Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg

13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Nils Lundgren hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av Philippe Morillon - A6-0311/2006.

Brian Crowley hade låtit meddela att hans röstkort inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av Jan Mulder - A6-0319/2006.

Luis Manuel Capoulas Santos hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av Lutz Goepel - A6-0315/2006.

Arlene McCarthy hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0381/2006 - ändringsförslag 10.

Piia-Noora Kauppi hade låtit meddela att hon inte hade haft sitt röstkort och därför inte hade röstat under de nio första omröstningarna, men att hon hade velat rösta enligt följande:

Betänkande Philippe Morillon - A6-0331/2006: ja

Betänkande Philippe Morillon - A6-0311/2006: .ja

Betänkande Jan Mulder - A6-0319/2006: ja

Betänkande María Sornosa Martínez - A6-0287/2006 ändringsförslag 19: ja

ändringsförslag 18: ja

ändrat förslag: ja

lagstiftningsresolution: ja

Betänkande Lutz Goepel - A6-0315/2006

lagstiftningsförslag: nej

Betänkande Erna Hennicot-Schoepges - A6-0382/2006

ändringsförslag 60: ja

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy