Index 
Protokoll
PDF 220kWORD 150k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Europeiska centralbanken (2005) (debatt)
 4.Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU * – Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken * (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2007 (omröstning)
  
6.2.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt III) (omröstning)
  
6.3.Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)
  
6.4.Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden * (förfarande utan betänkande) (omröstning)
  
6.5.Minneshögtid till minne av det ungerska upproret 1956 (omröstning)
  
6.6.Moldavien (Transnistrien) (omröstning)
  
6.7.Georgien (Sydossetien) (omröstning)
  
6.8.Export av giftigt avfall till Afrika (omröstning)
  
6.9.Miljöskydd genom bekämpning av miljöbrott (omröstning)
  
6.10.Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU och Syrien (omröstning)
  
6.11.Nairobikonferensen om klimatförändringar (omröstning)
  
6.12.Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (omröstning)
  
6.13.Offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten för offentlig upphandling och koncessioner (omröstning)
  
6.14.Utstationering av arbetstagare (omröstning)
  
6.15.Europeiska centralbanken (2005) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Tibet
  
12.2.Rättegång mot Rios Montt
  
12.3.Uzbekistan
 13.Omröstning
  
13.1.Tibet (omröstning)
  
13.2.Rättegång mot Rios Montt (omröstning)
  
13.3.Uzbekistan (omröstning)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/…/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning xxx/2006 om de läkemedel som används inom pediatrik och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 47/2006 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 42/2006 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Rådets beslut om gemenskapens inställning till utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN

- Rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i fråga om utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av avskiljningsanordningar som skall skydda passagerarna mot rörelser i bagaget och som levereras som icke originalutrustning för fordon (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO, TRAN

- Förslag till rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, ITRE, JURI


3. Europeiska centralbanken (2005) (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport [2006/2206(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Claude Trichet (ordförande för Europeiska centralbanken).

Talare: Kurt Joachim Lauk för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Jacky Henin för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Alexander Radwan, Robert Goebbels, Wolf Klinz, Ashley Mote, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo och Jean-Claude Trichet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 26.10.2006.


4. Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU * – Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd enligt förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 [KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Talare: Lutz Goepel (föredragande) begärde för PPE-DE-gruppen, på grundval av artikel 170.1 i arbetsordningen, att debatten och omröstningen om dessa betänkanden skulle skjutas upp.

Talare: Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Niels Busk (suppleant för Jan Mulder, föredragande), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen uttryckte sitt stöd för denna begäran.

Talmannen konstaterade att begäran om uppskjutande enligt det andra stycket i samma artikel skulle ha anmälts minst 24 timmar i förväg och föreslog att man skulle ändra föredragningslistan genom att stryka dessa två betänkanden.

Parlamentet biföll detta förslag.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.40.)


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

5. Välkomsthälsning

__[A26496]__ välkomnade å parlamentets vägnar en delegation från Chile, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Antonio Leal Labrín, talman i Chiles deputeradekammare.

°
° ° °

Talare:

- Bruno Gollnisch påpekade att den israeliska regeringen hade vägrat att godta att Marine Le Pen skulle ingå i parlamentets delegation som snart skulle besöka Mellanöstern och uppmanade talmannen att uttrycka sitt ogillande av denna åtgärd inför den israeliska regeringen. (Talmannen noterade detta och angav att talmanskonferensen hade beslutat att senarelägga delegationens resa.)

- Carlos Carnero González påpekade att det omröstningslista som han hade inte fanns tillgänglig på samtliga språk. (Talmannen svarade att detta stämde överens med fastslagen praxis i förhållande till den handlingen och att de texter som parlamentet skulle rösta om däremot fanns tillgängliga på samtliga språk, i enlighet med arbetsordningen.)

- Elmar Brok, ordförande för utskottet AFET, yttrade sig om Bruno Gollnischs inlägg.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


6.1. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2007 (omröstning)

- om förslaget till ändringar och ändringsförslag avseende lån i avsnitt III i förslaget till den allmänna budgeten 2007 beträffande kommissionen
- om förslaget till ändringar avseende avsnitten I, II, IV, V, VI, VII och VIII i förslaget till den allmänna budgeten 2007 beträffande Europaparlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen

(Kvalificerad majoritet erfordrades för de förslag till ändringar som avser icke obligatoriska utgifter, enkel majoritet efordrades för de ändringsförslag som avser obligatoriska utgifter.)

Antagna förslag till ändringar och ändringsförslag bifogas i ”Antagna texter”.

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

Inlägg:

- James Elles (huvudföredragande) påpekade före omröstningen att det behövdes göras vissa tekniska justeringar och att dessa skulle anges i dagens protokoll (bilagan ”Omröstningsresultat” i slutet av punkt 1).

- Före omröstningen om avsnitt I (Europaparlamentet) angav Louis Grech (föredragande) att de tekniska justeringarna till följd av omröstningarna om budgetändringsförslagen skulle inlemmas i resolutionen i hans betänkande A6-0356/2006.


6.2. Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt III) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 och ändringsskrivelsen nr 1/2007 (5733/2006 – SEK(2006)0762) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt III, kommissionen [C6 0299/2006 – 2006/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: James Elles (A6-0358/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0451)


6.3. Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, Rådet
Avsnitt IV, Domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII(A), Ombudsmannen
Avsnitt VIII(B), Europeiska datatillsynsmannen [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Louis Grech (A6-0356/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0452)

Inlägg om omröstningen:

- Jacky Henin för GUE/NGL-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 31 (vilket inte beaktades, då fler än 37 ledamöter motsatte sig detta).

- Louis Grech (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7, vilket beaktades.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman


6.4. Fiskeflottor i gemenskapens yttersta randområden * (förfarande utan betänkande) (omröstning)

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden [KOM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS)].

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P6_TA(2006)0453)


6.5. Minneshögtid till minne av det ungerska upproret 1956 (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0548/2006 och B6-0549/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0548/2006

Antogs (P6_TA(2006)0454)

Inlägg om omröstningen:

- Michael Cramer lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl J, vilket beaktades.

(Resolutionsförslag B6-0549/2006 bortföll.)


6.6. Moldavien (Transnistrien) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 och B6-0552/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0539/2006

(ersätter B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 och B6-0552/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam och Vytautas Landsbergis för PPE-DE-gruppen,
Jan Marinus Wiersma och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs och Henrik Lax för ALDE-gruppen,
Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen,
Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen,
Adam Jerzy Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2006)0455)


6.7. Georgien (Sydossetien) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 och B6-0553/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0537/2006

(ersätter B6-0537/2006, B6-0538/2006, B6-0542/2006, B6-0547/2006, B6-0550/2006 och B6-0553/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam och Vytautas Landsbergis för PPE-DE-gruppen,
Jan Marinus Wiersma och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs och Henrik Lax för ALDE-gruppen,
Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,
Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis och Guntars Krasts för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0456)


6.8. Export av giftigt avfall till Afrika (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 och B6-0575/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0545/2006

(ersätter B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 och B6-0575/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell och James Nicholson för PPE-DE-gruppen,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg och Dorette Corbey för PSE-gruppen,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis och Fiona Hall för ALDE-gruppen,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen,
Roberta Angelilli för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0457)

(Resolutionsförslag B6-0572/2006 bortföll.)


6.9. Miljöskydd genom bekämpning av miljöbrott (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0544/2006 och B6-0577/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0544/2006

Antogs (P6_TA(2006)0458)

(Resolutionsförslag B6-0577/2006 bortföll.)


6.10. Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU och Syrien (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet beträffande ingående av ett Europa–Medelhavsavtal, som f.n. förhandlas, om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan [2006/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2006)0459)


6.11. Nairobikonferensen om klimatförändringar (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0543/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0460)


6.12. Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (omröstning)

Betänkande om främjande av transport på inre vattenvägar: Naiades - Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar [2006/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0461)


6.13. Offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten för offentlig upphandling och koncessioner (omröstning)

Betänkande om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner [2006/2043(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0462)

Inlägg om omröstningen:

- Charlotte Cederschiöld yttrade sig om omröstningen om punkt 45.


6.14. Utstationering av arbetstagare (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av direktiv 96/71/EG angående utstationering av arbetstagare [2006/2038(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0463)

Inlägg om omröstningen:

- Ria Oomen-Ruijten lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7, vilket beaktades.


6.15. Europeiska centralbanken (2005) (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport [2006/2206(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0349/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0464)

Inlägg om omröstningen:

- Alexander Alvaro yttrade sig om antalet ledamöter som var närvarande i kammaren i slutet av omröstningen.

- Pervenche Berès lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 11, vilket beaktades.

°
° ° °

Talare: Neil Parish yttrade sig om omröstningens förlopp.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Betänkande Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Betänkande Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Betänkande Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Betänkande Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett och Zita Pleštinská


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PSE och ALDE godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet IMCO: Christel Schaldemose

utskottet ECON: Olle Schmidt istället för Graham Watson

tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar: Olle Schmidt

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien: Olle Schmidt


10. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 oktober 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 27.10.2006.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Sammanträdesdatum: 24.10.2006

Betänkande Paulo Casaca - A6-0303/2006 - punkt 43

Patrick Gaubert hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte fungerat vid omröstningen om denna punkt.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 24.10.2006).


12.1. Tibet

Resolutionsförslag B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006

Adam Jerzy Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer och Marios Matsakis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Robert Evans, Filip Kaczmarek, Józef Pinior och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 26.10.2006.


12.2. Rättegång mot Rios Montt

Resolutionsförslag B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 och B6-0569/2006

Luis Yañez-Barnuevo García, Raül Romeva i Rueda, Bernd Posselt, Bairbre de Brún och Marios Matsakis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Karin Scheele för PSE-gruppen, och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 26.10.2006.


12.3. Uzbekistan

Resolutionsförslag B6-556/2006, B6-559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 och B6-0570/2006

Józef Pinior, Alyn Smith, Elisabeth Jeggle, Tobias Pflüger, Marios Matsakis och Adam Jerzy Bielan redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Daniel Strož för GUE/NGL-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Bernd Posselt, Karin Scheele och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 26.10.2006.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


13.1. Tibet (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0555/2006

(ersätter B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle och Simon Coveney för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Jerzy Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0465)


13.2. Rättegång mot Rios Montt (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 och B6-0569/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0554/2006

(ersätter B6-0554/2006, B6-0560/2006, B6-0561/2006, B6-0564/2006 och B6-0569/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen,

Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen,

Willy Meyer Pleite och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0466)


13.3. Uzbekistan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006, B6-0566/2006, B6-0567/2006 och B6-0570/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0556/2006

(ersätter B6-0556/2006, B6-0559/2006, B6-0563/2006 och B6-0567/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Elisabeth Jeggle och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Bernadette Bourzai och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen,

Ona Juknevičienė och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Alyn Smith, Hélène Flautre, Cem Özdemir, Satu Hassi och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0467)

(Resolutionsförslagen B6-0566/2006 och B6-0570/2006 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Józef Pinior lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2, vilket beaktades (punkt 2, ändrad på detta sätt, förkastades sedan).

- Bernd Posselt yttrade sig om frågestundens förlopp.

- Elisabeth Jeggle lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket beaktades. (Marios Matsakis protesterade mot detta muntliga ändringsförslag.)

°
° ° °

Talare: Manuel Medina Ortega påpekade att han inte kunna närvara i början av omröstningen på grund av omständigheter som han inte kunnat råda över.


14. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet CULT

- Konstnärernas sociala ställning (2006/2249(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

utskottet DEVE

- Att integrera hållbarheten i utvecklingssamarbetet (2006/2246(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

utskottet ECON

- Energiprishöjningens makroekonomiska inverkan (2006/2247(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

- De internationella finansiella redovisningsstandarderna (IFRS) och ledningen av IASB (2006/2248(INI))
(rådgivande utskott: JURI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

utskottet LIBE

- Strategisk plan för laglig migration (2006/2251(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

- Politiska prioriteringar i kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (2006/2250(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

Förstärkt samarbete mellan utskott

utskottet ECON

- Energiprishöjningens makroekonomiska inverkan (2006/2247(INI))
(rådgivande utskott: INTA)
Förstärkt samarbete mellan utskott ECON, ITRE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

utskottet IMCO

- Kontroll av förvärv och innehav av vapen (KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD))
Förstärkt samarbete mellan utskott IMCO, LIBE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

utskottet ITRE

- Roaming i allmänna mobilnät (KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD))
(rådgivande utskott: CULT, ECON)
Förstärkt samarbete mellan utskott ITRE, IMCO
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19.10.2006)

Hänvisningar till utskott

utskottet FEMM

- Betänkande om de regler som gäller för ledamöter i händelse av moder- eller faderskap (2006/2025(REG))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: JURI, FEMM


15. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade, i enlighet med artikel 116.3 i arbetsordningen, parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar:

Nr

Från

Underskrifter

49/2006

Alessandra Mussolini

42

50/2006

Sylwester Chruszcz

17

51/2006

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

52/2006

Maciej Marian Giertych

30

53/2006

Thierry Cornillet

121

54/2006

Mario Borghezio

14

55/2006

Maciej Marian Giertych

23

56/2006

Daniel Strož

12

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski och Mieczysław Edmund Janowski

90

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle och Ewa Hedkvist Petersen

70

59/2006

Alessandra Mussolini

27

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines och Thomas Ulmer

267

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert och Emanuel Jardim Fernandes

48

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim och Carl Schlyter

37

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

23

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis och Caroline Lucas

36

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura och José Albino Silva Peneda

91

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini och Carlo Casini

10

71/2006

Luca Romagnoli

13

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská och Peter Šťastný

53

73/2006

Mario Borghezio

7

74/2006

Manuel António dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira och Emanuel Jardim Fernandes

17

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner och Thomas Mann

22

76/2006

Andreas Mölzer

14

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk och Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney och Christa Prets

48


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 13.11.200616.11.2006.


18. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Observatörer

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Ţicău Silvia Adriana

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy