Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Kontrollikoja 2005. aasta aastaaruande tutvustamine - (arutelu)
 6.Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) * (arutelu)
 7.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***I (arutelu)
 8.Hüpoteeklaen (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.2.EÜ ja Kanada vahelise kõrghariduse, koolituse ning noorsoovaldkonna koostööraamistiku leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.3.EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise kõrg- ja kutseharidusalase koostööprogrammi uuendamise leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.4.Sotsiaalkindlustusskeemid ühenduse piires liikuvatele töötajatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nende pereliikmetele ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.5.Vesiviljelus: võõrliigid ja piirkonnast puuduvad liigid * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.6.Kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühine korraldus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.7.Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.8.Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.9.Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.10.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.11.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.12.Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.13.Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.14.Parlamendiliikme Gérard Onesta puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.15.Ühenduse merekeskkonnapoliitika ***I (hääletus)
  9.16.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***I (hääletus)
  9.17.ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik muutmine * (hääletus)
  9.18.Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) * (hääletus)
 10.Pidulik istung - Gruusia
 11.Hääletused (jätkamine)
  11.1.2006. aasta aruanne euroala kohta (hääletus)
  11.2.Merekeskkonna temaatiline strateegia (hääletus)
  11.3.Hüpoteeklaen (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm 2007 (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Infotund (küsimused nõukogule)
 18.Hasartmängud ja spordiga seotud kihlveod siseturul (arutelu)
 19.Uus mitmekeelsuse raamstrateegia (arutelu)
 20.Euroopa Liidu üldiste soodustuste süsteem (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (217 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletustulemused (376 kb) Nimelise hääletuse tulemused (512 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletustulemused (149 kb) Nimelise hääletuse tulemused (229 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika