Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0345/2006

Forhandlinger :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Afstemninger :

PV 13/12/2006 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0553

Protokol
Mandag den 11. december 2006 - Strasbourg

14. Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***II - Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi forelagde sine følgende indstillinger ved andenbehandling:.

Talere: Mauri Pekkarinen (formand for Rådet), Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Talere: Chris Davies for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (efter at sidstnævnte havde indledt sit indlæg på irsk, gjorde formanden hende opmærksom på, at der ikke var tolkning fra dette sprog på plenarforsamlingen), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen og Thomas Ulmer.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 13.12.2006 og punkt 8.2 i protokollen af 13.12.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik