Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0345/2006

Keskustelut :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Äänestykset :

PV 13/12/2006 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0553

Pöytäkirja
Maanantai 11. joulukuuta 2006 - Strasbourg

14. Euroopan kemikaalivirasto ***II - Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamista koskevaan asetukseen (EY) N:o …/2006 [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi esitteli suositukset toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Mauri Pekkarinen (neuvoston puheenjohtaja), Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miroslav OUZKÝ

Puheenvuorot: Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (hän aloitti puheenvuoronsa iirin kielellä mutta puhemies huomautti hänelle, että iirin kieltä ei tulkata täysistunnossa), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen ja Thomas Ulmer.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2006, kohta 8.1 ja istunnon pöytäkirja 13.12.2006, kohta 8.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö