Seznam 
Zápis
PDF 207kWORD 119k
Čtvrtek, 16. listopadu 2006 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Výroční zpráva veřejného ochránce práv – 2005 (rozprava)
 3.Bílá kniha o evropské komunikační politice (rozprava)
 4.Sdělení společných postojů Rady
 5.Prohlášení předsednictva
 6.Hlasování
  
6.1.Dohoda o rybolovu EU–Mauritánie * (hlasování)
  
6.2.Situace v Gaze (hlasování)
  
6.3.Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraních (BTWC), tříštivé bomby a konvenční zbraně (hlasování)
  
6.4.Strategie pro region Baltského moře v rámci Severní dimenze (hlasování)
  
6.5.Provádění evropské bezpečnostní strategie v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
6.6.Dědictví a závěti (hlasování)
  
6.7.Ženy v mezinárodní politice (hlasování)
  
6.8.Boj proti obchodování s lidmi - integrovaný přístup a návrhy pro akční plán (hlasování)
  
6.9.Výroční zpráva veřejného ochránce práv – 2005 (hlasování)
  
6.10.Bílá kniha o evropské komunikační politice (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Pořad jednání
 11.Famaguste / Varoša (rozprava)
 12.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Etiopie
  
12.2.Bangladéš
  
12.3.Írán
 13.Hlasování
  
13.1.Etiopie (hlasování)
  
13.2.Bangladéš (hlasování)
  
13.3.Írán (hlasování)
 14.Žádost o ochranu parlamentní imunity
 15.Žádost o zbavení parlamentní imunity
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Převody prostředků
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.

°
° ° °

Vystoupil: Edward McMillan-Scott oznámil, že prezident Pákistánu zmírnil trest, ke kterému byl odsouzen Mírzá Táhir Hussain, jež je zapsán na seznamu voličů poslancova volebního okrsku. Tento britský státní příslušník byl původně odsouzen k trestu smrti.


2. Výroční zpráva veřejného ochránce práv – 2005 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2005 (2006/2117(INI)) - Petiční výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0309/2006)

Vystoupil: Nikiforos Diamandouros (veřejný ochránce práv).

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupila: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL, Marcin Libicki za skupinu UEN, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Mairead McGuinness, Thijs Berman, Andreas Schwab k vystoupení, které učinila Mairead McGuinness, Richard Seeber, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Nikiforos Diamandouros.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 16.11.2006.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI
místopředseda


3. Bílá kniha o evropské komunikační politice (rozprava)

Zpráva o bílé knize o evropské komunikační politice (2006/2087(INI)) - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Luis Herrero-Tejedor (A6-0365/2006)

Luis Herrero-Tejedor uvedl zprávu.

Vystoupila: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise)

Vystoupili: Michael Cashman (navrhovatel výboru LIBE), Gérard Onesta (navrhovatel výboru AFCO), Doris Pack za skupinu PPE-DE, Guy Bono za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Philip Claeys, Maria da Assunção Esteves, Christa Prets, Frédérique Ries, Alessandro Battilocchio, Péter Olajos, Maria Badia i Cutchet, Marian Harkin, Luca Romagnoli, Reinhard Rack, Andrew Duff, Alejo Vidal-Quadras a Margot Wallström.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 16.11.2006.


4. Sdělení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 14. listopadu 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku dialogu mezi kulturami (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD))
předáno příslušný výbor: CULT

- Společný postoj Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o předkládání statistických údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD))
předáno příslušný výbor: PECH

- Společný postoj Rady ze dne 14. listopadu 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013) (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD))
předáno příslušný výbor: IMCO

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 17.11.2006.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS
místopředseda

5. Prohlášení předsednictva

Předsedající potvrdil, že Mírzovi Táhirovi Hussainovi byla v Pákistánu udělena milost (bod 1 zápisu ze dne 16.11.2006) a jménem Parlamentu vyjádřil potěšení nad tím, že vynaložené úsilí přineslo výsledky.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


6.1. Dohoda o rybolovu EU–Mauritánie * (hlasování)

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (KOM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS)) - výbor PECH

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

přijat (P6_TA(2006)0491)

K hlasování vystoupili:

- Véronique De Keyser k hlasování.


6.2. Situace v Gaze (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0588/2006, B6-0589/2006, B6-0590/2006, B6-0591/2006, B6-0592/2006 a B6-0610/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0588/2006

(nahrazující B6-0588/2006, B6-0589/2006, B6-0590/2006, B6-0591/2006 a B6-0592/2006):

předložen těmito poslanci:

Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Hannes Swoboda a Carlos Carnero González za skupinu PSE,

Chris Davies a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Margrete Auken, Angelika Beer, Caroline Lucas, Alyn Smith, Jill Evans a David Hammerstein za skupinu Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Adamos Adamou a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2006)0492)

(Návrh usnesení B6-0610/2006 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

- Pasqualina Napoletano předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 4, který byl vzat v potaz.


6.3. Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraních (BTWC), tříštivé bomby a konvenční zbraně (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 a B6-0611/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0585/2006

(nahrazující B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 a B6-0611/2006):

předložen těmito poslanci:

Giorgos Dimitrakopoulos a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE,

Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma a Achille Occhetto za skupinu PSE,

Elizabeth Lynne a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda a Bart Staes za skupinu Verts/ALE,

Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL,

Mogens N.J. Camre za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0493)


6.4. Strategie pro region Baltského moře v rámci Severní dimenze (hlasování)

Zpráva o strategii pro region Baltského moře v rámci Severní dimenze (2006/2171(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alexander Stubb (A6-0367/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0494)


6.5. Provádění evropské bezpečnostní strategie v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o provádění evropské bezpečnostní strategie v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (2006/2033(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Karl von Wogau (A6-0366/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0495)

K hlasování vystoupili:

- Karl von Wogau, zpravodaj, k pozměňovacímu návrhu 21;

- Helmut Kuhne za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7/rev, který byl vzat v potaz.


6.6. Dědictví a závěti (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o dědictví a závětích (2005/2148(INI)) - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0359/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0496)

K hlasování vystoupili:

Maria Berger předložila za skupinu PSE ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům 3 a 1, které byly vzaty v potaz.


6.7. Ženy v mezinárodní politice (hlasování)

Zpráva o ženách v mezinárodní politice (2006/2057(INI)) - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Ana Maria Gomes (A6-0362/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0497)


6.8. Boj proti obchodování s lidmi - integrovaný přístup a návrhy pro akční plán (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě k boji proti obchodování s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán (2006/2078(INI)) - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Edit Bauer (A6-0368/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P6_TA(2006)0498)

K hlasování vystoupili:

- Lissy Gröner požádala, aby byl výsledek hlasování o bodu 1 písm. f) 2. části ověřen elektronickým hlasováním;

- Edit Bauer, zpravodajka, předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 21, který byl vzat v potaz.


6.9. Výroční zpráva veřejného ochránce práv – 2005 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2005 (2006/2117(INI)) - Petiční výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0309/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

Vystoupil Andreas Schwab (zpravodaj).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0499)


6.10. Bílá kniha o evropské komunikační politice (hlasování)

Zpráva o bílé knize o evropské komunikační politice (2006/2087(INI)) - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Luis Herrero-Tejedor (A6-0365/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0500)

K hlasování vystoupili:

- Marc Tarabella a Vittorio Agnoletto ke způsobu, jakým bylo připraveno hlasování o bodu 44.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miroslav OUZKÝ
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Pořad jednání

Konference předsedů se na své schůzi dne 16. listopadu 2006 rozhodla navrhnout následující změny pořadu jednání dílčího zasedání, které se bude konat ve dnech 29.–30. listopadu 2006:

středa:

Zprávy Geoffrey Van Orden a Pierre Moscovici o přistoupení Bulharska a Rumunska budou projednány ve společné rozpravě.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: prodloužení do pondělí 27. 11. 2006 ve 12:00.

Zpráva Roselyne Bachelot-Narquin – A6-0385/2006 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je zařazena k projednání po zprávě Hélène Flautre a Edward McMillan-Scott – A6-0376/2006

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: čtvrtek 23. 11. 2006 v 15:00.

Dvě společné rozpravy o provádění 7. rámcového programu budou sloučeny do jedné společné rozpravy.

čtvrtek:

Rozprava o AIDS bude ukončena předložením návrhů usnesení.

Lhůty pro předložení:

- návrhy usnesení: středa 22. 11. 2006 v 18:00

- pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: pondělí 27. 11. 2006 ve 12:00

Hlasování o následujících zprávách přijatých postupem podle článku 131 se bude konat v 11:00:

- Zpráva Romano Maria La Russa - A6-0389/2006 (LIBE): „Prevence a boj s trestnou činností“ (2007–2013)

- Zpráva Romano Maria La Russa - A6-0390/2006 (LIBE) Zvláštní program „Prevence, příprava a zvládání následků v oblasti terorismu“ (2007–2013)

- Zpráva Duarte Freitas - (PECH): Dohoda mezi ES a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu.

- Zpráva Ingo Friedrich - (AFCO): Oprava článku 139 jednacího řádu -
Přechodné ustanovení o jazycích

°
° ° °

Parlament vyslovil souhlas s těmito změnami.

Návrh pořadu jednání je změněn.


11. Famaguste / Varoša (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0106/2006), kterou položil Marcin Libicki za výbor PETI Komisi: Vrácení Varoši jejím zákonným obyvatelům jako součást souboru opatření na ukončení izolace kyperských Turků (B6-0446/2006)

Marcin Libicki rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Olli Rehn (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Maria Matsouka za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Charles Tannock, Mechtild Rothe, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Panagiotis Beglitis, Zbigniew Zaleski a Olli Rehn.

Rozprava je uzavřena.


12. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 3 zápisu ze dne 14.11.2006)


12.1. Etiopie

Návrhy usnesení B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 a B6-0613/2006

Adam Bielan, Marios Matsakis, Ana Maria Gomes, Michael Gahler a Alyn Smith uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Karin Scheele za skupinu PSE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Ryszard Czarnecki a Olli Rehn (člen Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 16.11.2006.


12.2. Bangladéš

Návrhy usnesení B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 a B6-0612/2006

Jaromír Kohlíček, Frédérique Ries, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann a Gérard Onesta uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Marek Aleksander Czarnecki za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, a Olli Rehn (člen Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 16.11.2006.


12.3. Írán

Návrhy usnesení B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 a B6-0614/2006

Daniel Strož, Christa Prets, Frédérique Ries, Bernd Posselt, Adam Bielan a Carl Schlyter uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: John Purvis za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Marcin Libicki za skupinu UEN, a Olli Rehn (člen Komise)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 16.11.2006.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


13.1. Etiopie (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 a B6-0613/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0596/2006

(nahrazující B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 a B6-0613/2006):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Mario Mauro a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL,

Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Romano Maria La Russa za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0501)


13.2. Bangladéš (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 a B6-0612/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0595/2006

(nahrazující B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 a B6-0612/2006):

předložen těmito poslanci:

Thomas Mann, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Neena Gill a Robert Evans za skupinu PSE,

Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Gérard Onesta a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,

Roberta Angelilli za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0502)


13.3. Írán (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 a B6-0614/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0597/2006

(nahrazující B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 a B6-0614/2006):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Christa Prets a Lilli Gruber za skupinu PSE,

Marco Cappato, Marco Pannella a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Angelika Beer a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE,

Giusto Catania a André Brie za skupinu GUE/NGL,

Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Mogens N.J. Camre za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0503)


14. Žádost o ochranu parlamentní imunity

Mario Borghezio předal předsednictvu dopis, kterým požádal, aby Parlament zasáhl u příslušných italských orgánů odpovědných za ochranu jeho poslanecké imunity v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem v Římě.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


15. Žádost o zbavení parlamentní imunity

Příslušné italské orgány předaly žádost o zbavení parlamentní imunity Alessandry Mussoliniové v rámci řízení probíhajícího před civilním soudem v Římě.

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


16. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny PSE schválil Parlament toto jmenování:

výbor BUDG: Sorin Dan Mihalache se stal pozorovatelem.


17. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 40/2006 Evropské komise (C6-0340/2006 - SEK(2006)1280 v konečném znění).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 45 jednacího řádu)

výbor JURI

- Kontrola uplatňování práva Společenství v roce 2005 – 23. výroční zpráva (2006/2271(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.11.2006)

- Zlepšení tvorby právních předpisů v roce 2005: uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality – 13. výroční zpráva (2006/2279(INI))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7.11.2006)

Postoupeno výboru

výbor ECON

- Budoucnost vlastních zdrojů Evropské unie (2006/2205(INI))
předáno příslušný výbor: BUDG
stanovisko: AFCO, CONT, REGI, ECON

výbor EMPL

- Politika bydlení a regionální politika (2006/2108(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: EMPL


19. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski et Mieczysław Janowski

93

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle et Ewa Hedkvist Petersen

76

59/2006

Alessandra Mussolini

31

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines et Thomas Ulmer

357

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert et Emanuel Jardim Fernandes

53

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim et

Carl Schlyter

42

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

28

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis et Caroline Lucas

42

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura et José Albino Silva Peneda

94

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini et Carlo Casini

15

71/2006

Luca Romagnoli

21

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská et Peter Šťastný

67

73/2006

Mario Borghezio

8

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira et Emanuel Fernandes

18

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner et Thomas Mann

32

76/2006

Andreas Mölzer

16

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk et Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney et Christa Prets

64

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff et Richard Howitt

19

81/2006

Alessandra Mussolini

4

82/2006

Stanisław Jałowiecki

23

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke et Koenraad Dillen

6

84/2006

Catherine Stihler

10


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 29.11.2006 a 30.11.2006.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 17:05.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Böge, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Moscovici, Mote, Mulder, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka,

Pozorovatelé

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov

Právní upozornění - Ochrana soukromí