Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0585/2006

Συζήτηση :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

12. Σύμβαση για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων (BTWC), των βομβών διασποράς και των συμβατικών όπλων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη για την εξέταση της σύμβασης για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξικών όπλων (BTWC) η οποία θα διεξαχθεί το 2006

Οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Achille Occhetto, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Paula Lehtomäki και Margot Wallström.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Γιώργος Δημητρακόπουλος και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης περί Βιολογικών και Τοξινικών Όπλων (BTWC) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006 (B6-0585/2006

- Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes και Achille Occhetto, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Σύμβαση για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξικών όπλων (BTWC) των βομβών διασποράς και των συμβατικών όπλων (B6-0586/2006

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Αδάμος Αδάμου, André Brie, Vittorio Agnoletto και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Σύμβαση για τα Βιολογικά και Τοξικά Όπλα (ΒΤWC), τις βόμβες διασποράς και τα συμβατικά όπλα (B6-0587/2006

- Mogens N.J. Camre, Adam Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης για τα βακτηριολογικά και τοξινικά όπλα (BTWC) που θα πραγματοποιηθεί στην Γενεύη από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2006 (B6-0593/2006

- Elizabeth Lynne και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης περί Βιολογικών και Τοξικών Όπλων (BTWC) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006 (B6-0594/2006

- Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα βιολογικά όπλα και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα (Διασκέψεις Αναθεώρησης των Συμβάσεων BTWC και CCW το Νοέμβριο 2006) και την ανάγκη απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς (B6-0611/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου