Indekss 
Protokols
PDF 190kWORD 164k
Ceturtdiena, 2006. gada 30. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Aktīvās vielas farmācijā (rakstiska deklarācija)
 4.AIDS (debates)
 5.Invalīdu stāvoklis paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (debates)
 6.Laiks palielināt apgriezienus - uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana (debates)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošana civilās aviācijas jomā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.2.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.3.EK un Kaboverdes Republikas zvejniecības partnerattiecību nolīgums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.5.Reglamenta 139. panta jaunā redakcija - pārejas noteikums par valodu lietojumu (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.6.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izveidošana * (galīgais balsojums)
  
8.7.Pamattiesību aģentūra (darbības saskaņā ar Eiropas Savienības līguma VI sadaļu) * (galīgais balsojums)
  
8.8.Bulgārijas pievienošanās (balsošana)
  
8.9.Rumānijas pievienošanās (balsošana)
  
8.10.Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumi (2007-2013) ***II (balsošana)
  
8.11.EK Septītā pamatprogramma (2007-2013), pētījumu rezultātu izplatīšana ***I (balsošana)
  
8.12.Pirotehnisko izstrādājumu laišana tirgū ***I (balsošana)
  
8.13.Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS) ***I (balsošana)
  
8.14.Noteikumi līdzdalībai EAK Septītajā pamatprogrammā (2007-2011), pētījumu rezultātu izplatīšana * (balsošana)
  
8.15.Īpašā programma "Cilvēki" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.16.Īpašā programma "Idejas" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.17.Īpašā programma "Spējas" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.18.Īpašā programma "Sadarbība" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.19.Īpašā programma, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.20.Īpašā programma, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām (Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septītā pamatprogramma (2007-2011)) * (balsošana)
  
8.21.Eiropas Atomenerģijas kopienas īpašā programma (Septītā pētniecības un mācību pamatprogramma (2007-2013)) * (balsošana)
  
8.22.Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (balsošana)
  
8.23.AIDS (balsošana)
  
8.24.Invalīdu stāvoklis paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (balsošana)
  
8.25.Laiks palielināt apgriezienus - uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija iesniedza turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (kodificēta versija) (COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko konkurences noteikumus attiecina uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un ūdensceļiem (kodificēta versija) (COM(2006)0722 – C6-0433/2006 – 2006/0241(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Padomes lēmumam par grozījumiem Eiropas Kopienu Tiesas reglamentā jautājumā par valodu lietojumu, lai iekļautu bulgāru un rumāņu valodu kā tiesvedības valodas, kas minētas Reglamentā (15712/2006 – C6-0434/2006 – 2006/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas Reglamentā (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (kodificēta versija) (COM(2006)0694 – C6-0436/2006 – 2006/0231(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI


3. Aktīvās vielas farmācijā (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 61/2006 par aktīvajām vielām farmācijā, kuru iesniedza Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines un Thomas Ulmer, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 2006. gada 12. decembra sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.


4. AIDS (debates)

Komisijas paziņojums: AIDS.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Glenys Kinnock PSE grupas vārdā, Georgs Andrejevs ALDE grupas vārdā, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- John Bowis PPE-DE grupas vārdā – par Pasaules AIDS dienu (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā – par HIV/AIDS un citām epidēmijām (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan UEN grupas vārdā – par Pasaules AIDS dienu 2006. gadā (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā – par HIV/AIDS (Pasaules AIDS diena) (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā – par Pasaules AIDS dienu (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par HIV/AIDS (Pasaules AIDS diena) (B6-0624/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 30. novembra protokola 8.23. punkts.


5. Invalīdu stāvoklis paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (debates)

Ziņojums par invalīdu stāvokli paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (2006/2105(INI)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006).

Elizabeth Lynne iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Gyula Hegyi (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Iles Braghetto PPE-DE grupas vārdā un Evangelia Tzampazi PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Arūnas Degutis ALDE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Andrzej Tomasz Zapałowski IND/DEM grupas vārdā, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 30. novembra protokola 8.24. punkts.


6. Laiks palielināt apgriezienus - uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana (debates)

Ziņojums "Laiks palielināt apgriezienus — uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā" (2006/2138(INI)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006).

Pilar del Castillo Vera iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Patrizia Toia (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Gyula Hegyi (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrzej Jan Szejna (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Dominique Vlasto PPE-DE grupas vārdā, Norbert Glante PSE grupas vārdā, Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Ashley Mote, pie grupām nepiederošs deputāts, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Günter Verheugen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 30. novembra protokola 8.25. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.00.)


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Jacky Henin, kurš vēlējās uzzināt, vai ir veikti papildu drošības pasākumi (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņam tas nav zināms, bet viņš to noskaidros).


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Sēdes vadītājs pēc dažu deputātu pieprasījuma ierosināja par Geoffrey Van Orden un Pierre Moscovici ziņojumiem (attiecīgi A6-0420/2006 un A6-0421/2006) balsot tūliņ pēc tam, kad ir notikusi balsošana par ziņojumiem saskaņā ar vienkāršotu procedūru.

Uzstājās Hannes Swoboda par šo priekšlikumu.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.


8.1. Tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošana civilās aviācijas jomā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0401/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0504).


8.2. Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2006/…/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0402/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0505).


8.3. EK un Kaboverdes Republikas zvejniecības partnerattiecību nolīgums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS)) - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Duarte Freitas (A6-0395/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0506).


8.4. Kopienas garantija Eiropas Investīciju bankai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju iespējamiem zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un garantijām projektiem ārpus Kopienas (COM(2006)0324 - C6-0275/2006 - 2006/0107(CNS)) - Budžeta komiteja. Referents: Esko Seppänen (A6-0394/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0507).


8.5. Reglamenta 139. panta jaunā redakcija - pārejas noteikums par valodu lietojumu (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Reglamenta 139. panta jauno redakciju - pārejas noteikums par valodu lietojumu (2006/2244(REG)) - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ingo Friedrich (A6-0391/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REGLAMENTA 139. PUNKTA GROZĪJUMS, LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0508).


8.6. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izveidošana * (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A6-0306/2006).

Debates notika 2006.gada 12. oktobrī (2006. gada 12. oktobra protokola 3. punkts).

Balsošana notika 2006.gada 12. oktobrī (2006. gada 12. oktobra protokola 7.22. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0509).

Par balsojumu uzstājās:

Kinga Gál (referente) pirms balsošanas.


8.7. Pamattiesību aģentūra (darbības saskaņā ar Eiropas Savienības līguma VI sadaļu) * (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai piešķir pilnvaras veikt pasākumus Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļā minētajās jomās (COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS)) – Pilsoņu brīvību, iekšlietu un tieslietu komiteja. Referente: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006).

Debates notika 2006.gada 12. oktobrī (2006. gada 12. oktobra protokola 3. punkts).

Balsošana notika 2006.gada 12. oktobrī (2006. gada 12. oktobra protokola 7.22. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0510).

Par balsojumu uzstājās:

Magda Kósáné Kovács (referente) pirms balsošanas.


8.8. Bulgārijas pievienošanās (balsošana)

Ziņojums par Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai (2006/2114(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0511).

Par balsojumu uzstājās:

Rebecca Harms par grozījumu Nr. 2 un Geoffrey Van Orden (referents), kas prasīja balsot par grozījumu Nr. 9, kurš zaudēja spēku tāpēc, ka tika pieņemts grozījums Nr. 2 (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka grozījums Nr. 2 balsojot ir pieņemts).


8.9. Rumānijas pievienošanās (balsošana)

Ziņojums par Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (2006/2115(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Pierre Moscovici (A6-0421/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0512).


8.10. Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumi (2007-2013) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A6-0392/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2006)0513).

Par balsojumu uzstājās:

- Giles Chichester (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs) ieteica pieņemt komitejas grozījumus kopumā;

- Carlo Casini norādīja, ka viņš ir atsaucis grozījumus Nr. 47 un 48;

- Vittorio Prodi, Philippe Busquin un Hiltrud Breyer par iepriekšējo runātāju teikto.


8.11. EK Septītā pamatprogramma (2007-2013), pētījumu rezultātu izplatīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2013) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Philippe Busquin (A6-0304/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0514).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0514).


8.12. Pirotehnisko izstrādājumu laišana tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)) - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006).


(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0515).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0515).


8.13. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0324/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0516).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0516).


8.14. Noteikumi līdzdalībai EAK Septītajā pamatprogrammā (2007-2011), pētījumu rezultātu izplatīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai (Euratom), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Anne Laperrouze (A6-0305/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0517).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0517).


8.15. Īpašā programma "Cilvēki" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu "Cilvēki", ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Umberto Pirilli (A6-0360/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0518).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0518).


8.16. Īpašā programma "Idejas" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu "Idejas", ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A6-0369/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0519).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0519).


8.17. Īpašā programma "Spējas" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu "Spējas" (Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Vittorio Prodi (A6-0371/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0520).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0520).


8.18. Īpašā programma "Sadarbība" (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu "Sadarbība" (Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0521).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0521).


8.19. Īpašā programma, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām (EK Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Kopienas Septītajai pamatprogrammai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007-2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: David Hammerstein (A6-0335/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0522).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0522).


8.20. Īpašā programma, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām (Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septītā pamatprogramma (2007-2011)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām, ar kurām īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007-2011) kodolpētniecības un mācību pasākumiem (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Daniel Caspary (A6-0357/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0523).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0523).


8.21. Eiropas Atomenerģijas kopienas īpašā programma (Septītā pētniecības un mācību pamatprogramma (2007-2013)) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu (2007–2011) kodolpētniecības un mācību pasākumiem (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Umberto Guidoni (A6-0333/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0524).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0524).

Par balsojumu uzstājās:

- Edit Herczog par grozījumiem Nr. 22 un 23.


8.22. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (balsošana)

Debates notika 2006. gada 27. septembrī (2006. gada 27. septembra protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B6-0625/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0525).


8.23. AIDS (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 un B6-0624/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0619/2006/rev.

(aizstāj B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 un B6-0624/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

John Bowis PPE-DE grupas vārdā,
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,
Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā,
Carl Schlyter un Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā,
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou un Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0526).

Par balsojumu uzstājās:

John Bowis iepazīstināja ar mutisku grozījumu, kuru iekļāva.

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0621/2006 vairs nav spēkā.)


8.24. Invalīdu stāvoklis paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (balsošana)

Ziņojums par invalīdu stāvokli paplašinātajā Eiropas Savienībā: Eiropas rīcības plāns 2006.–2007. gadam (2006/2105(INI)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elizabeth Lynne (A6-0351/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0527).

Par balsojumu uzstājās:

Elizabeth Lynne (referente) norādīja uz dažām lingvistiskām neatbilsmēm.


8.25. Laiks palielināt apgriezienus - uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana (balsošana)

Ziņojums "Laiks palielināt apgriezienus — uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā" (2006/2138(INI)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0528).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kinga Gál ziņojums - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch.

Magda Kósáné Kovács ziņojums - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch.

Geoffrey Van Orden ziņojums - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola.

Pierre Moscovici ziņojums - A6-0421/2006: Michl Ebner un Árpád Duka-Zólyomi.

Geoffrey Van Orden ziņojums - A6-0420/2006 - un Pierre Moscovici ziņojums - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati un Hubert Pirker.

Ieteikums otrajam lasījumam - Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer.

Joel Hasse Ferreira ziņojums - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea un Zita Pleštinská.

B6-0625/2006 - Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa: Lydia Schenardi.

Elizabeth Lynne ziņojums - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2006. gada 11. līdz 14. decembrim.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina,

Novērotāji

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin

Juridisks paziņojums - Privātuma politika