Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0345/2006

Debatter :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0553

Protokoll
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg

14. En europeisk kemikaliemyndighet ***II - Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi redogjorde för sina andrabehandlingsrekommendationer:.

Talare: Mauri Pekkarinen (rådets tjänstgörande ordförande), Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

Talare: Chris Davies för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (som inledde sin anförande på iriska, varpå talmannen påpekade att det inte förekom tolkning från det språket i kammaren), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen och Thomas Ulmer.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 13.12.2006 och punkt 8.2 i protokollet av den 13.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy