Kazalo 
Zapisnik
PDF 196kWORD 182k
Četrtek, 16. november 2006 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic - 2005 (razprava)
 3.Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (razprava)
 4.Predložitev skupnih stališč Sveta
 5.Izjava predsednika
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sporazum o ribištvu EU/Mavretanija * (glasovanje)
  
6.2.Razmere v Gazi (glasovanje)
  
6.3.Konvencija o prepovedi biološkega in toksičnega orožja (BTWC), kasetne bombe in klasično orožje (glasovanje)
  
6.4.Strategija za Baltik v okviru severne dimenzije (glasovanje)
  
6.5.Izvajanje evropske varnostne strategije v okviru EVOP (glasovanje)
  
6.6.Dedovanje in oporoke (glasovanje)
  
6.7.Ženske v mednarodni politiki (glasovanje)
  
6.8.Boj proti trgovini z ljudmi - celosten pristop in predlogi za akcijski načrt (glasovanje)
  
6.9.Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic - 2005 (glasovanje)
  
6.10.Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Dnevni red
 11.Famagusta / Varosha (razprava)
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Etiopija
  
12.2.Bangladeš
  
12.3.Iran
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Etiopija (glasovanje)
  
13.2.Bangladeš (glasovanje)
  
13.3.Iran (glasovanje)
 14.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 15.Zahteva za odpravo poslanske imunitete
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Prerazporeditev sredstev
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Datum naslednjih sej
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.

°
° ° °

Govoril je Edward McMillan-Scott, ki je povedal, da je Mirzo Tahirja Hussaina, ki prihaja iz njegovega volilnega okrožja in je bil v Pakistanu obtožen na smrt, pakistanski predsednik pomilostil.


2. Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic - 2005 (razprava)

Poročilo: Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2005 (2006/2117(INI)) - Odbor za peticije. Poročevalec: Andreas Schwab (A6-0309/2006)

Govoril je Nikiforos Diamandouros (varuh človekovih pravic).

Andreas Schwab je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Manolis Mavrommatis v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Witold Tomczak v imenu skupine IND/DEM, Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Mairead McGuinness, Thijs Berman, Andreas Schwab o govoru Mairead McGuinness, Richard Seeber, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou in Nikiforos Diamandouros.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 , Zapisnik z dne 16.11.2006.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredsednik


3. Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (razprava)

Poročilo: Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (2006/2087(INI)) - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Luis Herrero-Tejedor (A6-0365/2006)

Luis Herrero-Tejedor je predstavil poročilo.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Govorili so Michael Cashman (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Gérard Onesta (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Guy Bono v imenu skupine PSE, Karin Resetarits v imenu skupine ALDE, Diamanto Manolakou v imenu skupine GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys, Maria da Assunção Esteves, Christa Prets, Frédérique Ries, Alessandro Battilocchio, Péter Olajos, Maria Badia i Cutchet, Marian Harkin, Luca Romagnoli, Reinhard Rack, Andrew Duff, Alejo Vidal-Quadras in Margot Wallström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 , Zapisnik z dne 16.11.2006.


4. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 14. novembra 2006 z namenom sprejetja Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD))
posredovano pristojni: CULT

- Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD))
posredovano pristojni: PECH

- Skupno stališče Sveta z dne 14. novembra 2006 z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007-2013) (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD))
posredovano pristojni: IMCO

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 17.11.2006.


PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredsednik

5. Izjava predsednika

Predsednik je potrdil pomilostitev Mirze Tahirja Hussaina v Pakistanu (točka 1 , Zapisnik z dne 16.11.2006) in v imenu Parlamenta pozdravil dejstvo, da je trud, ki ga je institucija vložila v to zadevo, obrodil sadove.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


6.1. Sporazum o ribištvu EU/Mavretanija * (glasovanje)

Uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS)) - Odbor PECH

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0491)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Véronique De Keyser o postopku glasovanja.


6.2. Razmere v Gazi (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0588/2006, B6-0589/2006, B6-0590/2006, B6-0591/2006, B6-0592/2006 in B6-0610/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0588/2006

(ki nadomešča B6-0588/2006, B6-0589/2006, B6-0590/2006, B6-0591/2006 in B6-0592/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Hannes Swoboda in Carlos Carnero González v imenu skupine PSE,

Chris Davies in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Margrete Auken, Angelika Beer, Caroline Lucas, Alyn Smith, Jill Evans in David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Adamos Adamou in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2006)0492)

(Predlog resolucije B6-0610/2006 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Pasqualina Napoletano je podala ustni predlog spremembe k odstavku 4, ki je bil upoštevan.


6.3. Konvencija o prepovedi biološkega in toksičnega orožja (BTWC), kasetne bombe in klasično orožje (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 in B6-0611/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0585/2006

(ki nadomešča B6-0585/2006, B6-0586/2006, B6-0587/2006, B6-0593/2006, B6-0594/2006 in B6-0611/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Giorgos Dimitrakopoulos in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE,

Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma in Achille Occhetto v imenu skupine PSE,

Elizabeth Lynne in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE,

Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto in Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL,

Mogens N.J. Camre v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0493)


6.4. Strategija za Baltik v okviru severne dimenzije (glasovanje)

Poročilo: Strategija za regijo Baltskega morja v okviru severne dimenzije (2006/2171(INI)) - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0367/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0494)


6.5. Izvajanje evropske varnostne strategije v okviru EVOP (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje evropske varnostne strategije v okviru EVOP (2006/2033(INI)) - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Karl von Wogau (A6-0366/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0495)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Karl von Wogau, poročevalec, o predlogu spremembe 21;

- Helmut Kuhne v imenu skupine PSE je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 7/rev, ki je bil upoštevan.


6.6. Dedovanje in oporoke (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo Komisiji o dedovanju in oporokah (2005/2148(INI)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0359/2006)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0496)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Maria Berger je v imenu skupine PSE podala ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 3 in 1, ki sta bila upoštevana.


6.7. Ženske v mednarodni politiki (glasovanje)

Poročilo: Ženske v mednarodni politiki (2006/2057(INI)) - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Ana Maria Gomes (A6-0362/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0497)


6.8. Boj proti trgovini z ljudmi - celosten pristop in predlogi za akcijski načrt (glasovanje)

Poročilo: Boj proti trgovini z ljudmi – celostni pristop in predlogi za akcijski načrt (2006/2078(INI)) - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Edit Bauer (A6-0368/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2006)0498)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Lissy Gröner je zahtevala elektronsko preverjanje izida glasovanja o drugem delu odstavka 1(f);

- Edit Bauer, poročevalka, je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 21, ki je bil upoštevan.


6.9. Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic - 2005 (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2005 (2006/2117(INI)) - Odbor za peticije. Poročevalec: Andreas Schwab (A6-0309/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

Govoril je Andreas Schwab (poročevalec).

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0499)


6.10. Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (glasovanje)

Poročilo: Bela knjiga o evropski komunikacijski politiki (2006/2087(INI)) - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Luis Herrero-Tejedor (A6-0365/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0500)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Marc Tarabella in Vittorio Agnoletto o prikazu glasovanja o odstavku 44.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)", in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Dnevni red

Konferenca predsednikov je na seji 16.11.2006 sklenila predlagati naslednje spremembe dnevnega reda sej 29. in 30.11.2006:

sreda:

O poročilih Geoffreyja Van Ordna in Pierrea Moscovicija o pristopu Bolgarije in Romunije bo potekala skupna razprava.

Rok za vložitev predlogov sprememb: podaljšan do ponedeljka, 27.11.2006, do 12.00.

Poročilo Roselyne Bachelot-Narquin - A6-0385/2006 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji se uvrsti za poročilom Hélène Flautre in Edwarda McMillan-Scotta - A6-0376/2006.

Rok za vložitev predlogov sprememb: četrtek, 23.11.2006, do 15.00.

Dve skupni razpravi o izvajanju 7. okvirnega programa se združita v eno skupno razpravo.

četrtek:

Razprava o AIDS-u se zaključi z vložitvijo predlogov resolucij.

Določili so se naslednji roki za vložitev:

- predlogi resolucij: sreda, 22.11.2006, do 18.00.

- predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: ponedeljek, 27.11.2006, do 12.00.

Naslednja poročila, sprejeta po postopku iz člena 131, se dodajo v čas za glasovanje ob 11.00:

- Poročilo: Romano Maria La Russa - A6-0389/2006 (LIBE): Posebni program "Preprečevanje kriminala in boj proti njemu" (2007-2013)

- Poročilo: Romano Maria La Russa - A6-0390/2006 (LIBE) Posebni program "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom" (2007-2013)

- Poročilo: Duarte Freitas (PECH) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Republiko Zelenortski otoki

- Poročilo: Ingo Friedrich - (AFCO) - Pregled člena 139 Uredbe - Prehodne določbe v zvezi z jeziki

°
° ° °

Parlament je izrazil privolitev k tem spremembam.

Dnevni red je bil torej spremenjen, kot je navedeno.


11. Famagusta / Varosha (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0106/2006), ki ga je postavil Marcin Libicki v imenu odbora PETI Komisiji: Vključitev ukrepa za vrnitev območja Varosha njegovim zakonitim prebivalcem med celovite ukrepe za odpravo osamitve skupnosti ciprskih Turkov (B6-0446/2006)

Marcin Libicki je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Panayiotis Demetriou v imenu skupine PPE-DE, Maria Matsouka v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Charles Tannock, Mechtild Rothe, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Panagiotis Beglitis, Zbigniew Zaleski in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 , Zapisnik z dne 14.11.2006)


12.1. Etiopija

Predlogi resolucij B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 in B6-0613/2006

Adam Bielan, Marios Matsakis, Ana Maria Gomes, Michael Gahler in Alyn Smith so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Karin Scheele v imenu skupine PSE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Ryszard Czarnecki in Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 , Zapisnik z dne 16.11.2006.


12.2. Bangladeš

Predlogi resolucij B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 in B6-0612/2006

Jaromír Kohlíček, Frédérique Ries, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann in Gérard Onesta so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, Marek Aleksander Czarnecki v imenu skupine UEN, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, in Olli Rehn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 , Zapisnik z dne 16.11.2006.


12.3. Iran

Predlogi resolucij B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 in B6-0614/2006

Daniel Strož, Christa Prets, Frédérique Ries, Bernd Posselt, Adam Bielan in Carl Schlyter so predstavili predloge resolucij.

Govorili so John Purvis v imenu skupine PPE-DE, Józef Pinior v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, in Olli Rehn (član Komisije)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 , Zapisnik z dne 16.11.2006.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


13.1. Etiopija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 in B6-0613/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0596/2006

(ki nadomešča B6-0596/2006, B6-0598/2006, B6-0600/2006, B6-0603/2006, B6-0606/2006 in B6-0613/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Michael Gahler, Mario Mauro in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE,

Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL,

Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan in Romano Maria La Russa v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0501)


13.2. Bangladeš (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 in B6-0612/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0595/2006

(ki nadomešča B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 in B6-0612/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Thomas Mann, Charles Tannock in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Neena Gill in Robert Evans v imenu skupine PSE,

Frédérique Ries in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Gérard Onesta in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL,

Roberta Angelilli v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0502)


13.3. Iran (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 in B6-0614/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0597/2006

(ki nadomešča B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 in B6-0614/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Michael Gahler, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Christa Prets in Lilli Gruber v imenu skupine PSE,

Marco Cappato, Marco Pannella in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Angelika Beer in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE,

Giusto Catania in André Brie v imenu skupine GUE/NGL,

Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan in Mogens N.J. Camre v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0503)


14. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Mario Borghezio je v dopisu predsedniku zahteval, da Parlament ukrepa pri pristojnih italijanski oblasteh zaradi zaščite njegove poslanske imunitete v postopku, ki poteka na sodišču v Rimu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


15. Zahteva za odpravo poslanske imunitete

Pristojni italijanski organi so posredovali zahtevo za odvzem poslanske imunitete Alessandre Mussolini v postopku, ki proti njej poteka na civilnem oddelku Rednega sodišča v Rimu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) Poslovnika posredovan pristojnemu odboru JURI.


16. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Odbor BUDG: Sorin Dan Mihalache je postal opazovalec.


17. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 40/2006 (C6-0340/2006 - SEC(2006)1280 končno).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila(člen 45 Poslovnika)

Odbor JURI

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Monitoring the application of Community law (2005) - 23rd annual report (2006/2271(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7.11.2006)

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Better law-making 2005: application of the principles of subsidiarity and proportionality - 13th annual report (2006/2279(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7.11.2006)

Napotitev na odbore

Odbor ECON

- Prihodnost lastnih sredstev Evropske unije (2006/2205(INI))
posredovano pristojni: BUDG
mnenje: AFCO, CONT, REGI, ECON

Odbor EMPL

- Stanovanjska in regionalna politika (2006/2108(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: EMPL


19. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski et Mieczysław Janowski

93

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle et Ewa Hedkvist Petersen

76

59/2006

Alessandra Mussolini

31

60/2006

Alessandra Mussolini

7

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines et Thomas Ulmer

357

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert et Emanuel Jardim Fernandes

53

63/2006

Bogusław Rogalski

19

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim et

Carl Schlyter

42

65/2006

Renato Brunetta

39

66/2006

Oldřich Vlasák

28

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis et Caroline Lucas

42

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura et José Albino Silva Peneda

94

69/2006

Aldo Patriciello

7

70/2006

Alessandra Mussolini et Carlo Casini

15

71/2006

Luca Romagnoli

21

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská et Peter Šťastný

67

73/2006

Mario Borghezio

8

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira et Emanuel Fernandes

18

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner et Thomas Mann

32

76/2006

Andreas Mölzer

16

77/2006

Andreas Mölzer

8

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk et Ryszard Czarnecki

13

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney et Christa Prets

64

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff et Richard Howitt

19

81/2006

Alessandra Mussolini

4

82/2006

Stanisław Jałowiecki

23

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke et Koenraad Dillen

6

84/2006

Catherine Stihler

10


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 29.11.2006 in 30.11.2006.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 17.05.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Böge, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Moscovici, Mote, Mulder, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka,

Opazovalci

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov