Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. detsember 2006 - Strasbourg

5. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teenuste kohta siseturul (3667/1/2006 - C6-0462/2006 - 2004/0001(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (3658/4/2006 - C6-0454/2006 - 2003/0210(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (3623/6/2006 - C6-0446/2006 - 2004/0217(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 programm „Kodanike Euroopa“, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (3657/1/2006 - C6-0456/2006 - 2005/0041(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse programm „Kultuur“ (2007-2013) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 - 2004/0150(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ (3629/1/2006 - C6-0448/2006 - 1997/0335(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (3632/1/2006 - C6-0447/2006 - 2000/0069(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (3659/2/2006 - C6-0463/2006 - 2004/0055(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 30. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (perfluorooktaansulfonaadid) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 - 2005/0244(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud) (3648/1/2006 - C6-0449/2006 - 2005/0166(COD)) )

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 3. peatüki II osas käsitletud lennukite lendude reguleerimise kohta (kodifitseeritud versioon) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 - 2003/0207(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste eeskirjade kehtestamise kohta kaupade autoveo teatavate liikide jaoks (kodifitseeritud versioon) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 - 2004/0017 (COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 - 2003/0094(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta (kodifitseeritud versioon) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 - 2006/0067(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv eksitava ja võrdleva reklaami kohta
(kodifitseeritud versioon) 3641/1/2006 - C6-0459/2006 - 2006/0070(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate
õiguste kaitse tähtaja kohta (kodifitseeritud versioon) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 - 2006/0071(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud versioon) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 - 2006/0073(COD))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika