Index 
Protokoll
PDF 181kWORD 98k
Onsdagen den 15 november 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 3.Tjänster på den inre marknaden ***II (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.En ny ramstrategi för flerspråkighet (omröstning)
  
4.2.Europeiska unionens allmänna preferenssystem (omröstning)
 5.Välkomsthälsning
 6.Högtidligt möte - Qatar
 7.Omröstning (fortsättning)
  
7.1.Tjänster på den inre marknaden ***II (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Situationen i Gaza (debatt)
 12.Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (debatt)
 13.Europeiska initiativ på området för civilskydd (debatt)
 14.Ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)
 15.En Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (debatt)
 16.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (debatt)
 17.De politiska gruppernas sammansättning
 18.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (fortsättning på debatten)
 19.Arv och testamente (debatt)
 20.Kvinnor i den internationella politiken (debatt)
 21.Bekämpning av människohandeln- en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade från följande ledamot mottagit skriftliga förklaringar som skulle införas i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Catherine Stihler, om kampen mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (84/2006).


3. Tjänster på den inre marknaden ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden [10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006)

Evelyne Gebhardt redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) och Mauri Pekkarinen (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Marianne Thyssen och Arlene McCarthy.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

Talare: Toine Manders, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Guntars Krasts, Patrick Louis, Mario Borghezio, József Szájer, Harlem Désir, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Bennahmias, Kartika Tamara Liotard, Nigel Farage, Jana Bobošíková, Jacques Toubon, Lasse Lehtinen, Ona Juknevičienė, Ian Hudghton, Eoin Ryan, Nils Lundgren, Jim Allister, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Irena Belohorská, Andreas Schwab, Edit Herczog, Luigi Cocilovo, Ryszard Czarnecki, Małgorzata Handzlik, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Konstantinos Hatzidakis, Joseph Muscat, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Richard Falbr, Šarūnas Birutis, Alexander Stubb, Jan Andersson, Zita Pleštinská, Dariusz Rosati, Roberta Angelilli, Stefano Zappalà, Maria Matsouka, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Charlie McCreevy och Mauri Pekkarinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 15.11.2006.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.45.)


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Talare: Reinhard Rack yttrade sig om organisationen av omröstningen.


4.1. En ny ramstrategi för flerspråkighet (omröstning)

Betänkande om en ny ramstrategi för flerspråkighet [2006/2083(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bernat Joan i Marí (A6-0372/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0488)

Inlägg om omröstningen:

Zbigniew Zaleski lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20.

Talmannen konstaterade att det muntliga ändringsförslaget inte kunde beaktas, eftersom minst 37 ledamöter motsatte sig detta. Det införlivades således inte.


4.2. Europeiska unionens allmänna preferenssystem (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0578/2006, B6-0579/2006, B6-0580/2006, B6-0581/2006, B6-0582/2006 och B6-0583/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0578/2006

(ersätter B6-0578/2006, B6-0579/2006, B6-0580/2006, B6-0581/2006, B6-0582/2006 och B6-0583/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten och Maria Martens för PPE-DE-gruppen,
Antolín Sánchez Presedo, Jan Andersson, Erika Mann och Stephen Hughes för PSE-gruppen,
Jean-Louis Bourlanges och Bernard Lehideux för ALDE-gruppen,
Caroline Lucas och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,
Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen,
Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis och Roberta Angelilli för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2006)0489)


5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar en delegation från Ukrainas parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Olexander Moroz, ordförande för Ukrainas parlament Verkhovna Rada.

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar även en delegation från Algeriets parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Abderrezak Bouhara, vice ordförande för det nationella rådet.


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

6. Högtidligt möte - Qatar

(Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Qatars emir schejk Hamad bin Khalifa al-Thani.)


7. Omröstning (fortsättning)

7.1. Tjänster på den inre marknaden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden [10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0490)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Bernat Joan i Marí - A6-0372/2006: Josu Ortuondo Larrea, Michl Ebner, Tomáš Zatloukal, Andreas Mölzer och Bruno Gollnisch

Betänkande Evelyne Gebhardt - A6-0375/2006: Oldřich Vlasák Péter Olajos, Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Bernadette Vergnaud, Richard Corbett, Czesław Adam Siekierski, Hubert Pirker


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Rainer Wieland hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om ändringsförslagen 23 och 38-39 till betänkandet av Evelyne Gebhardt (A6-0375/2006).


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Situationen i Gaza (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Gaza

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Véronique De Keyser, Alyn Smith, Adamos Adamou, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Tokia Saïfi, Panagiotis Beglitis, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Charles Tannock, Edith Mastenbroek och Antonio Tajani.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Paula Lehtomäki och Margot Wallström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0588/2006),

- Graham Watson, Chris Davies och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0589/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Angelika Beer, Jill Evans, Alyn Smith, Margrete Auken och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Gazaområdet (B6-0590/2006),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0591/2006),

- Hans-Gert Poettering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Ioannis Kasoulides och Tokia Saïfi för PPE-DE-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0592/2006),

- Roberta Angelilli, Konrad Szymański och Inese Vaidere för UEN-gruppen, om situationen i Gazaområdet (B6-0610/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.11.2006.


12. Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konferens om utvärdering av konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTCW) som skall hållas 2006

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Achille Occhetto, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Paula Lehtomäki och Margot Wallström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Giorgos Dimitrakopoulos och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen som skall äga rum i Genève den 20 november-8 december 2006 (B6-0585/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes och Achille Occhetto för PSE-gruppen, om konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen (B6-0586/2006),

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen (B6-0587/2006),

- Mogens N.J. Camre, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006 (B6-0593/2006),

- Elizabeth Lynne och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om den sjätte konferensen för översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006 (B6-0594/2006),

- Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om biologiska vapen och inhumana konventionella vapen (konferenserna i november 2006 om översyn av BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen) och behovet av förbud mot klusterammunition (B6-0611/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.11.2006.


13. Europeiska initiativ på området för civilskydd (debatt)

Muntlig fråga (O-0115/2006) från Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, Gerardo Galeote, för utskottet REGI, Joseph Daul, för utskottet AGRI, till rådet: Europeiska initiativ på området för civilskydd (B6-0442/2006).

Antonios Trakatellis, Gerardo Galeote och Markus Pieper utvecklade den muntliga frågan.

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Konstantinos Hatzidakis för PPE-DE-gruppen, Edite Estrela för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, och Paula Lehtomäki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman


14. Ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, Jo Leinen för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Paula Lehtomäki och Margot Wallström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.20 och återupptogs kl. 17.35.)


15. En Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (debatt)

Betänkande om en Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen [2006/2171(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alexander Stubb (A6-0367/2006)

Alexander Stubb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giles Chichester (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Christopher Beazley för PPE-DE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för PSE-gruppen, och Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Inese Vaidere för UEN-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior, Diana Wallis, Hanna Foltyn-Kubicka, Vytautas Landsbergis, Andres Tarand, Henrik Lax, Zdzisław Zbigniew Podkański, Charles Tannock, Katrin Saks, Anneli Jäätteenmäki, Bogdan Klich, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Margarita Starkevičiūtė, Bogusław Sonik och Margot Wallström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.11.2006.


16. Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (debatt)

Betänkande om tillämpningen av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) [2006/2033(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Karl von Wogau (A6-0366/2006)

Karl von Wogau redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elmar Brok för PPE-DE-gruppen, Helmut Kuhne för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, och Gerard Batten för IND/DEM-gruppen.

Debatten avbröts i detta skede.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.20 och återupptogs kl. 21 h 00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

17. De politiska gruppernas sammansättning

Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel och Leopold Józef Rutowicz hade anslutit sig till UEN-gruppen från och med den 15.11.2006.


18. Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (fortsättning på debatten)

Betänkande om tillämpningen av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) [2006/2033(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Karl von Wogau (A6-0366/2006)

Talare: Tunne Kelam, Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Raül Romeva i Rueda, Diamanto Manolakou, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski, Geoffrey Van Orden, Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Hélène Goudin, Bogdan Klich, Józef Pinior, Alexander Stubb och Hubert Pirker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.11.2006.


19. Arv och testamente (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om arv och testamente - Grönbok [2005/2148(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0359/2006)

Giuseppe Gargani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, och Maria Berger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.11.2006.


20. Kvinnor i den internationella politiken (debatt)

Betänkande om kvinnor i den internationella politiken [2006/2057(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ana Maria Gomes (A6-0362/2006)

Ana Maria Gomes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Zita Gurmai för PSE-gruppen, Anna Záborská, Pia Elda Locatelli, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edite Estrela, Anna Hedh, Teresa Riera Madurell och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.11.2006.


21. Bekämpning av människohandeln- en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan (debatt)

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om bekämpning av människohandeln- en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan [2006/2078(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Edit Bauer (A6-0368/2006)

Edit Bauer redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Simon Coveney (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Jean Lambert (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Maria Carlshamre (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen, Inger Segelström för PSE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen (vilken inledde sitt inlägg på iriska; talmannen upplyste henne då om att det inte fanns någon tolkning i kammaren från detta språk), Irena Belohorská, grupplös, Kinga Gál, Francisco Assis, Leopold Józef Rutowicz, Hubert Pirker, Andrzej Jan Szejna, Ivo Belet och Justas Vincas Paleckis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 16.11.2006.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 379.744).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vălean, Vigenin

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy