Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0619/2006

Συζήτηση :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0526

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες

8.23. AIDS (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 και B6-0624/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0619/2006/αναθ.

(αντικαθιστά τις B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 και B6-0624/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE·
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE·
Georgs Andrejevs, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Carl Schlyter και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αδάμος Αδάμου και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0526)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο John Bowis παρουσιάζει προφορική τροπολογία η οποία κρατείται.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0621/2006 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου