Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ενεργά συστατικά των φαρμάκων (γραπτή δήλωση)
 4.AIDS (συζήτηση)
 5.Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 (συζήτηση)
 6.Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (συζήτηση)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Πράσινου Ακρωτηρίου στον τομέα της αλιείας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κοινοτική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μεταβατική ρύθμιση για το γλωσσικό καθεστώς (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (τελική ψηφοφορία)
  
8.7.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) * (τελική ψηφοφορία)
  
8.8.Προσχώρηση της Βουλγαρίας (ψηφοφορία)
  
8.9.Προσχώρηση της Ρουμανίας (ψηφοφορία)
  
8.10.Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)
  
8.11.Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚ (2007-2013), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.12.Διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚΑΕ (2007-2011), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων * (ψηφοφορία)
  
8.15.Ειδικό πρόγραμμα "Άνθρωποι" 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) * (ψηφοφορία)
  
8.16.Ειδικό πρόγραμμα "Ιδέες" 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) * (ψηφοφορία)
  
8.17.Ειδικό πρόγραμμα "Ικανότητες" 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) * (ψηφοφορία)
  
8.18.Ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία" 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) * (ψηφοφορία)
  
8.19.Ειδικό πρόγραμμα 2007-2013 που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) * (ψηφοφορία)
  
8.20.Ειδικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της ΕΚΑΕ) * (ψηφοφορία)
  
8.21.Ειδικό πρόγραμμα της ΕΚΑΕ 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης) * (ψηφοφορία)
  
8.22.Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
  
8.23.AIDS (ψηφοφορία)
  
8.24.Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 (ψηφοφορία)
  
8.25.Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (179 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (118 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (498 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1371 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (208 kb) Κατάσταση παρόντων (82 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (209 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (472 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου