Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 8.Γραπτές δηλώσεις και προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II - Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II (συζήτηση)
 15.Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 ***I (συζήτηση)
 16.Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας * (συζήτηση)
 17.Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα * (συζήτηση)
 18.Τομέας της μπανάνας * (συζήτηση)
 19.Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου