Rodyklė 
Protokolas
PDF 225kWORD 155k
Pirmadienis, 2006 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis (stebėtojai)
 4.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 5.Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas
 6.Gauti dokumentai
 7.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 8.Rašytiniai pareiškimai ir žodiniai klausimai (gauti dokumentai)
 9.Peticijos
 10.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Darbų programa
 13.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 14.Europos cheminių medžiagų agentūra ***II - Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų (REACH) dalinis pakeitimas ***II (diskusijos)
 15.Bendrijos muitinės kodeksas ***I - Programa „Muitinė 2013“ ***I (diskusijos)
 16.Traumų prevencija ir saugumo skatinimas * (diskusijos)
 17.Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)
 18.Bananų sektorius * (diskusijos)
 19.Kombinuotųjų pašarų apyvarta ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Kalbėjo Margrietus van den Berg apie Komisijos pareiškimą dėl AIDS (punktas 4 protokolo 30.11.2006).


3. Parlamento sudėtis (stebėtojai)

Bulgarijos parlamento pirmininkas pranešė, kad nuo 2006 12 01 Konstantin Dimitrov atsistatydina iš Europos Parlamento stebėtojo pareigų, jį pakeis Dimitar Abadjiev.


4. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Giuseppe Gargani paprašė ginti jo parlamentinį imunitetą vykstant jo bylos nagrinėjimui Romos teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


5. Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį rytoj, t. y. antradienį, jis kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos bendru sprendimu priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje (3667/1/2006 - C6-0462/2006 – 2004/0001(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (3658/4/2006 - C6-0454/2006 – 2003/0210(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (3623/6/2006 - C6-0446/2006 – 2004/0217(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, įkuriantis 2007–2013 m. Programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (3657/1/2006 - C6-0456/2006 – 2005/0041(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, nustatantis programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 – 2004/0150(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinanti Tarybos direktyvą 82/714/EEB (3629/1/2006 - C6-0448/2006 – 1997/0335(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3632/1/2006 - C6-0447/2006- 2000/0069(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (3659/2/2006 C6-0463/2006 – 2004/0055(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva trisdešimtą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (perfloruoktano sulfonatų) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 – 2005/0244(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (3648/1/2006 - C6-0449/2006 – 2005/0166(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 3 skyriaus reikalavimai, naudojimo reglamentavimo (kodifikuota redakcija) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 – 2003/0207(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikroms krovinių vežimo keliais rūšims taikomų bendrųjų taisyklių nustatymo (kodifikuota redakcija) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 – 2004/0017(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo (kodifikuota redakcija) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 – 2003/0094(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės (kodifikuota redakcija) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 – 2006/0067(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 – 2006/0070(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (kodifikuota redakcija) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 – 2006/0071(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (kodifikuota redakcija) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 – 2006/0073(COD)).


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl Tarybos priimtų bendrųjų gairių siekiant priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (COM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006);

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2006 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 6/2006 projekto (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Giovanni Pittella (A6-0444/2006);

- * Pranešimas dėl siūlomos Ovidiu Ispiro kandidatūros į Audito Rūmų narius (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006);

- * Pranešimas dėl siūlomos Nadezhdos Sandolovos kandidatūros į Audito Rūmų narius (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - CONT komitetas - Pranešėjas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/38/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio priemonių, taikomų radijo ir televizijos transliacijų paslaugoms ir tam tikroms elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpio (COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2013 m. Europos pabėgėlių fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo (COM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006);

- Pranešimas dėl Komisijos komunikato dėl plėtros strategijos ir pagrindinių iššūkių 2006–2007 m. (2006/2252(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0436/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) (COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Jim Higgins (A6-0432/2006);

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, pasiūlymo (COM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A6-0430/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (Atnaujintą muitinės kodeksą) (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Janelly Fourtou (A6-0429/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013) (COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Janelly Fourtou (A6-0428/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Išorės sienų fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (COM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006);

- Pranešimas dėl Žaliosios knygos „Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija“ (2006/2113(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Eluned Morgan (A6-0426/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2013 m. Europos grąžinimo fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo (COM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 dėl Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų organizavimo, kuris susijęs su 2007–2009 m. finansine struktūra ir didžiausiu Bendrijos įnašu Bulgarijai ir Rumunijai (COM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų pasirašymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 m. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo (COM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo įgaliojančio sudaryti Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą, kuriuo atnaujinamas ir pakeičiamas susitarimas dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje (COM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0418/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams, ir dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2978/94 panaikinimo (COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006);

- Pranešimas dėl moterų ir merginų diskriminacijos švietimo srityje (2006/2135(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Věra Flasarová (A6-0416/2006);

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio (Įgyvendinimo nuostatos) pakeitimo (2006/2211(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A6-0415/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (COM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A6-0413/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, pritaikančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendrosios rinkų organizacijos cukraus sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo režimą Bendrijoje, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą (COM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Joseph Daul (A6-0412/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, pataisančio Direktyvą 2002/2/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 79/373/EEB dėl kombinuotųjų pašarų apyvartos (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (COM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A6-0410/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kompiuterizuotos muitinės ir prekybos aplinkos (COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Paragvajaus Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0406/2006);

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl senaties terminų vykstant tarptautiniams ginčams dėl nelaimingų įvykių, kurių metu buvo sužaloti arba žuvo žmonės (2006/2014(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Diana Wallis (A6-0405/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. …/… dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (COM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą EB Nr. .../... dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (COM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Karin Scheele (A6-0403/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl traumų prevencijos ir saugumo skatinimo (COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Kathy Sinnott (A6-0398/2006);

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo srityje priemonę, projekto (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0397/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą xxx/2006 dėl pediatrijoje naudojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Françoise Grossetête (A6-0396/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 m. Terorizmo prevencijos, parengties ir padarinių valdymo specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą (COM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006);

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 m. Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu specialios programos sudarymo pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą (COM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006);

- * Pranešimas dėl Austrijos, Belgijos ir Suomijos delegacijų iniciatyvos dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje projekto (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Mihael Brejc (A6-0388/2006);

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (COM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006);

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0448/2006);

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendros pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, patvirtinimo (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006);

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos tarpkultūrinio dialogo metų (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006);

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nepilnamečių ir žmogiškojo orumo apsaugos ir atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos garso, vaizdo ir informacijos paslaugų pramonės konkurencingumą (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006);

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Mathieu Grosch (A6-0414/2006);

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų apsaugos srityje (2007–2013) parengimo (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marianne Thyssen (A6-0408/2006);

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0400/2006);

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (109 straipsnis)
(B6-0448/2006)

Tarybai:
Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Komisijai:
Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl Rezoliucijos dėl skatinimo parduoti eglutes, turinčias sertifikatus, patvirtinančius, kad jos buvo auginamos leidimą turinčiame medelyne, ir pažymėtas Miškų priežiūros tarybos (angl. FSC) ženklu (B6-0629/2006);

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Adriana Poli Bortone. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žaislinių ginklų pardavimo apribojimo (B6-0627/2006);

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poligamijos draudimo Europoje (B6-0626/2006);

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

LIBE

3) iš Parlamento delegacijos į Taikinimo komitetą

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir būklės blogėjimo bendro teksto (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėja: Christa Klaß (A6-0446/2006).


7. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 negalioja, nes nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius.


8. Rašytiniai pareiškimai ir žodiniai klausimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių:

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau ir Csaba Sándor Tabajdi, Komisijai: Hagos vertybinių popierių konvencijos pasirašymo padariniai (B6-0447/2006).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Daniel Strož – dėl būtinybės kuo greičiau įtraukti vadinamąsias naująsias ES valstybes nares į Šengeno informacijos sistemą (SIS I visiems) (88/2006);

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta ir Sylvia-Yvonne Kaufmann – dėl Amerikos valdžios institucijų atsisakymo išduoti vizas sulaikytųjų šeimoms (89/2006);

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo ir Jean Lambert – dėl žmogaus teisių pažeidimų ir Vakarų Papua valstybinio statuso (90/2006);

- Daniel Strož – dėl autoritarinių ir nedemokratinių metodų įdiegimo Čekijos Respublikos politikoje grėsmės (91/2006).


9. Peticijos

Šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 5 dalimi, buvo perduotos atsakingam komitetui:

2006 11 22

Edith Keßler-Ghattas (Nr. 715/2006);
Rolf Jürgens (Nr. 716/2006);
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (Nr. 717/2006);
pavardė neskelbiama (Nr.
718/2006);
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 719/2006);
Argirios Tsorakis (Nr. 720/2006);
Janko Sribar (Nr. 721/2006);
Anja Neumann (Nr. 722/2006);
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (Nr. 723/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 724/2006);
Carlton Panton (Nr. 725/2006);
Joseph Komla (Nr. 726/2006);
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (Nr. 727/2006);
Nicolas Antonio Moya Garcia (Nr. 728/2006);
Sofia Patino Fontan (Nr. 729/2006);
Matthew Horrobin (Nr. 730/2006);
Candido Gomes (Nr. 731/2006);
Steve Tinmurth (Nr. 732/2006);
James McGinley (Nr. 733/2006);
Antony Wheatley (Nr. 734/2006);
Yves Chanel (Nr. 736/2006);
Virginia Vessa (Nr. 737/2006);
Vanessa Doddi (Nr. 738/2006);
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (Nr. 739/2006);
Ronald Bracke (Nr. 740/2006);
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (Nr. 741/2006);
Eduardo Jaime Ribeiro (Nr. 742/2006);
Axel Hansson (no 743/2006);
Robert Krzak (Zieloni 2004, Kolo Poznanskie) (Nr. 744/2006);
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (Nr. 745/2006);
Manfred Wilpert (Nr. 746/2006);
Ernst Reichert (Nr. 747/2006);
Siegfried Schwan (Nr. 748/2006);
Günter Fröhlich (Nr. 749/2006);
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 750/2006);
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 751/2006);
Tomas Eckhardt (Nr. 752/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 753/2006);
Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (Nr. 754/2006);
Nasik Bedjanian (Nr. 755/2006);
Raimondo Righi (Nr. 756/2006);
André Felsch (Nr. 757/2006);
Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (su 2 parašais) (Nr. 758/2006);
Dennis Davis (Nr. 759/2006);
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (Nr. 760/2006);
Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (Nr. 761/2006);
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (Nr. 762/2006);
Ana Maria Gallego Barros (Nr. 763/2006);
Philippe Riglet (Nr. 764/2006);
Marie Josephe Folliet Desages (Nr. 765/2006);
Atanas Tchobanov (Nr. 766/2006);
Lorenzino Antonini (Nr. 767/2006);
Maria Elisa Horta e Valle (Nr. 768/2006);
Maia (Nr. 769/2006);
José Domingos Sousa (Nr. 770/2006);
Carlos Correia de Matos (Nr. 771/2006);
Özcan Kaldoyo (Nr. 772/2006);

2006 12 08

Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (su 5 parašais) (Nr. 773/2006);
Margit Parey (ir 1 parašas) (Nr. 774/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 775/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 776/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 777/2006);
Shimon Philipp (Nr. 778/2006);
Rudolf Weβbecher (Nr. 779/2006);
Jürgen Meyer (Nr. 780/2006);
Marcus van der Lippe (Nr. 781/2006);
Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (Nr. 782/2006);
Wolfgang Depcik (Nr. 783/2006);
Gergő Bárány (ir 1 parašas) (Nr. 784/2006);
Florian Lempert (Nr. 785/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 786/2006);
Monika Budde (Nr. 787/2006);
Sophie Popp (Nr. 788/2006);
Ringelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (Nr. 789/2006);
H.-J. Müller Warthemann (Nr. 790/2006);
Alfred Buss (NABU) (Nr. 791/2006);
Giannis Aivaliotis (Nr. 792/2006);
Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (Nr. 793/2006);
Athanasios Zoboilis (Nr. 794/2006);
Pericles Kolioulis (Nr. 795/2006);
Agisliaos Papachristou (Nr. 796/2006);
Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (Nr. 797/2006);
Ron Sarel (Nr. 798/2006);
Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (Nr. 799/2006);
Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (Nr. 800/2006);
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (Nr. 801/2006);
Julio Rodríguez Cermeño („Vocal de Emigración“ Asociación de pensionistas y jubilados „La Dársena“) (Nr. 802/2006);
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (Nr. 803/2006);
Raúl Urquiaga Cela („Plataforma Jarama Vivo“) (Nr. 804/2006);
Ana Rosa Montilla Díaz (su 7 parašais) (Nr. 805/2006);
Moraia Grau Lopez (Nr. 806/2006);
Maria Dolores Serrano Fuentes (Nr. 807/2006);
Pedro Domínguez Gento (Nr. 808/2006);
Emile Carp (La Maison Protestante) (ir 87 parašai) (Nr. 809/2006);
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (Nr. 810/2006);
pavardė neskelbiama (
Nr. 811/2006);
Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa - Melendugno) (Nr. 812/2006);
Pasquale De Feo (Nr. 813/2006);
Roberto Marcoccio (Nr. 814/2006);
Marco da Prato (Nr. 815/2006);
Claudio Pacileo (ir 6 parašai) (Nr. 816/2006);
Maurizio Tani (Nr. 817/2006);
Serge Jung („Ensemble pour Cap-d'Ail“) (Nr. 818/2006);
Thomas Elfgren (Nr. 819/2006);
Heinz Schneider (Nr. 820/2006);
Michelangelo La Spina (Nr. 821/2006);
Angels Casas (Nr. 822/2006);
Philippe Lambert (Nr. 823/2006);
pavardė neskelbiama (
Nr. 824/2006);
Thomas Long (Nr. 825/2006);
Philip Munro (Nr. 826/2006);
Zdeněk Mášek (Nr. 827/2006);
Niall Gilligan (Nr. 828/2006);
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (ir 2764 parašai) (Nr. 829/2006);
Tobias King (Nr. 830/2006);
T
racey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (Nr. 831/2006);
John Robert Gransby (Nr. 832/2006);
Sofia Partino Fontan (Nr. 833/2006);
Family Solidarity (su 13 parašų) (Nr. 834/2006);
Peter Williams (Nr. 835/2006);
Whiting van der Veen (Nr. 836/2006);
Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (Nr. 837/2006);
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (ir 7225 parašai) (Nr. 838/2006);
Scott Barrie (The Scottish Parliament) (su 4 parašais) (Nr. 839/2006);
Raimond Ojaste (Nr. 840/2006);
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (Nr. 841/2006);
Gints Kārkliņš (Nr. 842/2006);
Adam Krutysza (Nr. 843/2006);
Stanisław Rajczakowski (Nr. 844/2006);
Krystyna Kaczor (Nr. 845/2006);
Tomasz Grzybkowski (Nr. 846/2006);
Janusz Wilczyński (Nr. 847/2006);
Mirosław Kraszewski (Nr. 848/2006);
Brygida ir Tadeusz Pokrzeptowicz (su 4 parašais) (Nr. 849/2006);
TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (ir 1000 parašų) (Nr. 850/2006);
Marie-Jöelle Chaillol (Nr. 851/2006);
August Eßer (Nr. 852/2006);
Renata Cempura Klimek (Nr. 853/2006);
Hans-Eike Weitz (Nr. 854/2006);
Heribert Süttmann (Nr. 855/2006);
Ellen Wilmes (Nr. 856/2006);
Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (Nr. 857/2006);
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (Nr. 858/2006);
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (Nr. 859/2006);
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (su 3 parašais) (Nr. 860/2006);
Jose Vitorino (Nr. 861/2006).


10. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- protokolas, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų.


11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių 15 ir 182 straipsnio pakeitimai, susiję su kvestorių ir komiteto biuro rinkimu (2006/2287(REG)).


12. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalintas galutinis 2006 m. gruodžio 11–14 d. ir gruodžio 18 d. darbotvarkės projektas (PE 381.846 PDOJ) ir pasiūlyti šie darbotvarkės pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

10 pasiūlymų dėl sprendimo dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės finansavimo (Galutinio darbotvarkės projekto 93 ir 112–120 punktai).

Taryba mano, jog norint užtikrinti reikiamą finansavimą būtina, kad Parlamentas duotų savo sutikimą iki metų pabaigos. Priešingu atveju, programas bus pradėta įgyvendinti tik nuo 2007 m. sausio 1 d. ir dėl to kiltų ypač neigiamų padarinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės vystymuisi.

Parlamentas priims sprendimą dėl prašymo taikyti skubos tvarką kitos dienos posėdžio pradžioje.

2006 12 11 – 2006 12 14 posėdžiai

pirmadienis

- Verts/ALE frakcijos prašymas įrašyti diskusiją dėl Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf pranešimo (A6-0411/2006) (Galutinio darbotvarkės projekto 9 punktas) paskutiniu darbotvarkės punktu.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

antradienis

- PSE frakcijos prašymas, kuriam taip pat pritarė PPE-DE ir ALDE frakcijos, kad dėl Erna Hennicot-Schoepges pranešimo (A6-0435/2006) būtų balsuojama nerengiant diskusijų.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Šis punktas įtrauktas į trečiadienio balsuoti skirtą laiką.

Kalbėjo: Philip Bushill-Matthews, kuris nurodė, kad Galutinio darbotvarkės projekto versijose anglų ir prancūzų kalba skiriasi klausimų valandos laikas (Pirmininkas jam atsakė, jog versija prancūzų kalba yra teisinga), ir Bernd Posselt – dėl klausimų valandos sutrumpinimo.

trečiadienis

- ALDE frakcijos prašymas, kuriam pritarė PPE-DE, PSE, Verts/ALE ir UEN frakcijos, kad per balsavimui skirtą laiką būtų balsuojama dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo įgyvendinimo priemonių projekto.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Pakeitimų pateikimo terminas: rytoj, 2006 m. gruodžio 12 d., antradienis, 12 val.

ketvirtadienis

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- PPE-DE frakcijos prašymas pakeisti „Libijoje kalinamo medicinos personalo išlaisvinimas“ punktą (Galutinio darbotvarkės projekto 106 punktas) punktu „Mianmaras (Birma)“.

Kalbėjo: dėl šio prašymo – Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Simon Busuttil, kuris pagrindė šį prašymą, ir Hannes Swoboda.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

2006 m. gruodžio 18 d. posėdis

- pakeitimų nėra

°
° ° °

Darbų programa buvo patvirtinta.


13. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski ir Czesław Adam Siekierski.


14. Europos cheminių medžiagų agentūra ***II - Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų (REACH) dalinis pakeitimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0352/2006);

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. .../2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Guido Sacconi (A6-0345/2006);

Guido Sacconi pristatė savo rekomendacijas antrajam svarstymui:.

Kalbėjo: Mauri Pekkarinen (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (buvo pradėjęs kalbėti airių kalba, Pirmininkas jam pranešė, kad iš šios kalbos dar neverčiama plenarinės sesijos metu), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen ir Thomas Ulmer.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen ir Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 13.12.2006 ir punktas 8.2 protokolo 13.12.2006.


15. Bendrijos muitinės kodeksas ***I - Programa „Muitinė 2013“ ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (Atnaujintas muitinės kodeksas) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Janelly Fourtou (A6-0429/2006);

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013) [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Janelly Fourtou pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy (INTA komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Henrik Lax ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez , nepriklausomas Parlamento narys, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir László Kovács.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.15 protokolo 12.12.2006 ir punktas 14.8 protokolo 12.12.2006.


16. Traumų prevencija ir saugumo skatinimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl traumų prevencijos ir saugumo skatinimo [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Kathy Sinnott pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Antonios Trakatellis PPE-DE frakcijos vardu, Edite Estrela PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Horst Schnellhardt ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.19 protokolo 12.12.2006.


17. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Ilda Figueiredo pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mairead McGuinness PPE-DE frakcijos vardu, Heinz Kindermann PSE frakcijos vardu, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.12 protokolo 12.12.2006.


18. Bananų sektorius * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus [COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Jean-Claude Fruteau pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo (BUDG komiteto nuomonės referentas), Pedro Guerreiro (REGI komiteto nuomonės referentas), Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Witold Tomczak IND/DEM frakcijos vardu, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 13.12.2006.


19. Kombinuotųjų pašarų apyvarta ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, pataisančio Direktyvą 2002/2/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 79/373/EEB dėl kombinuotųjų pašarų apyvartos [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Kalbėjo: Albert Jan Maat PPE-DE frakcijos vardu, Heinz Kindermann PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 14.16 protokolo 12.12.2006.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Teisinė informacija - Privatumo politika