Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 151k
Mandag den 11. december 2006 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning (observatører)
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 6.Modtagne dokumenter
 7.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 8.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 9.Andragender
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***II - Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) ***II (forhandling)
 15.EF-toldkodeks ***I - Told 2013-programmet ***I (forhandling)
 16.Forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed * (forhandling)
 17.Udgifter på veterinærområdet * (forhandling)
 18.Banansektoren * (forhandling)
 19.Handel med foderblandinger ***I (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Margrietus van den Berg tog ordet vedrørende Kommissionens redegørelse om aids (punkt 4 i protokollen af 30.11.2006).


3. Parlamentets sammensætning (observatører)

Formanden for den bulgarske Nationalforsamling havde meddelt, at Konstantin Dimitrov var udpeget til observatør i Europa-Parlamentet med virkning fra den 1.12.2006 i stedet for Dimitar Abadjiev.


4. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Giuseppe Gargani havde anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet som led i en sag, der verserede ved en retsinstans i Rom.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand den følgende tirsdag ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (3667/1/2006 - C6-0462/2006 - 2004/0001(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (3658/4/2006 - C6-0454/2006 - 2003/0210(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (3623/6/2006 - C6-0446/2006 - 2004/0217(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Europa for borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (3657/1/2006 - C6-0456/2006 - 2005/0041(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 - 2004/0150(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (3629/1/2006 - C6-0448/2006 - 1997/0335(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3632/1/2006 - C6-0447/2006 - 2000/0069(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (3659/2/2006 - C6-0463/2006 - 2004/0055(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 30. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (perfluoroktansulfonater) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 - 2005/0244(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning) (3648/1/2006 - C6-0449/2006 - 2005/0166(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 - 2003/0207(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for visse former for vejgodstransport (kodificeret udgave) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 - 2004/0017(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 - 2003/0094(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 - 2006/0067(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 - 2006/0070(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 - 2006/0071(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 - 2006/0073(COD))


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om Rådets fælles indstilling med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (KOM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - BUDG - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2006 for regnskabsåret 2006 (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - BUDG - Ordfører: Giovanni Pittella (A6-0444/2006)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ovidiu Ispir til medlem af Revisionsretten (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - CONT - Ordfører: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Nadezhda Sandolova til medlem af Revisionsretten (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - CONT - Ordfører: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2002/38/EF hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (KOM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - ECON - Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - LIBE - Ordfører: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

- Betænkning om Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-2007 (2006/2252(INI)) - AFET - Ordfører: Elmar Brok (A6-0436/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (KOM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - REGI - Ordfører: Jim Higgins (A6-0432/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - LIBE - Ordfører: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - INTA - Ordfører: David Martin (A6-0430/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen (Moderniseret toldkodeks) (KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - IMCO - Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) (KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - IMCO - Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - LIBE - Ordfører: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

- Betænkning om Grønbog: En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (2006/2113(INI)) - ITRE - Ordfører: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (KOM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - LIBE - Ordfører: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, hvad angår finansieringsrammen for perioden 2007-2009 og Fællesskabets maksimale bidrag til Bulgarien og Rumænien (KOM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - BUDG - Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om vilkårene for Islands og Norges deltagelse i det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - LIBE - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren (KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - AGRI - Ordfører: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af integrationsstrømme (KOM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - LIBE - Ordfører: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indgå aftalen om fornyelse og ændring af aftalen om forskning og udvikling inden for intelligente fremstillingssystemer (IMS) mellem det Europæiske Fællesskab og Australien, Canada, EFTA-landene Norge og Schweiz, Korea, Japan og Amerikas Forenede Stater (KOM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - ITRE - Ordfører: Giles Chichester (A6-0418/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 (KOM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - TRAN - Ordfører: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

- Betænkning om uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger (2006/2135(INI)) - FEMM - Ordfører: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

- Betænkning om ændring af forretningsordenens artikel 81, Gennemførelsesbestemmelser (2006/2211(REG)) - AFCO - Ordfører: Richard Corbett (A6-0415/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - LIBE - Ordfører: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om tilpasning af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU (KOM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - AGRI - Ordfører: Joseph Daul (A6-0412/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger (KOM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - AGRI - Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - LIBE - Ordfører: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet (KOM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - AGRI - Ordfører: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om papirløse rammer for told og handel (KOM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - IMCO - Ordfører: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Paraguay om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - TRAN - Ordfører: Paolo Costa (A6-0406/2006)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om forældelsesfrister i forbindelse med grænseoverskridende tvister om personskader og dødsulykker (2006/2014(INI)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0405/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. .../... om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - ENVI - Ordfører: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …/… om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (KOM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - ENVI - Ordfører: Karin Scheele (A6-0403/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - CULT - Ordfører: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed (KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - ENVI - Ordfører: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for bistand til sikkerhed på det nukleare område (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - ITRE - Ordfører: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. xxx/2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - ENVI - Ordfører: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om et særprogram om forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme for perioden 2007-2013 - det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder (KOM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - LIBE - Ordfører: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om et særprogram om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet for perioden 2007-2013 under det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder (KOM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - LIBE - Ordfører: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

- * Betænkning om Republikken Østrigs, Kongeriget Belgiens og Republikken Finlands initiativ om Rådets afgørelse om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - LIBE - Ordfører: Mihael Brejc (A6-0388/2006)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (KOM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - JURI - Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - DEVE - Ordfører: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - ENVI - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - CULT - Ordfører: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - CULT - Ordfører: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - TRAN - Ordfører: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - IMCO - Ordfører: Marianne Thyssen (A6-0408/2006)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremsendelse af statistiske data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) - PECH - Ordfører: Philippe Morillon (A6-0400/2006)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0448/2006)

Rådet

- Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Kommissionen

- Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om fremme af salg af juletræer med oprindelsesattest fra autoriserede planteskoler og med FSC-mærkning (B6-0629/2006)

henvist til:

korr.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Adriana Poli Bortone. Forslag til beslutning om restriktive bestemmelser om salg af legetøjsvåben (B6-0627/2006)

henvist til:

korr.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om forbud mod polygami i Europa (B6-0626/2006)

henvist til:

korr.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

LIBE

3) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Christa Klaß (A6-0446/2006)


7. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


8. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget:

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau og Csaba Sándor Tabajdi, til Kommissionen: Følgerne af undertegnelsen af Haag-konventionen om værdipapirer (B6-0447/2006).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Daniel Strož, om behovet for de såkaldt nye EU-medlemsstaters hurtigst mulige integration i Schengen-informationssystemet (SIS I for all) (88/2006)

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta og Sylvia-Yvonne Kaufmann, om afslag fra de amerikanske myndigheder på udstedelse af visa til fangers familier (89/2006)

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo og Jean Lambert, om menneskerettighedskrænkelser og Vestpapuas status (90/2006)

- Daniel Strož, om risikoen for autoritære og udemokratiske tiltag på det politiske område i Den Tjekkiske Republik (91/2006).


9. Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 22.11.2006

af Edith Keßler-Ghattas (nr. 715/2006)
af
Rolf Jürgens (nr. 716/2006)
af
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (nr. 717/2006)
Navn fortroligt (nr.
718/2006)
af
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr. 719/2006)
af
Argirios Tsorakis (nr. 720/2006)
af
Janko Sribar (nr. 721/2006)
af Anja Neumann (nr. 722/2006)
af
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (nr. 723/2006)
af
Giorgio Bortini (nr. 724/2006)
af
Carlton Panton (nr. 725/2006)
af
Joseph Komla (nr. 726/2006)
af
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (nr. 727/2006)
af
Nicolas Antonio Moya Garcia (nr. 728/2006)
af
Sofia Patinr. Fontan (nr. 729/2006)
af
Matthew Horrobin (nr. 730/2006)
af
Candido Gomes (nr. 731/2006)
af
Steve Tinmurth (nr. 732/2006)
af James McGinley (nr. 733/2006)
af
Antony Wheatley (nr. 734/2006)
af Yves Chanel (nr. 736/2006)
af
Virginia Vessa (nr. 737/2006)
af
Vanessa Doddi (nr. 738/2006)
af
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (nr. 739/2006)
af
Ronald Bracke (nr. 740/2006)
af
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (nr. 741/2006)
af
Eduardo Jaime Ribeiro (nr. 742/2006)
af
Axel Hansson (nr. 743/2006)
af
Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (nr. 744/2006)
af Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr. 745/2006)
af Manfred Wilpert (nr. 746/2006)
af
Ernst Reichert (nr. 747/2006)
af
Siegfried Schwan (nr. 748/2006)
af
Günter Fröhlich (nr. 749/2006)
af
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr. 750/2006)
af
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr. 751/2006)
af
Tomas Eckhardt (nr. 752/2006)
af
Giorgio Bortini (nr. 753/2006)
af
Brunr. Köhler (MANNdat e.V.) (nr. 754/2006)
af
Nasik Bedjanian (nr. 755/2006)
af
Raimondo Righi (nr. 756/2006)
af
André Felsch (nr. 757/2006)
af Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (med 2 underskrifter) (nr. 758/2006)
af Dennis Davis (nr. 759/2006)
af
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (nr. 760/2006)
af Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (nr. 761/2006)
af
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (nr. 762/2006)
af Ana Maria Gallego Barros (nr. 763/2006)
af Philippe Riglet (nr. 764/2006)
af
Marie Josephe Folliet Desages (nr. 765/2006)
af Atanas Tchobanov (nr. 766/2006)
af
Lorenzinr. Antonini (nr. 767/2006)
af
Maria Elisa Horta e Valle (nr. 768/2006)
af
Maia (nr. 769/2006)
af
José Domingos Sousa (nr. 770/2006)
af
Carlos Correia de Matos (nr. 771/2006)
af Özcan Kaldoyo (nr. 772/2006)

Den 08.12.2006

af Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (med 5 underskrifter) (nr. 773/2006)
af
Margit Parey (+ 1 underskrift) (nr. 774/2006)
af
Chris Papoudaris (nr. 775/2006)
af
Chris Papoudaris (nr. 776/2006)
af
Chris Papoudaris (nr. 777/2006)
af
Shimon Philipp (nr. 778/2006)
af
Rudolf Weβbecher (nr. 779/2006)
af
Jürgen Meyer (nr. 780/2006)
af
Marcus van der Lippe (nr. 781/2006)
af Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (nr. 782/2006)
af Wolfgang Depcik (nr. 783/2006)
af
Gergő Bárány (+ 1 underskrift) (nr. 784/2006)
af
Florian Lempert (nr. 785/2006)
af
Giorgio Bortini (nr. 786/2006)
af
Monika Budde (nr. 787/2006)
af
Sophie Popp (nr. 788/2006)
af
Ringelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (nr. 789/2006)
af H.-J. Müller Warthemann (nr. 790/2006)
af Alfred Buss (NABU) (nr. 791/2006)
af
Giannis Aivaliotis (nr. 792/2006)
af Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (nr. 793/2006)
af Athanasios Zoboilis (nr. 794/2006)
af
Pericles Kolioulis (nr. 795/2006)
af Agisliaos Papachristou (nr. 796/2006)
af
Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (nr. 797/2006)
af Ron Sarel (nr. 798/2006)
af
Antonio Grazianr. (La Stazione di Partenza) (nr. 799/2006)
af Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (nr. 800/2006)
af
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (nr. 801/2006)
af
Julio Rodríguez Cermeño ("Vocal de Emigración" Asociación de pensionistas y jubilados "La Dársena") (nr. 802/2006)
af
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (nr. 803/2006)
af Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (nr. 804/2006)
af
Ana Rosa Montilla Díaz (med 7 underskrifter) (nr. 805/2006)
af
Moraia Grau Lopez (nr. 806/2006)
af
Maria Dolores Serranr. Fuentes (nr. 807/2006)
af
Pedro Domínguez Gento (nr. 808/2006)
af Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 underskrifter) (nr. 809/2006)
af
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (nr. 810/2006)
Navn fortroligt (nr.
811/2006)
af
Francesco Candido (Comitato nr. Acqua Rossa - Melendugno) (nr. 812/2006)
af
Pasquale De Feo (nr. 813/2006)
af Roberto Marcoccio (nr. 814/2006)
af
Marco da Prato (nr. 815/2006)
af
Claudio Pacileo (+ 6 underskrifter) (nr. 816/2006)
af
Maurizio Tani (nr. 817/2006)
af
Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (nr. 818/2006)
af
Thomas Elfgren (nr. 819/2006)
af
Heinz Schneider (nr. 820/2006)
af
Michelangelo La Spina (nr. 821/2006)
af
Angels Casas (nr. 822/2006)
af
Philippe Lambert (nr. 823/2006)
Navn fortroligt (nr.
824/2006)
af
Thomas Long (nr. 825/2006)
af
Philip Munro (nr. 826/2006)
af Zdeněk Mášek (nr.
827/2006)
af
Niall Gilligan (nr. 828/2006)
af
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (og 2764 medunderskrivere) (nr. 829/2006)
af
Tobias King (nr. 830/2006)
af Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (nr. 831/2006)
af John Robert Gransby (nr. 832/2006)
af
Sofia Partinr. Fontan (nr. 833/2006)
af Family Solidarity (med 13 underskrifter) (nr. 834/2006)
af Peter Williams (nr. 835/2006)
af
Whiting van der Veen (nr. 836/2006)
af Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (nr. 837/2006)
af
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (og 7225 underskrifter) (nr. 838/2006)
af Scott Barrie (The Scottish Parliament) (med 4 underskrifter) (nr. 839/2006)
af
Raimond Ojaste (nr. 840/2006)
af
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (nr. 841/2006)
af
Gints Kārkliņš (nr. 842/2006)
af
Adam Krutysza (nr. 843/2006)
af
Stanisław Rajczakowski (nr. 844/2006)
af
Krystyna Kaczor (nr. 845/2006)
af Tomasz Grzybkowski (nr. 846/2006)
af
Janusz Wilczyński (nr. 847/2006)
af Mirosław Kraszewski (nr. 848/2006)
af
Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (med 4 underskrifter) (nr. 849/2006)
af TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (og 1.000 underskrifter) (nr. 850/2006)
af
Marie-Jöelle Chaillol (nr. 851/2006)
af August Eßer (nr. 852/2006)
af
Renata Cempura Klimek (nr. 853/2006)
af Hans-Eike Weitz (nr. 854/2006)
af
Heribert Süttmann (nr. 855/2006)
af
Ellen Wilmes (nr. 856/2006)
af
Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (nr. 857/2006)
af Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (nr. 858/2006)
af
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (nr. 859/2006)
af
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (med 3 underskrifter) (nr. 860/2006)
af
Jose Vitorino (nr. 861/2006).


10. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- protokol om ændring af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side om toldkontingenter for import af sukker og sukkerprodukter med oprindelse i Kroatien eller i Fællesskabet.


11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 202

AFCO

- Ændring af forretningsordenens artikel 15 og artikel 182, stk. 1: valg af kvæstorer og af udvalgenes formandskab (2006/2287(REG))


12. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for plenarmøderne den 11.-14.12.2006 og den 18.12.2006 (PE 381.846 PDOJ) var blevet omdelt, og der var stillet forslag om følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Kommissionen havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

Ti forslag til afgørelse om finansiering af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (punkt 93 og 112 til 120 i PDOJ).

Rådet mente, at det var bydende nødvendigt, at Parlamentet gav sin tilslutning inden årets udgang for at sikre den påkrævede finansiering. I modsat fald ville iværksættelsen af programmerne ikke kunne starte fra den 1. januar 2007, hvilket ville få særdeles negative konsekvenser for udviklingen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.

Mødeperioden fra den 11.12.2006 til 14.12.2006

Mandag

- anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre forhandlingen om betænkning af Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006) (punkt 9 i PDOJ) som det sidste punkt på dagsordenen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Tirsdag

- anmodning fra PSE-Gruppen med støtte fra PPE-DE- og ALDE-Grupperne om at sætte betænkning af Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006) under afstemning uden forhandling.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Dette punkt blev opført under afstemningstiden onsdag.

Talere: Philip Bushill-Matthews, der gjorde opmærksom på, at der var uoverensstemmelse mellem den engelske og den franske version af PDOJ med hensyn til den tid, der var afsat til spørgetiden (formanden svarede, at den franske version var korrekt), og Bernd Posselt om afkortningen af spørgetiden.

Onsdag

- anmodning fra ALDE-Gruppen med støtte fra PPE-DE-, PSE-, Verts/ALE- og UEN-Grupperne om at opføre et forslag til beslutning om udkast til gennemførelsesforanstaltninger til Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) under spørgetiden.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Frist for ændringsforslag: tirsdag den 12.12.2006 kl. 12.00.

Torsdag

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115):

- anmodning fra PPE-DE-Gruppen om at udskifte punktet «Frigivelse af lægepersonale i Libyen» (punkt 106 i PDOJ) med et punkt om «Myanmar» (Burma)».

Talere: om denne anmodning Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Simon Busuttil, som begrundede anmodningen, og Hannes Swoboda.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Séance du 18.12.2006

- ingen ændringer

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski og Czesław Adam Siekierski.


14. Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***II - Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi forelagde sine følgende indstillinger ved andenbehandling:.

Talere: Mauri Pekkarinen (formand for Rådet), Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Talere: Chris Davies for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (efter at sidstnævnte havde indledt sit indlæg på irsk, gjorde formanden hende opmærksom på, at der ikke var tolkning fra dette sprog på plenarforsamlingen), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen og Thomas Ulmer.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 13.12.2006 og punkt 8.2 i protokollen af 13.12.2006.


15. EF-toldkodeks ***I - Told 2013-programmet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-toldkodeksen (Moderniseret toldkodeks) [KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) [KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Janelly Fourtou forelagde sine betænkninger.

Talere: Jean-Pierre Audy (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Henrik Lax for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Jean-Claude Martinez, løsgænger, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og László Kovács.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.15 i protokollen af 12.12.2006 og punkt 14.8 i protokollen af 12.12.2006.


16. Forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets henstilling om forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed [KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Kathy Sinnott forelagde sin betænkning.

Talere: Antonios Trakatellis for PPE-DE-Gruppen, Edite Estrela for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Irena Belohorská, løsgænger, Horst Schnellhardt og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.19 i protokollen af 12.12.2006.


17. Udgifter på veterinærområdet * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet [KOM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Ilda Figueiredo forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ
næstformand

Talere: Mairead McGuinness for PPE-DE-Gruppen, Heinz Kindermann for PSE-Gruppen, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.12 i protokollen af 12.12.2006.


18. Banansektoren * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93, (EF) nr. 1782/2003 og (EF) nr. 247/2006 for så vidt angår banansektoren [KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Jean-Claude Fruteau forelagde sin betænkning.

Talere: Salvador Garriga Polledo (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pedro Guerreiro (ordfører for udtalelse fra REGI), Carmen Fraga Estévez for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Witold Tomczak for IND/DEM-Gruppen, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 13.12.2006.


19. Handel med foderblandinger ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger [KOM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Albert Jan Maat for PPE-DE-Gruppen, Heinz Kindermann for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.16 i protokollen af 12.12.2006.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik