Rodyklė 
Protokolas
PDF 229kWORD 166k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2. Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Audito Rūmų 2005 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 6.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (diskusijos)
 7.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (diskusijos)
 8.Hipotekiniai kreditai (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Bendrosios tiesioginės paramos schemos pagal BŽŪP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.EB ir Kanados susitarimas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.EB ir JAV susitarimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Asmenų, keliaujančių iš trečiųjų šalių ir įvežančių prekes, atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.10.Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.11.EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.12.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.13.Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.14.Prašymas ginti Gérard Onesta parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.15.Bendrijos jūrų aplinkos politika ***I (balsavimas)
  
9.16.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (balsavimas)
  
9.17.Neprivalomas tiesioginių išmokų perskirstymas pagal BŽŪP * (balsavimas)
  
9.18.Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis - Gruzija
 11.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
11.1.2006 m. metinis pranešimas apie euro zoną (balsavimas)
  
11.2.Teminė jūrų aplinkos strategija (balsavimas)
  
11.3.Hipotekiniai kreditai (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Komisijos teisės aktų leidybos ir veiklos programa 2007 m. (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 18.Azartiniai lošimai ir sporto lažybos vidaus rinkoje (diskusijos)
 19.Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistema (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Paisūlymas perkelti DEC 39/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1064 - C6-0383/2006 - 2006/2266(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tam tikrų dalių ir techninių rodiklių (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos lauko ir priekinio stiklo valytuvų (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio naują statistinį produktų klasifikatorių pagal veiklos rūšis (CPA) ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

CULT, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo įgaliojančio sudaryti Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą, kuriuo atnaujinamas ir pakeičiamas susitarimas dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje (COM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET

- Paisūlymas perkelti DEC 53/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1354 - C6-0372/2006 - 2006/2264(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 52/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1353 - C6-0371/2006 - 2006/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 44/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1284 - C6-0370/2006 - 2006/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 50/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1351 - C6-0369/2006 - 2006/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 48/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1349 - C6-0368/2006 - 2006/2260(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 49/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1350 - C6-0367/2006 - 2006/2259(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 46/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1286 - C6-0366/2006 - 2006/2258(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 45/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1285 - C6-0365/2006 - 2006/2257(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 43/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1283 - C6-0364/2006 - 2006/2256(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo (COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, INTA

- Paisūlymas perkelti DEC 41/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1281 - C6-0361/2006 - 2006/2255(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos įsteigimo (COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Etiopija

- Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0596/2006)

- Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0598/2006)

- Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0600/2006)

- Pasqualina Napoletano ir Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0603/2006)

- Michael Gahler, Mario Mauro ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0606/2006)

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Etiopijos (B6-0613/2006)

II.   Bangladešas

- Vittorio Agnoletto ir Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Bangladešo (B6-0595/2006)

- Frédérique Ries ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Bangladeše prieš žurnalistus panaudoto smurto (B6-0599/2006)

- Pasqualina Napoletano, Neena Gill ir Robert Evans PSE frakcijos vardu – dėl Bangladešo (B6-0601/2006)

- Thomas Mann, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl Bangladešo (B6-0605/2006)

- Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu – dėl Bangladešo (B6-0608/2006)

- Jean Lambert ir Gérard Onesta Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Bangladešo (B6-0612/2006)

III.   Iranas

- Giusto Catania ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Irano (B6-0597/2006)

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets ir Lilli Gruber PSE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių pažeidimų Irane (B6-0602/2006)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač mažumų teisių laikymosi (B6-0604/2006)

- Michael Gahler, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl Irano (B6-0607/2006)

- Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mogens N.J. Camre ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane (B6-0609/2006)

- Angelika Beer ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Irano (B6-0614/2006)

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

- EB ir Mauritanijos žvejybos susitarimas

* Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS)) - PECH komitetas

Kalbėjo Rosa Miguélez Ramos, vardu PECH komitetas.

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.

Šis punktas įrašytas į ketvirtadienis 2006 11 16 posėdžių darbotvarkę.

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2006 11 15 trečiadienis 10.00 valanda.


5. Audito Rūmų 2005 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Hubert Weber, Audito Rūmų Pirmininkas, pristatė savo institucijos metinę ataskaitą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo PPE-DE frakcijos vardu, Dan Jørgensen PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Ashley Mote , nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Szabolcs Fazakas, Jeffrey Titford, José Javier Pomés Ruiz, Herbert Bösch, Hubert Weber, Siim Kallas, Ashley Mote, patikslinęs savo kalbą, Jan Mulder, uždavęs Komisijai klausimą, į kurį atsakė Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


6. Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (diskusijos)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendros įmonės Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (COM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Erna Hennicot-Schoepges pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Philip Bradbourn (TRAN komiteto nuomonės referentas), Reinhard Rack PPE-DE frakcijos vardu, Britta Thomsen PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Emanuel Jardim Fernandes, Seán Ó Neachtain ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.18 protokolo 14.11.2006.


7. Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

María Sornosa Martínez pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Martin Callanan PPE-DE frakcijos vardu, Linda McAvan PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Avril Doyle, Dorette Corbey ir Jim Allister.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.16 protokolo 14.11.2006.


8. Hipotekiniai kreditai (diskusijos)

Pranešimas dėl hipotekinių kreditų Europos Sąjungoje (2006/2102(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: John Purvis (A6-0370/2006)

John Purvis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys)

Kalbėjo: Manuel Medina Ortega (IMCO komiteto nuomonės referentas), Kurt Lechner (JURI komiteto nuomonės referentas), Harald Ettl PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Marek Aleksander Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.3 protokolo 14.11.2006.


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


9.1. Bendrosios tiesioginės paramos schemos pagal BŽŪP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio ir pataisančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0377/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0468).


9.2. EB ir Kanados susitarimas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindą, sudarymo (COM(2006)0274 - C6-0255/2006 - 2006/0096(CNS)) - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marie-Hélène Descamps (A6-0338/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0469).


9.3. EB ir JAV susitarimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, kuriuo atnaujinama bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo bei profesinio švietimo ir mokymo srityse, sudarymo (COM(2006)0180 - C6-0174/2006 - 2006/0061(CNS)) - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marie-Hélène Descamps (A6-0339/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0470).


9.4. Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (COM(2005)0676 - C6-0442/2005 - 2005/0258(COD)) - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Matsouka (A6-0346/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0471).


9.5. Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimo akvakultūrai (COM(2006)0154 - C6-0137/2006 - 2006/0056(CNS)) - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0331/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0472).


9.6. Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (COM(2006)0233 - C6-0202/2006 - 2006/0081(CNS)) - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0311/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0473).


9.7. Teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais dalinio pakeitimo patvirtinimo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0338 - C6-0276/2006 - 2006/0113(CNS)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Eija-Riitta Korhola (A6-0336/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0474).


9.8. Asmenų, keliaujančių iš trečiųjų šalių ir įvežančių prekes, atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl prekių, importuojamų keliaujančiųjų iš trečiųjų šalių asmenų, atleidimo nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių (COM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A6-0361/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0475).


9.9. Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trečio Bendrijos įnašo į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką Černobylio apsaugos fondui pirmosios įmokos (COM(2006)0305 - C6-0251/2006 - 2006/0102(CNS)) - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0374/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0476).


9.10. Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0082 - C6-0105/2006 - 2006/0023(CNS)) - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0380/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

Giusto Catania (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalį.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0477).


9.11. EŽŪKPF parama kaimo plėtrai * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiantčio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A6-0319/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0478).


9.12. Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Gabriele Albertini imunitetą ir privilegijas (2006/2099(IMM)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0378/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0479).


9.13. Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Gabriele Albertini imunitetą ir privilegijas (2006/2122(IMM)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0383/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0480).


9.14. Prašymas ginti Gérard Onesta parlamentinį imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas Prašymas ginti Gérard Onesta parlamentinį imunitetą (2006/2121(IMM)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0386/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0481).


9.15. Bendrijos jūrų aplinkos politika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos direktyva) (COM(2005)0505 - C6-0346/2005 - 2005/0211(COD)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0373/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0482).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0482).


9.16. Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0483).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0483).


9.17. Neprivalomas tiesioginių išmokų perskirstymas pagal BŽŪP * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, taisykles bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 (COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) pareiškė, kad Komisija neketina atšaukti savo pasiūlymo, kaip jos buvo prašyta pagal Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalį.

Klausimas grąžintas svarstyti atsakingam komitetui.


9.18. Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) * (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendros įmonės Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (COM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0484).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0484).


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

10. Iškilmingas posėdis - Gruzija

Gruzijos Respublikos Prezidento Mikhaïl Saakachvili proga nuo 12.05 iki 12.55 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

11. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

11.1. 2006 m. metinis pranešimas apie euro zoną (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 m. metinio pranešimo apie euro zoną (2006/2239(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0381/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0485).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Alain Lipietz pateikė 13 pakeitimo žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip trisdešimt septyni Parlamento nariai prieštaravo žodiniam pakeitimui, jis nebuvo įrašytas.


11.2. Teminė jūrų aplinkos strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl teminės jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategijos (2006/2174(INI)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Aldis Kušķis (A6-0364/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0486).


11.3. Hipotekiniai kreditai (balsavimas)

Pranešimas dėl hipotekinių kreditų Europos Sąjungoje (2006/2102(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: John Purvis (A6-0370/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0487).


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Joseph Daul - A6-0377/2006: Andreas Mölzer

Pranešimas: Maria Matsouka - A6-0346/2006: Andreas Mölzer

Pranešimas: María Sornosa Martínez - A6-0287/2006: Richard Corbett

Pranešimas: Lutz Goepel - A6-0315/2006: Richard Corbett, Hynek Fajmon ir Michl Ebner


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Nils Lundgren pranešė, kad balsuojant dėl Philippe Morillon - A6-0311/2006 pranešimo neveikė jo balsavimo įtaisas.

Brian Crowley pranešė, kad balsuojant dėl Jan Mulder - A6-0319/2006 pranešimo neveikė jo balsavimo kortelė.

Luis Manuel Capoulas Santos pranešė, kad balsuojant dėl Lutz Goepel - A6-0315/2006 pranešimo neveikė jo balsavimo įtaisas.

Arlene McCarthy pranešė, kad balsuojant dėl José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0381/2006 pranešimo (pakeitimo 10) neveikė jo balsavimo įtaisas..

Piia-Noora Kauppi pranešė, kad neturėjo balsavimo kortelės ir pirmų 9 balsavimų metu nebalsavo, tačiau būtų balsavusi taip:

Pranešimas: Philippe Morillon - A6-0331/2006 – už;

Pranešimas: Philippe Morillon - A6-0311/2006;

Pranešimas: Jan Mulder - A6-0319/2006 – už;

Pranešimas: María Sornosa Martínez - A6-0287/2006

pakeitimas 19 – už,

pakeitimas 18 – už,

iš dalies pakeistas pasiūlymas – už,

teisėkūros rezoliucija – už;

Pranešimas: Lutz Goepel - A6-0315/2006

siūlomas teisės akto projektas – prieš;

Pranešimas: Erna Hennicot-Schoepges - A6-0382/2006

pakeitimas 60 – už,


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.10 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Komisijos teisės aktų leidybos ir veiklos programa 2007 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos teisės aktų leidybos ir veiklos programa 2007 m.

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Įvadas: bendrosios politinės gairės

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Frank Vanhecke , nepriklausomas Parlamento narys, ir José Manuel Barroso.

Augimas, užimtumas, konkurencingumas

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Roger Helmer , nepriklausomas Parlamento narys, ir Paul Rübig.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Stephen Hughes, Elizabeth Lynne, Adamos Adamou, Alessandro Battilocchio, Amalia Sartori, Pervenche Berès, Salvador Garriga Polledo, Enrique Barón Crespo, José Javier Pomés Ruiz ir Evelyne Gebhardt.

Sanglauda: gamtos išteklių išsaugojimas

Kalbėjo: Konstantinos Hatzidakis PPE-DE frakcijos vardu, Riitta Myller PSE frakcijos vardu, Jean Marie Beaupuy ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, John Bowis, Catherine Guy-Quint, Reino Paasilinna ir Carmen Fraga Estévez.

Vidaus reikalai

Kalbėjo: Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Henry Nattrass IND/DEM frakcijos vardu, Bert Doorn, Maria Berger, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Malcolm Harbour ir Jo Leinen.

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Genowefa Grabowska.

Užsienio reikalai

Kalbėjo: Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Robert Sturdy ir Margrietus van den Berg.

Diskusijų pabaiga

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Pateikimo terminai: 6.12.2006 à 18 heures.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session décembre 2006.

(Posėdis sustabdytas 18.10 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.30 val.).


PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotoja

16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Komisijai (B6-0445/2006).

Pirmininkė pranešė, kad, Komisijos prašymu, antrojoje klausimų valandos dalyje Komisijos narių kalbų tvarka buvo pakeista taip ir kad klausimus uždavusiems nariams apie tai buvo pranešta:

László Kovács (klausimai 41 ir 42), Neelie Kroes (klausimai 43–47), Louis Michel (klausimai 32–40).

Pirma dalis

Klausimas 30 (Manolis Mavrommatis): Europos universitetai.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Manolis Mavrommatis ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 31 (Chris Davies): Variklinių transporto priemonių anglies dioksido išlakos.

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Chris Davies, Reinhard Rack ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 41 (Bernd Posselt): Alaus apmokestinimas.

Klausimas 42 (Justas Vincas Paleckis): Dėl alkoholio akcizo didinimo apskaičiavimo metodikos.

László Kovács (Komisijos narys) atsakė į klausimus ir į Bernd Posselt, Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Andreas Mölzer ir Richard Corbett papildomus klausimus.

Klausimas 43 (Georgios Papastamkos): Decentralizuota konkurencijos teisės sistema.

Neelie Kroes (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos, Richard Corbett ir Katerina Batzeli papildomus klausimus.

Klausimas 44 (Ruth Hieronymi): Filmų gamybos rėmimas mokesčių lengvatomis Jungtinėje Karalystėje.

Neelie Kroes atsakė į klausimą ir į Ruth Hieronymi papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 45 iki 47 bus atsakyta raštu.

Klausimas 32 (Claude Moraes): ŽIV/AIDS prevencija ir gydymas Pietų Afrikoje.

Louis Michel (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Danutė Budreikaitė papildomus klausimus.

Klausimas 33 (Manuel Medina Ortega): Imigracija: grąžintų imigrantų parama.

Louis Michel atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Glyn Ford ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.50 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

17. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0455/2006).

1 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 2 (Manuel Medina Ortega): Kvalifikuotos daugumos balsavimas dėl klausimų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve bei imigracija.

Paula Lehtomäki (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega, Richard Corbett ir Danutė Budreikaitė papildomus klausimus.

Kalbėjo Nils Lundgren.

Klausimas 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Veiksmų programos, kuria siekiama visiems užtikrinti padorų darbą, plėtotė.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir Laima Liucija Andrikienė papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Sajjad Karim): ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimas.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Sajjad Karim papildomą klausimą.

Klausimas 5 (Sarah Ludford): 2006 m. rugsėjo 15 d. Išorės santykių taryba.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Sajjad Karim (pavaduojantis autorių) ir Sophia in 't Veld papildomus klausimus.

Klausimas 6 (Nils Lundgren): Armėnų genocidas.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Nils Lundgren, Danutė Budreikaitė ir Piia-Noora Kauppi papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Piia-Noora Kauppi): Homofobija Lenkijoje.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Piia-Noora Kauppi papildomą klausimą.

8 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 9 (Elena Valenciano Martínez-Orozco): JT Žmogaus teisių taryba.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega (pavaduojantis autorių) ir Laima Liucija Andrikienė papildomus klausimus.

Klausimas 10 (Chris Davies): ES ir Izraelio asociacijos susitarimas.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Chris Davies papildomą klausimą.

11 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 12 (Brian Crowley): ES ir Balkanų šalių santykiai.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Brian Crowley ir Agnes Schierhuber papildomus klausimus.

Klausimas 13 (Liam Aylward): ES veiksmingo energijos naudojimo programos.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Brian Crowley (pavaduojantis autorių) papildomą klausimą.

Klausimas 14 (Eoin Ryan): Europos Sąjungos parama Mozambikui.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Brian Crowley (pavaduojantis autorių) papildomą klausimą.

15 klausimas buvo atšauktas.

Klausimas 16 (Robert Evans): Islandija.

Paula Lehtomäki atsakė į klausimą ir į Robert Evans papildomą klausimą.

Į 17–29 klausimus, į kuriuos dėl laikos stokos atsakyta nebuvo, bus atsakyta raštu (žr. posėdžio stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 22.20 val. ir atnaujintas 22.25 val.)


18. Azartiniai lošimai ir sporto lažybos vidaus rinkoje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0118/2006) kurį uždavė Arlene McCarthy, IMCO komiteto vardu, Komisijai: Azartiniai lošimai ir sporto lažybos vidaus rinkoje (B6-0443/2006)

Arlene McCarthy pateikė žodinį klausimą.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, išreiškęs apgailestavimą dėl to, kad diskusijos buvo pradėtos anksčiau nei nurodyta darbotvarkėje (Pirmininkas jam atsakė, kad Parlamento interneto svetainėje pakankamai iš anksto buvo paskelbta, kad šios diskusijos gali prasidėti anksčiau), Donata Gottardi PSE frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Marianne Thyssen, Manuel Medina Ortega, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Jacques Toubon, Manolis Mavrommatis, Othmar Karas, Brian Crowley ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.


19. Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl naujos daugiakalbystės pagrindų strategijos (2006/2083(INI)) - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bernat Joan i Marí (A6-0372/2006)

Bernat Joan i Marí pristatė pranešimą.

Kalbėjo Ján Figeľ (Komisijos narys).

Kalbėjo: Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE frakcijos vardu, Maria Badia I Cutchet PSE frakcijos vardu, Jolanta Dičkutė ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Alejo Vidal-Quadras, Marianne Mikko, Daniel Strož, Roberts Zīle, Vasco Graça Moura, Seán Ó Neachtain ir Ján Figeľ.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.1 protokolo 15.11.2006.


20. Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistema (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistema

Peter Mandelson (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE frakcijos vardu, Antolín Sánchez Presedo PSE frakcijos vardu, Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Andersson, Kader Arif ir Peter Mandelson.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu – dėl tarifų lengvatų šalims, kurioms taikoma specialioji paskatų sistema (GSP+) (B6-0578/2006);

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten ir Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (B6-0579/2006);

- Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (B6-0580/2006);

- Caroline Lucas ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistemų (B6-0581/2006);

- Antolín Sánchez Presedo, Jan Andersson, Erika Mann ir Stephen Hughes PSE frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (B6-0582/2006);

- Jean-Louis Bourlanges, Bernard Lehideux ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl tarifų lengvatų šalims, kurioms taikoma specialioji paskatų sistema (GSP+) (B6-0583/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.2 protokolo 15.11.2006.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 379.744/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 24.00 val.

Julian Priestley

Pierre Moscovici

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Abadjiev, Ali, Anastase, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Teisinė informacija - Privatumo politika