Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2003/0257(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0345/2006

Debatai :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Balsavimas :

PV 13/12/2006 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0553

Protokolas
Pirmadienis, 2006 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

14. Europos cheminių medžiagų agentūra ***II - Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų (REACH) dalinis pakeitimas ***II (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0352/2006);

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. .../2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0345/2006);

Guido Sacconi pristatė savo rekomendacijas antrajam svarstymui:.

Kalbėjo: Mauri Pekkarinen (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (buvo pradėjęs kalbėti airių kalba, Pirmininkas jam pranešė, kad iš šios kalbos dar neverčiama plenarinės sesijos metu), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen ir Thomas Ulmer.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 13.12.2006 ir punktas 8.2 protokolo 13.12.2006.

Teisinė informacija - Privatumo politika