Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0004(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0324/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0324/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2006 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0516

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0516)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0516)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου