evans, Filip Kaczmarek, Józef Pinior a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 26.10.2006.


12.2. Proces Rios Montt

Návrhy uznesenia B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 a B6-0569/2006

Luis Yañez-Barnuevo García, Raül Romeva i Rueda, Bernd Posselt, Bairbre de Brún a Marios Matsakis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Karin Scheele za skupinu PSE a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 26.10.2006.


12.3. Uzbekistan

Návrhy uznesenia B6-556/2006, B6-559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 a B6-0570/2006

Józef Pinior, Alyn Smith, Elisabeth Jeggle, Tobias Pflüger, Marios Matsakis a Adam Bielan uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Daniel Strož za skupinu GUE/NGL, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Bernd Posselt, Karin Scheele a Mariann Fischer Boel (členka Komisie)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 26.10.2006.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


13.1. Tibet (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 a B6-0568/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0555/2006

(nahrádzajúci B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 a B6-0568/2006):

podaný týmito poslancami:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle a Simon Coveney za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE,

Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0465)


13.2. Proces Rios Montt (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 a B6-0569/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0554/2006

(nahrádzajúci B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 a B6-0569/2006):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Luis Yañez-Barnuevo García za skupinu PSE,

Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda a Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2006)0466)


13.3. Uzbekistan (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 a B6-0570/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0556/2006

(nahrádzajúci B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006 a B6-0567/2006):

podaný týmito poslancami:

Elisabeth Jeggle a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernadette Bourzai a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE,

Ona Juknevičienė a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Alyn Smith, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Satu Hassi a Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2006)0467)

(Návrhy uznesenia B6-0566/2006 a B6-0570/2006 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Józef Pinior predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol prijatý (takto zmenený odsek 2 bol následne zamietnutý);

- Bernd Posselt k priebehu hlasovania;

- Elisabeth Jeggle predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý (Marios Matsakis vyjadril svoj nesúhlas s týmto ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom).

°
° ° °

V rozprave vystúpil Manuel Medina Ortega, ktorý oznámil, že nemohol byť prítomný na začiatku hlasovania z dôvodov nezávislých od jeho vôle.


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy(článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor CULT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. (2006/2249(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Mainstreaming sustainability in development cooperation policies (2006/2246(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Macro-economic impact of the increase in the price of energy (2006/2247(INI))
(stanovisko: INTA, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. (2006/2248(INI))
(stanovisko: JURI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

výbor LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. (2006/2251(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals (2006/2250(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

Rozšírená spolupráca výborov

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Macro-economic impact of the increase in the price of energy (2006/2247(INI))
(stanovisko: INTA)
Rozšírená spolupráca výborov ECON, ITRE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

výbor IMCO

- Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (COM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD))
Rozšírená spolupráca výborov IMCO, LIBE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

výbor ITRE

- Roaming vo verejných mobilných sieťach (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD))
(stanovisko: CULT, ECON)
Rozšírená spolupráca výborov ITRE, IMCO
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 19.10.2006)

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Správa o pravidlách týkajúcich sa poslancov v prípade rodičovstva (2006/2025(REG))
pridelené gestorský: AFCO
stanovisko: JURI, FEMM


15. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

49/2006

Alessandra Mussolini

42

50/2006

Sylwester Chruszcz

17

51/2006

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

52/2006

Maciej Marian Giertych

30

53/2006

Thierry Cornillet

121

54/2006

Mario Borghezio

14

55/2006

Maciej Marian Giertych

23

56/2006

Daniel Strož

12

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski a Mieczysław Edmund Janowski

90

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle a Ewa Hedkvist Petersen

70

59/2006

Alessandra Mussolini

27

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines a Thomas Ulmer

267

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert a Emanuel Jardim Fernandes

48

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim a Carl Schlyter

37

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

23

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis a Caroline Lucas

36

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura a José Albino Silva Peneda

91

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini a Carlo Casini

10

71/2006

Luca Romagnoli

13

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská a Peter Šťastný

53

73/2006

Mario Borghezio

7

74/2006

Manuel António dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira a Emanuel Jardim Fernandes

17

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner a Thomas Mann

22

76/2006

Andreas Mölzer

14

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk a Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney a Christa Prets

48


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať od 13.11.2006 do 16.11.2006.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.20 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Pozorovatelia

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Podgorean, Popa, Severin, Silaghi, Ţicău

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia