Indeks 
Protokol
PDF 223kWORD 162k
Tirsdag den 14. november 2006 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Afgørelse om uopsættelighed
 5.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning - 2005 (forhandling)
 6.Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (forhandling)
 7.Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I (forhandling)
 8.Grønbog om realkredit (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.Ordninger for direkte støtte og ELFUL-støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.2.Aftale EF/Canada om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.3.Aftale EF/USA om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.4.Sociale sikringsordninger ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.5.Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.6.Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.7.Ændring af Århus-konventionen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.8.Afgiftsfritagelser for rejsende fra tredjelande * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.9.Fællesskabsbidrag til Tjernobyl-reaktorfonden * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.10.FN's konvention mod korruption * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.11.Støtte til udvikling af landdistrikterne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.12.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.13.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.14.Anmodning om beskyttelse af Gérard Onestas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  9.15.Havstrategidirektivet ***I (afstemning)
  9.16.Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I (afstemning)
  9.17.Støtteordninger for landmænd * (afstemning)
  9.18.Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (afstemning)
 10.Højtideligt møde - Georgien
 11.Afstemningstid (fortsat)
  11.1.Årsrapport 2006 om euroområdet (afstemning)
  11.2.Tematisk strategi for havmiljøet (afstemning)
  11.3.Grønbog om realkredit (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram 2007 (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 18.Spil og sportsvæddemål inden for det indre marked (forhandling)
 19.Rammestrategi for flersprogethed (forhandling)
 20.EU's generelle præferenceordning (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1064 - C6-0383/2006 - 2006/2266(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD))

henvist til:

korr.udv. :

ECON

rådg.udv. :

CULT, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indgå aftalen om fornyelse og ændring af aftalen om forskning og udvikling inden for intelligente fremstillingssystemer (IMS) mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien, Canada, EFTA-landene Norge og Schweiz, Korea, Japan og Amerikas Forenede Stater (KOM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 53/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1354 - C6-0372/2006 - 2006/2264(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 52/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1353 - C6-0371/2006 - 2006/2263(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 44/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1284 - C6-0370/2006 - 2006/2262(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 50/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1351 - C6-0369/2006 - 2006/2261(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 48/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1349 - C6-0368/2006 - 2006/2260(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 49/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1350 - C6-0367/2006 - 2006/2259(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 46/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1286 - C6-0366/2006 - 2006/2258(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 45/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1285 - C6-0365/2006 - 2006/2257(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1283 - C6-0364/2006 - 2006/2256(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv (KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))

henvist til:

korr.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1281 - C6-0361/2006 - 2006/2255(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

henvist til:

korr.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (KOM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD))

henvist til:

korr.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Etiopien

- Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om Etiopien (B6-0596/2006)

- Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński og Adam Bielan for UEN-Gruppen om Etiopien (B6-0598/2006)

- Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Etiopien (B6-0600/2006)

- Pasqualina Napoletano og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen om Etiopien (B6-0603/2006)

- Michael Gahler, Mario Mauro og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om Etiopien (B6-0606/2006)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Etiopien (B6-0613/2006).

II.   Bangladesh

- Vittorio Agnoletto og Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen om Bangladesh (B6-0595/2006)

- Frédérique Ries og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om vold mod journalister i Bangladesh (B6-0599/2006)

- Pasqualina Napoletano, Neena Gill og Robert Evans for PSE-Gruppen om Bangladesh (B6-0601/2006)

- Thomas Mann, Charles Tannock og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om Bangladesh (B6-0605/2006)

- Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om Bangladesh (B6-0608/2006)

- Jean Lambert og Gérard Onesta for Verts/ALE-Gruppen om Bangladesh (B6-0612/2006).

III.   Iran

- Giusto Catania og André Brie for GUE/NGL-Gruppen om Iran (B6-0597/2006)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets og Lilli Gruber for PSE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Iran (B6-0602/2006)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om menneskerettighederne i Iran og især respekten for mindretallenes rettigheder (B6-0604/2006)

- Michael Gahler, Bernd Posselt og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om Iran (B6-0607/2006)

- Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mogens N.J. Camre og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Iran (B6-0609/2006)

- Angelika Beer og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen om Iran (B6-0614/2006)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


4. Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Fiskeriaftale EF/Mauretanien

* Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (KOM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS)) - PECH

Rosa Miguélez Ramos tog ordet for PECH.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.

Dette punkt blev opført på dagsordenen for mødet torsdag den 16.11.2006.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag 15.11.2006 kl. 10.00.


5. Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning - 2005 (forhandling)

Hubert Weber, formand for Revisionsretten, forelagde sin institutions årsberetning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Salvador Garriga Polledo for PPE-DE-Gruppen, Dan Jørgensen for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Ashley Mote løsgænger, Daniel Caspary, Szabolcs Fazakas, Jeffrey Titford, José Javier Pomés Ruiz, Herbert Bösch, Hubert Weber, Siim Kallas, Ashley Mote, som præciserede sit indlæg, Jan Mulder for at stille et spørgsmål til Kommissionen, som Siim Kallas besvarede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [KOM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Erna Hennicot-Schoepges forelagde sin betænkning.

Talere: Philip Bradbourn (ordfører for udtalelse fra TRAN), Reinhard Rack for PPE-DE-Gruppen, Britta Thomsen for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Emanuel Jardim Fernandes, Seán Ó Neachtain og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.18 i protokollen af 14.11.2006.


7. Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv [KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

María Sornosa Martínez forelagde sin betænkning.

Talere: Martin Callanan for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Avril Doyle, Dorette Corbey og Jim Allister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 14.11.2006.


8. Grønbog om realkredit (forhandling)

Betænkning: Grønbog om realkredit [ 2006/2102(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: John Purvis (A6-0370/2006)

John Purvis forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Manuel Medina Ortega (ordfører for udtalelse fra IMCO), Kurt Lechner (ordfører for udtalelse fra JURI), Harald Ettl for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Marek Aleksander Czarnecki løsgænger, og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 14.11.2006.


FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


9.1. Ordninger for direkte støtte og ELFUL-støtte * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Joseph Daul (A6-0377/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0468).


9.2. Aftale EF/Canada om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge [KOM(2006)0274 - C6-0255/2006 - 2006/0096(CNS)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marie-Hélène Descamps (A6-0338/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0469).


9.3. Aftale EF/USA om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse [KOM(2006)0180 - C6-0174/2006 - 2006/0061(CNS)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marie-Hélène Descamps (A6-0339/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0470).


9.4. Sociale sikringsordninger ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 [KOM(2005)0676 - C6-0442/2005 - 2005/0258(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Matsouka (A6-0346/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0471).


9.5. Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur [KOM(2006)0154 - C6-0137/2006 - 2006/0056(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0331/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0472).


9.6. Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter [KOM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0311/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0473).


9.7. Ændring af Århus-konventionen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet [KOM(2006)0338 - C6-0276/2006 - 2006/0113(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Eija-Riitta Korhola (A6-0336/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0474).


9.8. Afgiftsfritagelser for rejsende fra tredjelande * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande [KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A6-0361/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0475).


9.9. Fællesskabsbidrag til Tjernobyl-reaktorfonden * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om første rate af tredje fællesskabsbidrag til Tjernobyl-reaktorfonden under Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling [KOM(2006)0305 - C6-0251/2006 - 2006/0102(CNS)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0374/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0476).


9.10. FN's konvention mod korruption * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention mod korruption [KOM(2006)0082 - C6-0105/2006 - 2006/0023(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Giusto Catania (A6-0380/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Giusto Catania (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0477).


9.11. Støtte til udvikling af landdistrikterne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jan Mulder (A6-0319/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0478).


9.12. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet [ 2006/2099(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0378/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0479).


9.13. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet [ 2006/2122(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0383/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0480).


9.14. Anmodning om beskyttelse af Gérard Onestas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om beskyttelse af Gérard Onestas parlamentariske immunitet [ 2006/2121(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0386/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0481).


9.15. Havstrategidirektivet ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet) [KOM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0373/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0482)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0482).


9.16. Måleinstrumenter med indhold af kviksølv ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv [KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0483)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0483).


9.17. Støtteordninger for landmænd * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landmænd og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 [KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Kommissionen var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 52, stk. 1, blevet anmodet om at tage sit forslag tilbage. Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) meddelte, at Kommissionen ikke ville tage sit forslag tilbage.

Spørgsmålet blev derfor henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.18. Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [KOM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0484)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0484).


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

10. Højtideligt møde - Georgien

Fra 12.05 til 12.55 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af et besøg af Mikhaïl Saakachvili, præsident for Republikken Georgien.


FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

11. Afstemningstid (fortsat)

11.1. Årsrapport 2006 om euroområdet (afstemning)

Betænkning: Årsrapport 2006 om euroområdet [2006/2239(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0381/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0485)

Indlæg til afstemningen:

- Alain Lipietz havde stillet et mundtligt ændringsforslag til andringsforslag 13

Flere end 37 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


11.2. Tematisk strategi for havmiljøet (afstemning)

Betænkning: Tematisk strategi for havmiljøet [2006/2174(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Aldis Kušķis (A6-0364/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0486).


11.3. Grønbog om realkredit (afstemning)

Betænkning: Grønbog om realkredit [ 2006/2102(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: John Purvis (A6-0370/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0487).


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Joseph Daul - A6-0377/2006: Andreas Mölzer

Betænkning: Maria Matsouka - A6-0346/2006: Andreas Mölzer

Betænkning: María Sornosa Martínez - A6-0287/2006: Richard Corbett

Betænkning: Lutz Goepel - A6-0315/2006: Richard Corbett, Hynek Fajmon og Michl Ebner.


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Nils Lundgren havde meddelt, at hans afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Philippe Morillon - A6-0311/2006.

Brian Crowley havde meddelt, at hans stemmekort ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Jan Mulder - A6-0319/2006.

Luis Manuel Capoulas Santos havde meddelt, at hans afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Lutz Goepel - A6-0315/2006.

Arlene McCarthy havde meddelt, at hendes afstemningsmaskine ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0381/2006 - ændringsforslag 10.

Piia-Noora Kauppi havde meddelt, at hun ikke havde haft sit stemmekort, og at hun ikke havde stemt under de første ni afstemninger, men at hun havde villet stemme som følger:

Betænkning: Philippe Morillon - A6-0331/2006: for

Betænkning: Philippe Morillon - A6-0311/2006: for

Betænkning: Jan Mulder - A6-0319/2006: for

Betænkning: María Sornosa Martínez - A6-0287/2006 ændringsforslag 19: for

ændringsforslag 18: for

ændret forslag: for

lovgivningsmæssig beslutning: for

Betænkning: Lutz Goepel - A6-0315/2006

lovgivningsmæssig beslutning: imod

Betænkning: Erna Hennicot-Schoepges - A6-0382/2006

ændringsforslag 60: for.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.10)

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram 2007 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram 2007

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indledning – Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker

Talere: Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Frank Vanhecke løsgænger, og José Manuel Barroso

Vækst - Beskæftigelse - Konkurrenceevne

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Roger Helmer løsgænger, og Paul Rübig

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Stephen Hughes, Elizabeth Lynne, Adamos Adamou, Alessandro Battilocchio, Amalia Sartori, Pervenche Berès, Salvador Garriga Polledo, Enrique Barón Crespo, José Javier Pomés Ruiz og Evelyne Gebhardt

Samhørighed – Bevarelse af naturressourcer

Talere: Konstantinos Hatzidakis for PPE-DE-Gruppen, Riitta Myller for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, John Bowis, Catherine Guy-Quint, Reino Paasilinna og Carmen Fraga Estévez

Indre anliggender

Talere: Martine Roure for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Michael Henry Nattrass for IND/DEM-Gruppen, Bert Doorn, Maria Berger, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Malcolm Harbour og Jo Leinen.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Genowefa Grabowska tog ordet

Udenrigsanliggender

Talere: Maria Martens for PPE-DE-Gruppen, Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Robert Sturdy og Margrietus van den Berg

Afslutning på forhandlingen

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Frist: 6.12.2006 kl. 18.00.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i december 2006.

(Mødet udsat kl. 18.10 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.30)


FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0445/2006).

Formanden meddelte vedrørende anden del af spørgetiden, at rækkefølgen af de indstillede kommissærers indlæg på anmodning af Kommissionen var blevet ændret som følger, og at stillerne til de pågældende spørgsmål var blevet informeret herom:

László Kovács (spørgsmål 41 og 42), Neelie Kroes (spørgsmål 43 til 47), Louis Michel (spørgsmål 32 til 40).

Første del

Spørgsmål nr. 30 (Manolis Mavrommatis): Europæiske Universiteter.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 31 (Chris Davies): CO2-emissioner fra nye motorkøretøjer.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Chris Davies, Reinhard Rack og Jörg Leichtfried.

Anden del

Spørgsmål nr. 41 (Bernd Posselt): Afgifter på øl.

Spørgsmål nr. 42 (Justas Vincas Paleckis): Beregningsmetoden for forhøjelse af forbrugsafgiften på alkohol.

László Kovács (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Andreas Mölzer og Richard Corbett.

Spørgsmål nr. 43 (Georgios Papastamkos): Decentralt system for konkurrenceret.

Neelie Kroes (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos, Richard Corbett og Katerina Batzeli.

Spørgsmål nr. 44 (Ruth Hieronymi): Fremme af filmproduktioner gennem skattefordele i Det Forenede Kongerige.

Neelie Kroes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ruth Hieronymi.

Spørgsmål 45 til 47 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 32 (Claude Moraes): Forebyggelse og behandling af HIV/AIDS i Sydafrika.

Louis Michel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 33 (Manuel Medina Ortega): Indvandring: støtte til hjemsendte indvandrere.

Louis Michel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Glyn Ford og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

17. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0455/2006).

Spørgsmål nr. 1 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Kvalificeret flertal ved indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i forbindelse med indvandring.

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Richard Corbett og Danutė Budreikaitė.

Nils Lundgren tog ordet.

Spørgsmål nr. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fremme af anstændigt arbejde og udviklingsbistand.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Laima Liucija Andrikienė.

Spørgsmål nr. 4 (Sajjad Karim): Frihandelsaftale mellem EU og Indien.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sajjad Karim.

Spørgsmål nr. 5 (Sarah Ludford): Rådets møde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 15. september 2006.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sajjad Karim (for stilleren) og Sophia in 't Veld.

Spørgsmål nr. 6 (Nils Lundgren): Armensk folkemord.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nils Lundgren, Danutė Budreikaitė og Piia-Noora Kauppi.

Spørgsmål nr. 7 (Piia-Noora Kauppi): Homofobi i Polen.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Piia-Noora Kauppi.

Spørgsmål nr. 8 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 9 (Elena Valenciano Martínez-Orozco): FN's Menneskerettighedsråd.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega (for stilleren) og Laima Liucija Andrikienė.

Spørgsmål nr. 10 (Chris Davies): Associeringsaftalen mellem EU og Israel.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Chris Davies.

Spørgsmål nr. 11 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 12 (Brian Crowley): Forbindelserne mellem EU og Balkanlandene.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Agnes Schierhuber.

Spørgsmål nr. 13 (Liam Aylward): EU's energieffektiviseringsprogrammer.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley (for stilleren).

Spørgsmål nr. 14 (Eoin Ryan): EU-støtte til Mozambique.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley (for stilleren).

Spørgsmålet 15 var trukket tilbage.

Spørgsmål nr. 16 (Robert Evans): Island.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Robert Evans.

Spørgsmål 17 til 29, som på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 22.20 og genoptaget kl. 22.25)


18. Spil og sportsvæddemål inden for det indre marked (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0118/2006) af Arlene McCarthy for IMCO til Kommissionen: Spil og sportsvæddemål inden for det indre marked (B6-0443/2006)

Arlene McCarthy begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, som indledte med at beklage, at forhandlingen var begyndt tidligere end angivet på dagsordenen (Formanden svarede, at muligheden for, at denne forhandling ville begynde tidligere, var blevet meddelt på Parlamentets hjemmeside i god tid). Donata Gottardi for PSE-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Marianne Thyssen, Manuel Medina Ortega, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Jacques Toubon, Manolis Mavrommatis, Othmar Karas, Brian Crowley og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Rammestrategi for flersprogethed (forhandling)

Betænkning: En ny rammestrategi for flersprogethed [2006/2083(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bernat Joan i Marí (A6-0372/2006)

Bernat Joan i Marí forelagde sin betænkning.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Erna Hennicot-Schoepges for PPE-DE-Gruppen, Maria Badia I Cutchet for PSE-Gruppen, Jolanta Dičkutė for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Alejo Vidal-Quadras, Marianne Mikko, Daniel Strož, Roberts Zīle, Vasco Graça Moura, Seán Ó Neachtain og Ján Figeľ.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 15.11.2006.


20. EU's generelle præferenceordning (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EU's generelle præferenceordning

Peter Mandelson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-DE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for PSE-Gruppen, Sajjad Karim for ALDE-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Jan Andersson, Kader Arif og Peter Mandelson.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen om Den Europæiske Unions generelle præferenceordning (B6-0578/2006)

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten og Maria Martens for PPE-DE-Gruppen om Den Europæiske Unions generelle præferenceordning (B6-0579/2006)

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om Den Europæiske Unions generelle præferenceordning (B6-0580/2006)

- Caroline Lucas og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om Den Europæiske Unions generelle præferenceordning (B6-0581/2006)

- Antolín Sánchez Presedo, Jan Andersson, Erika Mann og Stephen Hughes for PSE-Gruppen om Den Europæiske Unions generelle præferenceordning (B6-0582/2006)

- Jean-Louis Bourlanges, Bernard Lehideux og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen om toldpræferenceordningen for GSP+-modtagerlandene (B6-0583/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 15.11.2006.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 379.744/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 24.00.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Abadjiev, Ali, Anastase, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik