Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0345/2006

Debaty :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Głosowanie :

PV 13/12/2006 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0553

Protokół
Poniedziałek, 11 grudnia 2006 r. - Strasburg

14. Europejska Agencja Chemikaliów ***II - Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 67/548/CEE Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr…/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi przedstawił swoje zalecenia do drugiego czytania:.

Głos zabrali: Mauri Pekkarinen (urzędujący Przewodniczący Rady), Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrały: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (rozpoczynając swoje wystąpienie po irlandzku, Przewodniczący zaznaczył, że nie ma tłumaczenia z tego języka w trakcie sesji plenarnej), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen i Thomas Ulmer.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 i 8.2 protokołu z dnia 13.12.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności