Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0376/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0376/2006

Συζήτηση :

PV 29/11/2006 - 16
CRE 29/11/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.18
CRE 12/12/2006 - 14.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0548

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες

16. Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (Eυρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Hélène Flautre και Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006)

Παρεμβαίνουν Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Οι Hélène Flautre και Edward McMillan-Scott παρουσιάζουν την έκθεση τους.

Παρεμβαίνουν Alessandro Battilocchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Albert Jan Maat (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Richard Howitt, Kader Arif, Paula Lehtomäki και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2006

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου