Indeks 
Protokol
PDF 188kWORD 111k
Torsdag den 30. november 2006 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Aktive stoffer i lægemidler (skriftlig erklæring)
 4.Aids (forhandling)
 5.Handicappedes situation i det udvidede EU (forhandling)
 6.Iværksætterkultur og vækst (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afstemningstid
  
8.1.Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Kap Verde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Forretningsordenens artikel 139 - overgangsbestemmelse om sprogordningen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.EU's agentur for grundlæggende rettigheder * (endelig afstemning)
  
8.7.Agenturet for grundlæggende rettigheder – aktiviteter under EU-traktatens afsnit VI * (endelig afstemning)
  
8.8.Bulgariens tiltrædelse (afstemning)
  
8.9.Rumæniens tiltrædelse (afstemning)
  
8.10.Syvende rammeprogram for FTUD ***II (afstemning)
  
8.11.Deltagelse i det 7. rammeprogram (2007-2013) ***I (afstemning)
  
8.12.Markedsføring af pyrotekniske artikler ***I (afstemning)
  
8.13.Det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) ***I (afstemning)
  
8.14.Deltagelse i Euratoms 7. rammeprogram * (afstemning)
  
8.15.Særprogrammet "Mennesker" 2007-2013 (7. FTUD-rammeprogram) * (afstemning)
  
8.16.Særprogrammet "Idéer" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.17.Særprogrammet "Kapacitet" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.18.Særprogrammet "Samarbejde" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.19.Særprogram for Det Fælles Forskningscenter (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.20.Særprogram for Det Fælles Forskningscenter (Euratoms syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.21.Euratom-særprogram (Euratoms syvende rammeprogram) * (afstemning)
  
8.22.Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afstemning)
  
8.23.Aids (afstemning)
  
8.24.Handicappedes situation i det udvidede EU (afstemning)
  
8.25.Iværksætterkultur og vækst (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste møde
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) (KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (kodificeret udgave) (KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol vedrørende reglerne om sprog med henblik på at indsætte bulgarsk og rumænsk blandt de processprog, der er fastsat ved procesreglementet. (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans vedrørende reglerne om sprog med henblik på at indsætte bulgarsk og rumænsk blandt de processprog, der er fastsat ved procesreglementet (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) (KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI


3. Aktive stoffer i lægemidler (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 61/2006 indgivet af Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines og Thomas Ulmer om aktive stoffer i lægemidler var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra mødet den 12.12.2006.


4. Aids (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Aids

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, Georgs Andrejevs for ALDE-Gruppen, Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, Luca Romagnoli, løsgænger, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira og Vladimír Špidla.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- John Bowis for PPE-DE-Gruppen, om Verdensdagen for Aids (B6-0619/2006)

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, om hiv/aids og andre epidemier (B6-0620/2006)

- Eoin Ryan for UEN-Gruppen, om Verdensdagen for Aids 2006 (B6-0621/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, om hiv/aids (Aids-verdensdagen) (B6-0622/2006)

- Georgs Andrejevs og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, om Aids-verdensdagen (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om hiv/aids (Aids-verdensdagen) (B6-0624/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.23 i protokollen af 30.11.2006.


5. Handicappedes situation i det udvidede EU (forhandling)

Betænkning: Handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

Elizabeth Lynne forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gyula Hegyi (ordfører for udtalelse fra CULT), Iles Braghetto for PPE-DE-Gruppen, og Evangelia Tzampazi for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

Talere: Arūnas Degutis for ALDE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for IND/DEM-Gruppen, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.24 i protokollen af 30.11.2006.


6. Iværksætterkultur og vækst (forhandling)

Betænkning: Fuld fart fremad - Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst (2006/2138(INI)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

Pilar del Castillo Vera forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Patrizia Toia (ordfører for udtalelse fra EMPL), Gyula Hegyi (ordfører for udtalelse fra CULT), Andrzej Jan Szejna (ordfører for udtalelse fra JURI), Dominique Vlasto for PPE-DE-Gruppen, Norbert Glante for PSE-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Ashley Mote, løsgænger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Günter Verheugen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.25 i protokollen af 30.11.2006.

(Mødet udsat kl. 10.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.00)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Jacky Henin tog ordet for at gøre opmærksom på, at der tilsyneladende var blevet truffet supplerende sikkerhedsforanstaltninger. (Formanden svarede, at han ikke var bekendt med, at det skulle være tilfældet, men at han ville undersøge sagen nærmere.)


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Formanden foreslog efter anmodning fra et vist antal medlemmer, at betænkningerne af Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006) og Pierre Moscovici (A6-0421/2006) blev sat under afstemning umiddelbart efter de betænkninger, der skulle sættes under afstemning efter den forenklede procedure.

Hannes Swoboda tog ordet om dette forslag.

Parlamentet godkendte dette forslag.


8.1. Tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart [KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0401/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0504)


8.2. Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/…/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje [KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0402/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0505)


8.3. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Kap Verde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde [KOM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Duarte Freitas (A6-0395/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0506)


8.4. Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og garantier for projekter uden for Fællesskabet [KOM(2006)0324 - C6-0275/2006 - 2006/0107(CNS)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esko Seppänen (A6-0394/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0507)


8.5. Forretningsordenens artikel 139 - overgangsbestemmelse om sprogordningen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Revision af forretningsordenens artikel 139. Overgangsbestemmelse vedrørende sprog. [ 2006/2244(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ingo Friedrich (A6-0391/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORRETNINGSORDENENS ARTIKEL 139, ÆNDRINGSFORSLAG, FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0508)


8.6. EU's agentur for grundlæggende rettigheder * (endelig afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Forhandlingen havde fundet sted den 12.10.2006 (punkt 3 i protokollen af 12.10.2006).

Afstemningen havde fundet sted den 12.10.2006 (punkt 7.22 i protokollen af 12.10.2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0509)

Indlæg til afstemningen:

Kinga Gál (ordfører) inden afstemningen.


8.7. Agenturet for grundlæggende rettigheder – aktiviteter under EU-traktatens afsnit VI * (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at udføre opgaver på de områder, der er nævnt i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union [KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] – Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender- Ordfører: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Forhandlingen havde fundet sted den 12.10.2006 (punkt 3 i protokollen af 12.10.2006).

Afstemningen havde fundet sted den 12.10.2006 (punkt 7.23 i protokollen af 12.10.2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0510)

Indlæg til afstemningen:

Magda Kósáné Kovács (ordfører) inden afstemningen.


8.8. Bulgariens tiltrædelse (afstemning)

Betænkning: Bulgariens tiltrædelse [2006/2114(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0511)

Indlæg til afstemningen:

Rebecca Harms vedrørende ændringsforslag 2 og Geoffrey Van Orden (ordfører), der anmodede om, at ændringsforslag 9, der var erklæret for bortfaldet på grund af vedtagelsen af ændringsforslag 2, blev sat under afstemning (formanden svarede, at afstemningen om ændringsforslag 2 var afsluttet).


8.9. Rumæniens tiltrædelse (afstemning)

Betænkning: Rumæniens tiltrædelse [2006/2115(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0512)


8.10. Syvende rammeprogram for FTUD ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2006)0513)

Indlæg til afstemningen:

- Giles Chichester (ordfører for udtalelse fra ITRE ) havde anbefalet, at udvalgets ændringsforslagspakke blev vedtaget.

- Carlo Casini havde meddelt, at han tog ændringsforslag 47 og 48 tilbage.

- Vittorio Prodi, Philippe Busquin og Hiltrud Breyer i forlængelse af disse indlæg.


8.11. Deltagelse i det 7. rammeprogram (2007-2013) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (KOM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0514)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0514)


8.12. Markedsføring af pyrotekniske artikler ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsføring af pyrotekniske artikler [KOM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006)


(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0515)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0515)


8.13. Det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) [KOM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0516)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0516)


8.14. Deltagelse i Euratoms 7. rammeprogram * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt.14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0517)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0517)


8.15. Særprogrammet "Mennesker" 2007-2013 (7. FTUD-rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0518)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0518)


8.16. Særprogrammet "Idéer" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0519)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0519)


8.17. Særprogrammet "Kapacitet" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet "Kapacitet" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0520)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0520)


8.18. Særprogrammet "Samarbejde" (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0521)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0521)


8.19. Særprogram for Det Fælles Forskningscenter (EF's syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0522)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0522)


8.20. Særprogram for Det Fælles Forskningscenter (Euratoms syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0523)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0523)


8.21. Euratom-særprogram (Euratoms syvende rammeprogram) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (KOM(2005)0445/2 - KOM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0524)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0524)

Indlæg til afstemningen:

- Edit Herczog om ændringsforslag 22 og 23.


8.22. Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 27.09.2006 (punkt 3 i protokollen af 27.09.2006).

Forslag til beslutning B6-0625/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0525)


8.23. Aids (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 og B6-0624/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0619/2006/rev.

(erstatter B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 og B6-0624/2006):

stillet af:

John Bowis for PPE-DE-Gruppen
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen
Carl Schlyter og Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0526)

Indlæg til afstemningen:

John Bowis havde stillet et mundtligt ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.

(Forslag til beslutning B6-0621/2006 bortfaldt).


8.24. Handicappedes situation i det udvidede EU (afstemning)

Betænkning: Handicappedes situation i det udvidede EU - handlingsplan 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0527)

Indlæg til afstemningen:

Elizabeth Lynne (ordfører) havde gjort opmærksom på visse uoverensstemmelser af sproglig art.


8.25. Iværksætterkultur og vækst (afstemning)

Betænkning: Fuld fart fremad - Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst (2006/2138(INI)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0528)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Betænkning: Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Betænkning: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Betænkning: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner og Árpád Duka-Zólyomi

Betænkning: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 og betænkning: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati og Hubert Pirker

Indstilling ved andenbehandling: Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Betænkning: Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea og Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed: Lydia Schenardi

Betænkning: Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.


11. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 11.12.2006 - 14.12.2006.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina,

Observatører

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik