Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0619/2006

Συζήτηση :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0526

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες

4. AIDS (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: AIDS

O Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira και Vladimír Špidla.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αδάμος Αδάμου και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το AIDS και άλλες επιδημικές ασθένειες (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την παγκόσμια ημέρα για το AIDS (2006) (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον ιό HIV/AIDS (Παγκόσμια ημέρα για το AIDS) (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με για την παγκόσμια ημέρα του AIDS (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το HIV/AIDS (Παγκόσμια Ημέρα AIDS) (B6-0624/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.11.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου