Zoznam 
Zápisnica
PDF 189kWORD 171k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Farmaceuticky účinné látky (písomné vyhlásenie)
 4.AIDS (rozprava)
 5.Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (rozprava)
 6.Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (rozprava)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Harmonizácia technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Kapverdskou republikou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Zmena a doplnenie článku 139 rokovacieho poriadku - Prechodné opatrenia v oblasti používania úradných jazykov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Agentúra Európskej únie pre základné práva * (záverečné hlasovanie)
  
8.7.Agentúra Európskej únie pre základné práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii * (záverečné hlasovanie)
  
8.8.Pristúpenie Bulharska (hlasovanie)
  
8.9.Pristúpenie Rumunska (hlasovanie)
  
8.10.Činnosti v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračné činnosti (2007-2013, 7. rámcový program) ***II (hlasovanie)
  
8.11.Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe ES (2007 - 2013), šírenie výsledkov výskumu ***I (hlasovanie)
  
8.12.Umiestňovanie pyrotechnických výrobkov na trh ***I (hlasovanie)
  
8.13.Európsky systém integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) ***I (hlasovanie)
  
8.14.Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe Euratomu (2007 - 2011), šírenie výsledkov výskumu * (hlasovanie)
  
8.15.Osobitný program "Ľudia" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)
  
8.16.Osobitný program "Myšlienky" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)
  
8.17.Osobitný program "Kapacity" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)
  
8.18.Osobitný program "Spolupráca" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)
  
8.19.Osobitný program, ktorý sa má vykonať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra (Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 2007 - 2013) * (hlasovanie)
  
8.20.Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra, 2007 - 2011 (7. rámcový program Euratomu v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * (hlasovanie)
  
8.21.Osobitný program Euratomu 2007-2011 (7. rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * (hlasovanie)
  
8.22.Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (hlasovanie)
  
8.23.AIDS (hlasovanie)
  
8.24.Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (hlasovanie)
  
8.25.Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termín nasledujúcej schôdze
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (COM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (kodifikované znenie) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v časti, ktorá sa týka jazykového režimu, s cieľom zaradiť bulharský a rumunský jazyk medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev v časti, ktorá sa týka jazykového režimu, s cieľom zaradiť bulharský a rumunský jazyk medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (kodifikované znenie) (COM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI


3. Farmaceuticky účinné látky (písomné vyhlásenie)

Vyhlásenie 61/2006, ktoré predložili poslanci Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines a Thomas Ulmer o farmaceuticky účinných látkach, podpísala väčšina všetkých poslancov Parlamentu. Toto vyhlásenie sa následne v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpi adresátom a s uvedením mien podpísaných poslancov uverejní v prijatých textoch zo schôdze z 12.12.2006.


4. AIDS (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: AIDS

Vladimír Špidla (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Glenys Kinnock za skupinu PSE, Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Zbigniew Zaleski, Margrietus van den Berg, Fiona Hall, Raül Romeva i Rueda, Zita Gurmai, Pierre Schapira a Vladimír Špidla.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- John Bowis za skupinu PPE-DE o svetovom dni boja proti AIDS (B6-0619/2006);

- Vittorio Agnoletto, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o HIV/AIDS a iných epidémiách (B6-0620/2006);

- Eoin Ryan za skupinu UEN o svetovom dni boja proti AIDS v roku 2006 (B6-0621/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o HIV/AIDS (Svetový deň boja proti AIDS) (B6-0622/2006);

- Georgs Andrejevs a Marios Matsakis za skupinu ALDE o svetovom dni boja proti AIDS (B6-0623/2006);

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o HIV/AIDS (Svetový deň boja proti AIDS) (B6-0624/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.23 zápisnice zo dňa 30.11.2006.


5. Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (rozprava)

Správa Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (2006/2105(INI)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

Elizabeth Lynne uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gyula Hegyi (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Iles Braghetto za skupinu PPE-DE a Evangelia Tzampazi za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Arūnas Degutis za skupinu ALDE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu IND/DEM, Ana Mato Adrover, Richard Howitt, Philip Bushill-Matthews, Elizabeth Lynne a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.24 zápisnice zo dňa 30.11.2006.


6. Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (rozprava)

Správa Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (2006/2138(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

Pilar del Castillo Vera uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Patrizia Toia (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Gyula Hegyi (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Andrzej Jan Szejna (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Dominique Vlasto za skupinu PPE-DE, Norbert Glante za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezávislý poslanec, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.25 zápisnice zo dňa 30.11.2006.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jacky Henin s domnienkou, že boli prijaté nové dodatočné bezpečnostné opatrenia. (Predseda mu odpovedal, že o tom nevie, ale bude sa informovať.)


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Predseda na žiadosť skupiny poslancov navrhol, aby sa o správe, ktorú predložil Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006), a o správe, ktorú predložil Pierre Moscovici (A6-0421/2006), hlasovalo hneď po hlasovaní podľa zjednodušeného postupu.

K tomuto návrhu vystúpil Hannes Swoboda.

Parlament schválil tento návrh.


8.1. Harmonizácia technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0401/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0504)


8.2. Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/.../ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0402/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0505)


8.3. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Kapverdskou republikou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Duarte Freitas (A6-0395/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0506)


8.4. Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa poskytuje záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke proti stratám pri pôžičkách a zárukách na projekty mimo Spoločenstva (COM(2006)0324 - C6-0275/2006 - 2006/0107(CNS)) - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0394/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0507)


8.5. Zmena a doplnenie článku 139 rokovacieho poriadku - Prechodné opatrenia v oblasti používania úradných jazykov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmena a doplnenie článku 139 rokovacieho poriadku o prechodných opatreniach v oblasti používania úradných jazykov (2006/2244(REG)) - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Ingo Friedrich (A6-0391/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ČLÁNOK 139 ROKOVACIEHO PORIADKU, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH, NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0508)


8.6. Agentúra Európskej únie pre základné práva * (záverečné hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné práva (COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)) - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Kinga Gál (A6-0306/2006)

Rozprava sa konala 12.10.2006 (bod 3 zápisnice zo dňa 12.10.2006).

Hlasovanie sa uskutočnilo 12.10.2006 (bod 7.22 zápisnice zo dňa 12.10.2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0509)

Vystúpili títo poslanci:

Kinga Gál (spravodajkyňa) pred hlasovaním.


8.7. Agentúra Európskej únie pre základné práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii * (záverečné hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady o splnomocnení Agentúry Európskej únie pre ľudské práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii [COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] – Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci- Spravodajkyňa: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006).

Rozprava sa konala 12.10.2006 (bod 3 zápisnice zo dňa 12.10.2006).

Hlasovanie sa uskutočnilo 12.10.2006 (bod 7.23 zápisnice zo dňa 12.10.2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0510)

Vystúpili títo poslanci:

Magda Kósáné Kovács (spravodajkyňa) pred hlasovaním


8.8. Pristúpenie Bulharska (hlasovanie)

Správa Pristúpenie Bulharska k Európskej únii (2006/2114(INI)) - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Geoffrey Van Orden (A6-0420/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0511)

Vystúpili títo poslanci:

Vystúpili: Rebecca Harms k PDN 2 a Geoffrey Van Orden (spravodajca) so žiadosťou, aby sa hlasovalo o PDN 9, ktorý sa stal bezpredmetným v dôsledku prijatia PDN 2. (Predseda mu odpovedal, že hlasovanie o PDN 2 je platné.)


8.9. Pristúpenie Rumunska (hlasovanie)

Správa Pristúpenie Rumunska k Európskej únii (2006/2115(INI)) - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Pierre Moscovici (A6-0421/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0512)


8.10. Činnosti v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračné činnosti (2007-2013, 7. rámcový program) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia Rady na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0513)

Vystúpili títo poslanci:

- Giles Chichester (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), ktorý odporučil prijať blok pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov výboru;

- Carlo Casini, ktorý oznámil, že stiahol PDN 47 a 48;

- Vittorio Prodi, Philippe Busquin a Hiltrud Breyer v nadväznosti na tieto vystúpenia.


8.11. Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe ES (2007 - 2013), šírenie výsledkov výskumu ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a šírenia výsledkov výskumu (2007 - 2013) (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Philippe Busquin (A6-0304/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0514)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0514)


8.12. Umiestňovanie pyrotechnických výrobkov na trh ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu (COM(2005)0457 - C6-0312/2005 - 2005/0194(COD)) - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Joel Hasse Ferreira (A6-0289/2006)


(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0515)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0515)


8.13. Európsky systém integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (COM(2006)0011 - C6-0024/2006 - 2006/0004(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jan Andersson (A6-0324/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0516)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0516)


8.14. Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe Euratomu (2007 - 2011), šírenie výsledkov výskumu * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady (Euratom) ustanovujúceho pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod.14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0517)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0517)


8.15. Osobitný program "Ľudia" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Ľudia”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0518)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0518)


8.16. Osobitný program "Myšlienky" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Myšlienky” , ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Angelika Niebler (A6-0369/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0519)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0519)


8.17. Osobitný program "Kapacity" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Kapacity”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0520)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0520)


8.18. Osobitný program "Spolupráca" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Spolupráca”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0521)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0521)


8.19. Osobitný program, ktorý sa má vykonať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra (Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 2007 - 2013) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007–2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0522)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0522)


8.20. Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra, 2007 - 2011 (7. rámcový program Euratomu v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu (2007 – 2011) Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Daniel Caspary (A6-0357/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0523)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0523)


8.21. Osobitný program Euratomu 2007-2011 (7. rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávacích činností (2007 - 2011) (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0524)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0524)

Vystúpili títo poslanci:

- Edit Herczog k PDN 22 a 23


8.22. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (hlasovanie)

Rozprava sa konala 27.9.2006 (bod 3 zápisnice zo dňa 27.09.2006).

návrh uznesenia B6-0625/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0525)


8.23. AIDS (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0621/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 a B6-0624/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0619/2006/rev.

(nahrádzajúci B6-0619/2006, B6-0620/2006, B6-0622/2006, B6-0623/2006 a B6-0624/2006):

podaný týmito poslancami:

John Bowis za skupinu PPE-DE;
Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Karin Scheele, Anne Van Lancker a Ana Maria Gomes za skupinu PSE;
Georgs Andrejevs, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Thierry Cornillet, Fiona Hall a Johan Van Hecke za skupinu ALDE;
Carl Schlyter a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE;
Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Dimitrios Papadimoulis, Adamos Adamou a Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL.

Prijatý (P6_TA(2006)0526)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

John Bowis predniesol ústny PDN, ktorý bol prijatý.

(Návrh uznesenia B6-0621/2006 sa stal bezpredmetným.)


8.24. Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (hlasovanie)

Správa Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (2006/2105(INI)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Elizabeth Lynne (A6-0351/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0527)

Vystúpili títo poslanci:

Elizabeth Lynne (spravodajkyňa) upozornila na niekoľko jazykových nezrovnalostí.


8.25. Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (hlasovanie)

Správa Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (2006/2138(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A6-0384/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0528)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kinga Gál - A6-0306/2006: Bruno Gollnisch

Správa: Magda Kósáné Kovács - A6-0282/2006: Bruno Gollnisch

Správa: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006: Eija-Riitta Korhola

Správa: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Michl Ebner a Árpád Duka-Zólyomi

Správa: Geoffrey Van Orden - A6-0420/2006 et Správa: Pierre Moscovici - A6-0421/2006: Luciana Sbarbati a Hubert Pirker

Odporúčanie do druhého čítania Jerzy Buzek - A6-0392/2006: Hiltrud Breyer

Správa: Joel Hasse Ferreira - A6-0289/2006: Josu Ortuondo Larrea a Zita Pleštinská

B6-0625/2006 - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: Lydia Schenardi

Správa: Elizabeth Lynne - A6-0351/2006: Danutė Budreikaitė


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať od 11.12.2006 do 14.12.2006.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.20 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina,

Pozorovatelia

Ali, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihalache, Morţun, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Ţîrle, Vălean, Vigenin

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia