Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0257(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0345/2006

Arutelud :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2006 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0553

Protokoll
Esmaspäev, 11. detsember 2006 - Strasbourg

14. Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II – Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***II (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi tutvustas soovitusi teisele lugemisele.

Sõna võtsid Mauri Pekkarinen (nõukogu eesistuja), Günter Verheugen (komisjoni asepresident) ja Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Dagmar Roth-Behrendt fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miroslav OUZKÝ
asepresident

Sõna võtsid Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (kuna ta alustas oma sõnavõttu iiri keeles, juhtis asepresident tema tähelepanu asjaolule, et seda keelt täiskogu istungil ei tõlgita), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen ja Thomas Ulmer.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2006protokoll punkt 8.1 ja 13.12.2006protokoll punkt 8.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika