Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 184kWORD 135k
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Farmatseutilised toimeained (kirjalik deklaratsioon)
 4.AIDS (arutelu)
 5.Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (arutelu)
 6.On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (arutelu)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine tsiviillennunduses ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.2.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.EÜ ja Cabo Verde vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.5.Kodukorra artikli 139 uus sõnastus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.6.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * (lõpphääletus)
  
8.7.Põhiõiguste Amet (Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus) * (lõpphääletus)
  
8.8.Bulgaaria ühinemine (hääletus)
  
8.9.Rumeenia ühinemine (hääletus)
  
8.10.Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007–2013) ***II (hääletus)
  
8.11.EÜ seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine ***I (hääletus)
  
8.12.Pürotehniliste toodete turuletoomine ***I (hääletus)
  
8.13.Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) ***I (hääletus)
  
8.14.Euratomi seitsmendas raamprogrammis (2007–2011) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine * (hääletus)
  
8.15.Eriprogramm "Inimesed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.16.Eriprogramm "Ideed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.17.Eriprogramm "Võimekus" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.18.Eriprogramm "Koostöö" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.19.Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)
  
8.20.Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)
  
8.21.Euroopa Aatomienergiaühenduse eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)
  
8.22.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)
  
8.23.AIDS (hääletus)
  
8.24.Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (hääletus)
  
8.25.On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 – 2006/0222(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 – 2006/0241(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorras, et lisada rumeenia ja bulgaaria keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse (15712/2006 - C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kodukorras, et lisada rumeenia ja bulgaaria keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse (15715/2006 - C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 – 2006/0231(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI


3. Farmatseutilised toimeained (kirjalik deklaratsioon)

Deklaratsioonile 61/2006 farmatseutiliste toimeainete kohta, mille esitasid parlamendiliikmed Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Thomas Ulmer, andis allkirja enamik parlamendiliikmetest ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 12.12.2006 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes.


4. AIDS (arutelu)

Komisjoni avaldus: AIDS

Vladimír Špidla (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel, Georgs Andrejevs fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira ja Vladimír Špidla.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel AIDSi kohta (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou ja Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel AIDSi kohta (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel AIDSi kohta (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel AIDSi kohta (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel AIDSi kohta (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel AIDSi kohta (B6-0624/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2006protokoll punkt 8.23.


5. Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (arutelu)

Raport puuetega inimeste olukorra kohta laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006).

Elizabeth Lynne tutvustas raportit.

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gyula Hegyi (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Iles Braghetto fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Evangelia Tzampazi fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident

Sõna võtsid Arūnas Degutis fraktsiooni ALDE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni IND/DEM nimel, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2006protokoll punkt 8.24.


6. On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (arutelu)

Raport teemal "On aeg tõsta tempot – kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine" (2006/2138(INI)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006).

Pilar del Castillo Vera tutvustas raportit.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Patrizia Toia (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Gyula Hegyi (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Andrzej Jan Szejna (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Vlasto fraktsiooni PPE-DE nimel, Norbert Glante fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni IND/DEM nimel, Ashley Mote (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2006protokoll punkt 8.25.

(Istung katkestati enne hääletust kell 10.50 ja jätkus kell 11.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Jacky Henin, kes väitis, et on võetud täiendavaid julgeolekumeetmeid (asepresident vastas, et ei ole sellest teadlik, kuid uurib selle järgi.)


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".

Asepresident tegi teatava hulga parlamendiliikmete taotlusel ettepaneku Geoffrey Van Ordeni raporti (A6-0420/2006) ja Pierre Moscovici raporti (A6-0421/2006) hääletusele panemiseks kohe pärast lihtsustatud menetluse alusel hääletusele pandud raporteid.

Sõna võttis Hannes Swoboda seoses nimetatud ettepanekuga.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.


8.1. Tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine tsiviillennunduses ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0401/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0504).


8.2. Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/…/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0402/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0505).


8.3. EÜ ja Cabo Verde vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahel (KOM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS)) - Kalanduskomisjon. Raportöör: Duarte Freitas (A6-0395/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0506).


8.4. Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (KOM(2006)0324 - C6-0275/2006 - 2006/0107(CNS)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Esko Seppänen (A6-0394/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0507).


8.5. Kodukorra artikli 139 uus sõnastus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport kodukorra artikli 139, üleminekuajaks keelte jaoks kehtestatud korra, muutmise kohta (2006/2244(REG)) - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Ingo Friedrich (A6-0391/2006).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

KODUKORRA ARTIKKEL 139, MUUDATUSETTEPANEK, OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0508).


8.6. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A6-0306/2006).

Arutelu toimus 12.10.2006 (12.10.2006protokoll punkt 3).

Hääletus toimus 12.10.2006 (12.10.2006protokoll punkt 7.22)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0509).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Kinga Gál (raportöör) avant le vote.


8.7. Põhiõiguste Amet (Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus) * (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel [KOM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] – Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006).

Arutelu toimus 12.10.2006 (12.10.2006protokoll punkt 3).

Hääletus toimus 12.10.2006 (12.10.2006protokoll punkt 7.23)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0510).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Magda Kósáné Kovács (raportöör) enne hääletust.


8.8. Bulgaaria ühinemine (hääletus)

Raport Bulgaaria ühinemise kohta Euroopa Liiduga (2006/2114(INI)) - Välisasjade komisjon. Raportöör: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0511).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Sõna võtsid Rebecca Harms seoses muudatusettepanekuga 2 ja Geoffrey Van Orden (raportöör), kes taotles muudatusettepaneku 2 vastuvõtmisega kehtetuks tunnistatud muudatusettepaneku 9 hääletamist (asepresident vastas talle, et kehtib muudatusettepanek 2).


8.9. Rumeenia ühinemine (hääletus)

Raport Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga (2006/2115(INI)) - Välisasjade komisjon. Raportöör: Pierre Moscovici (A6-0421/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0512).


8.10. Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007–2013) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A6-0392/2006).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2006)0513).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Giles Chichester (ITRE komisjoni arvamuse koostaja) soovitas komisjoni muudatusettepanekute ploki vastu võtta;

- Carlo Casini teatas, et võttis tagasi muudatusettepanekud 47 ja 48;

- Vittorio Prodi, Philippe Busquin ja Hiltrud Breyer seoses nimetatud sõnavõttudega.


8.11. EÜ seitsmendas raamprogrammis (2007–2013) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad (KOM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Philippe Busquin (A6-0304/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0514).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0514).


8.12. Pürotehniliste toodete turuletoomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pürotehniliste toodete turuletoomise kohta (KOM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)) - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006).


(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0515).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0515).


8.13. Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteemi (ESSPROS) kohta (KOM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jan Andersson (A6-0324/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0516).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0516).


8.14. Euratomi seitsmendas raamprogrammis (2007–2011) osalemise eeskirjad ning uurimistulemuste levitamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (Euratom), millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad (2007–2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Anne Laperrouze (A6-0305/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt.14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0517).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0517).


8.15. Eriprogramm "Inimesed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi "Inimesed" Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks (KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Umberto Pirilli (A6-0360/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0518).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0518).


8.16. Eriprogramm "Ideed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) rakendavat eriprogrammi "Ideed" (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0369/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0519).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0519).


8.17. Eriprogramm "Võimekus" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi "Võimekus" Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvumistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks (KOM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vittorio Prodi (A6-0371/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0520).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0520).


8.18. Eriprogramm "Koostöö" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi "Koostöö" (KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0521).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0521).


8.19. Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007–2013) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi (KOM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0522).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0522).


8.20. Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus-ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) raames Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0357/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0523).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0523).


8.21. Euroopa Aatomienergiaühenduse eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007–2011) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) tuumaenergiaalase teadus-ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamiseks (KOM(2005)0445/2 - KOM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Umberto Guidoni (A6-0333/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0524).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0524).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Edit Herczog seoses muudatusettepanekutega 22 ja 23.


8.22. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)

Arutelu toimus 27.09.2006 (27.09.2006protokoll punkt 3).

Resolutsiooni ettepanek B6-0625/2006.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0525).


8.23. AIDS (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 ja B6-0624/2006.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0619/2006/rev.

(asendades B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 ja B6-0624/2006),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel;
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel;
Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel;
Carl Schlyter ja Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2006)0526).

Hääletust puudutavad sõnavõtud

John Bowis esitas suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B6-0621/2006 muutus kehtetuks.)


8.24. Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus (hääletus)

Raport puuetega inimeste olukorra kohta laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006-2007 (2006/2105(INI)) - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0527).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Elizabeth Lynne (raportöör) märkis teatavaid keelelisi ebaühtlusi.


8.25. On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel (hääletus)

Raport teemal "On aeg tõsta tempot – kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine" (2006/2138(INI)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0528).


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch.

Raport: Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch.

Raport: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola.

Raport: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner ja Árpád Duka-Zólyomi.

Raport: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 ja Raport: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati ja Hubert Pirker.

Soovitus teisele lugemisele Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer.

Raport: Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea ja Zita Pleštinská.

B6-0625/2006 - Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala: Lydia Schenardi.

Raport: Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11.12.2006 kuni 14.12.2006.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina,

Vaatlejad:

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin

Õigusteave - Privaatsuspoliitika