Indekss 
Protokols
PDF 226kWORD 190k
Pirmdiena, 2006. gada 11. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs (novērotāji)
 4.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 5.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 8.Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)
 9.Lūgumraksti
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Darba kārtība
 13.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 14.Eiropas Ķimikāliju aģentūra ***II - Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām (REACH) grozīšana ***II (debates)
 15.Kopienas muitas kodekss ***I - Programma "Muita 2013" ***I (debates)
 16.Traumu profilakse un drošības veicināšana * (debates)
 17.Izdevumi veterinārijas jomā * (debates)
 18.Banānu nozare * (debates)
 19.Barības maisījumu aprite ***I (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Uzstājās Margrietus van den Berg par Komisijas paziņojumu sakarā ar AIDS (2006. gada 30. novembra protokola 4. punkts).


3. Parlamenta sastāvs (novērotāji)

Bulgārijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs paziņoja, ka Konstantin Dimitrov ir iecelts par Eiropas Parlamenta novērotāju Dimitar Abadjiev vietā, sākot ar 2006. gada 1. decembri.


4. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Giuseppe Gargani pieprasīja aizstāvēt viņa kā deputāta imunitāti Romas tiesā notiekošajā tiesas procesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


5. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopīgi ar Padomes priekšsēdētāju otrdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pakalpojumiem iekšējā tirgū (3667/1/2006 - C6-0462/2006 – 2004/0001(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (3658/4/2006 - C6-0454/2006 – 2003/0210(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pediatrijā lietojamām zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un Regulā Nr. 726/2004 (3623/6/2006 - C6-0446/2006 – 2004/0217(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu "Eiropa pilsoņiem", lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (3657/1/2006 - C6-0456/2006 – 2005/0041(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido programmu "Kultūra 2007" (2007.-2013. g.) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 - 2004/0150(COD))

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Padomes Direktīvu 82/714/EEK (3629/1/2006 - C6-0448/2006 - 1997/0335(COD))

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3632/1/2006 - C6-0447/2006 - 2000/0069(COD))

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (3659/2/2006 - C6-0463/2006 – 2004/0055(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko trīsdesmito reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (perfluoroktānsulfonāti) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 – 2005/0244(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāts variants) (3648/1/2006 - C6-0449/2006 – 2005/0166(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa (kodificēta versija) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 – 2003/0207(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem (kodificēta versija) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 – 2004/0017(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (kodificēta versija) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 – 2003/0094(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus (kodificēta versija) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 – 2006/0067(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (kodificēta versija) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 – 2006/0070(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (kodificēta versija) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 – 2006/0071(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 – 2006/0073(COD)).


6. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par kopējām pamatnostādnēm, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (COM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - BUDG komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2006. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2006 projektu (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Giovanni Pittella (A6-0444/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ovidiu Ispir par Revīzijas palātas locekli (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - CONT komiteja - Referents: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Nadezhda SANDOLOVA par Revīzijas palātas locekli (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - CONT komiteja - Referents: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz noteikumu par pievienotās vērtības nodokli radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem piemērošanas periodu (COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (COM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

- Ziņojums attiecībā uz Komisijas paziņojumu par paplašināšanas stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā (2006/2252(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A6-0436/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. g.) (COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Jim Higgins (A6-0432/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A6-0430/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais Muitas kodekss) (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par muitas rīcības programmas („Muita 2013”) izveidi (COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laikam no 2008. līdz 2013. gadam izveido Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (COM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

- Ziņojums par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai – Zaļā grāmata (2006/2113(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (COM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu saistībā ar finanšu līdzekļu apjomu laikposmam no 2007. līdz 2009. gadam un maksimālo Kopienas ieguldījumu Bulgārijai un Rumānijai (COM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - BUDG komiteja - Referents: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam Eiropas Kopienas vārdā noslēgt Vienošanos starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par minēto valstu līdzdalības aspektiem Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006 attiecībā uz banānu nozari (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (COM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj slēgt nolīgumu, lai atjaunotu un grozītu nolīgumu par pētniecības un attīstības darbībām automatizētu ražošanas sistēmu (IMS) jomā starp Eiropas Kopienu un Austrāliju, Kanādu, EBTA valstīm Norvēģiju un Šveici, Koreju, Japānu un Amerikas Savienotajām Valstīm (COM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - ITRE komiteja - Referents: Giles Chichester (A6-0418/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2978/94 (COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

- Ziņojums par jaunu sieviešu un meiteņu diskrimināciju izglītības jomā (2006/2135(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Věra Flasarová (A6-0416/2006).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu, Īstenošanas noteikumi (2006/2211(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Richard Corbett (A6-0415/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2001/886/JHA par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (COM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko pielāgo Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju un Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Joseph Daul (A6-0412/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izdara labojumus Direktīvā 2002/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti (COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2424/2001 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi (COM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - AGRI komiteja - Referente: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā (COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - TRAN komiteja - Referents: Paolo Costa (A6-0406/2006).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem pārrobežu strīdos attiecībā uz personu traumām un nāves gadījumiem (2006/2014(INI)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0405/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. …/… par uzturvērtības un veselības norādēm pārtikai (COM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu EK Nr. …/… par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (COM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Karin Scheele (A6-0403/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - CULT komiteja - Referente: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par traumu profilaksi un drošuma veicināšanu (COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - ENVI komiteja - Referente: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido palīdzības instrumentu kodoldrošības veicināšanai (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - ITRE komiteja - Referents: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu xxx/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu “Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana” laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam — Vispārīgā programma “Drošība un brīvību garantēšana” (COM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu „Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību” laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam – vispārīgā programma „Drošība un brīvību garantēšana” (COM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

- * Ziņojums par Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosmi pieņemt Padomes lēmumu attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas procedūru nelieliem prasījumiem (COM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - JURI komiteja - Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta izveidi (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - DEVE komiteja - Referents: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 999/2001, kas nosaka noteikumus par konkrētu pārnēsājamu, sūkļveida encefalopātiju profilaksi, kontroli un izskaušanu (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma par Eiropas starpkultūru dialoga gadu (2008) pieņemšanu (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - CULT komiteja - Referente: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzību un atbildes tiesībām saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - CULT komiteja - Referente: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par vadītāju apliecībām (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju politikas jomā (2007. līdz 2013. gadam) (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) - PECH komiteja - Referents: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

2. Deputāti

2.1. Mutiski jautājumi jautājumu laikam (Reglamenta 109. pants) (B6-0448/2006)

Padome

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija.

Komisija

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Cristiana Muscardini: Rezolūcijas priekšlikums par tādu Ziemassvētku egļu tirdzniecības veicināšanu, kurām ir sertifikāts par to, ka tās audzētas atzītās audzētavās, un kurām ir FSC-Forest Stewardship Council kvalitātes zīme (B6-0629/2006).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Adriana Poli Bortone: Rezolūcijas priekšlikums par rotaļu ieroču tirdzniecības ierobežojumiem (B6-0627/2006).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini: Rezolūcijas priekšlikums par poligāmijas aizliegšanu Eiropā (B6-0626/2006).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

LIBE

3. Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

- ***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referente: Christa Klaß (A6-0446/2006).


7. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskas deklarācijas Nr. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 nav spēkā, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


8. Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Mutiski jautājumi (Reglamenta 108. pants)

- O-0120/2006 - Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau un Csaba Sándor Tabajdi Komisijai: Hāgas Vērtspapīru konvencijas parakstīšanas ietekme (B6-0447/2006).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Daniel Strož - par nepieciešamību pēc iespējas ātri iesaistīt „jaunās” ES dalībvalstis Šengenas Informācijas sistēmā (SIS I visiem) (88/2006);

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta un Sylvia-Yvonne Kaufmann - par ASV iestāžu atteikšanos izsniegt vīzas aizturēto personu ģimenēm (89/2006);

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo un Jean Lambert - par cilvēktiesību pārkāpumiem un Rietumpapua nacionālo statusu (90/2006);

- Daniel Strož - par autoritāru un nedemokrātisku metožu ieviešanas risku Čehijas Republikas politikā (91/2006).


9. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā minētajos datumos:

22.11.2006.

Edith Keßler-Ghattas (Nr. 715/2006);
Rolf Jürgens (Nr. 716/2006);
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (Nr. 717/2006);
(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.
718/2006);
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 719/2006);
Argirios Tsorakis (Nr. 720/2006);
Janko Sribar (Nr. 721/2006);
Anja Neumann (Nr. 722/2006);
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (Nr. 723/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 724/2006);
Carlton Panton (Nr. 725/2006);
Joseph Komla (Nr. 726/2006);
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (Nr. 727/2006);
Nicolas Antonio Moya Garcia (Nr. 728/2006);
Sofia Patino Fontan (Nr. 729/2006);
Matthew Horrobin (Nr. 730/2006);
Candido Gomes (Nr. 731/2006);
Steve Tinmurth (Nr. 732/2006);
James McGinley (Nr. 733/2006);
Antony Wheatley (Nr. 734/2006);
Yves Chanel (Nr. 736/2006);
Virginia Vessa (Nr. 737/2006);
Vanessa Doddi (Nr. 738/2006);
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (Nr. 739/2006);
Ronald Bracke (Nr. 740/2006);
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (Nr. 741/2006);
Eduardo Jaime Ribeiro (Nr. 742/2006);
Axel Hansson (Nr. 743/2006);
Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (Nr. 744/2006);
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (Nr. 745/2006);
Manfred Wilpert (Nr. 746/2006);
Ernst Reichert (Nr. 747/2006);
Siegfried Schwan (Nr. 748/2006);
Günter Fröhlich (Nr. 749/2006);
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 750/2006);
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (Nr. 751/2006);
Tomas Eckhardt (Nr. 752/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 753/2006);
Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (Nr. 754/2006);
Nasik Bedjanian (Nr. 755/2006);
Raimondo Righi (Nr. 756/2006);
André Felsch (Nr. 757/2006);
Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (ar 2 parakstiem) (Nr. 758/2006);
Dennis Davis (Nr. 759/2006);
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (Nr. 760/2006);
Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (Nr. 761/2006);
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (Nr. 762/2006);
Ana Maria Gallego Barros (Nr. 763/2006);
Philippe Riglet (Nr. 764/2006);
Marie Josephe Folliet Desages (Nr. 765/2006);
Atanas Tchobanov (Nr. 766/2006);
Lorenzino Antonini (Nr. 767/2006);
Maria Elisa Horta e Valle (Nr. 768/2006);
Maia (Nr. 769/2006);
José Domingos Sousa (Nr. 770/2006);
Carlos Correia de Matos (Nr. 771/2006);
Özcan Kaldoyo (Nr. 772/2006);

08.12.2006.

Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (ar 5 parakstiem) (Nr. 773/2006);
Margit Parey (+ 1 paraksts) (Nr. 774/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 775/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 776/2006);
Chris Papoudaris (Nr. 777/2006);
Shimon Philipp (Nr. 778/2006);
Rudolf Weβbecher (Nr. 779/2006);
Jürgen Meyer (Nr. 780/2006);
Marcus van der Lippe (Nr. 781/2006);
Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (Nr. 782/2006);
Wolfgang Depcik (Nr. 783/2006);
Gergő Bárány (+ 1 paraksts) (Nr. 784/2006);
Florian Lempert (Nr. 785/2006);
Giorgio Bortini (Nr. 786/2006);
Monika Budde (Nr. 787/2006);
Sophie Popp (Nr. 788/2006);
Ringelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (Nr. 789/2006);
H.-J. Müller Warthemann (Nr. 790/2006);
Alfred Buss (NABU) (Nr. 791/2006);
Giannis Aivaliotis (Nr. 792/2006);
Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (Nr. 793/2006);
Athanasios Zoboilis (Nr. 794/2006);
Pericles Kolioulis (Nr. 795/2006);
Agisliaos Papachristou (Nr. 796/2006);
Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (Nr. 797/2006);
Ron Sarel (Nr. 798/2006);
Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (Nr. 799/2006);
Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (Nr. 800/2006);
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (Nr. 801/2006);
Julio Rodríguez Cermeño ("Vocal de Emigración" Asociación de pensionistas y jubilados "La Dársena") (Nr. 802/2006);
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (Nr. 803/2006);
Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (Nr. 804/2006);
Ana Rosa Montilla Díaz (ar 7 parakstiem) (Nr. 805/2006);
Moraia Grau Lopez (Nr. 806/2006);
Maria Dolores Serrano Fuentes (Nr. 807/2006);
Pedro Domínguez Gento (Nr. 808/2006);
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 paraksti) (Nr. 809/2006);
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (Nr. 810/2006);
(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.
811/2006);
Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa - Melendugno) (Nr. 812/2006);
Pasquale De Feo (Nr. 813/2006);
Roberto Marcoccio (Nr. 814/2006);
Marco da Prato (Nr. 815/2006);
Claudio Pacileo (+ 6 paraksti) (Nr. 816/2006);
Maurizio Tani (Nr. 817/2006);
Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (Nr. 818/2006);
Thomas Elfgren (Nr. 819/2006);
Heinz Schneider (Nr. 820/2006);
Michelangelo La Spina (Nr. 821/2006);
Angels Casas (Nr. 822/2006);
Philippe Lambert (Nr. 823/2006);
(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.
824/2006);
Thomas Long (Nr. 825/2006);
Philip Munro (Nr. 826/2006);
Zdeněk Mášek (Nr. 827/2006);
Niall Gilligan (Nr. 828/2006);
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (vēl 2764 paraksti) (Nr. 829/2006);
Tobias King (Nr. 830/2006);
Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (Nr. 831/2006);
John Robert Gransby (Nr. 832/2006);
Sofia Partino Fontan (Nr. 833/2006);
Family Solidarity (ar 13 parakstiem) (Nr. 834/2006);
Peter Williams (Nr. 835/2006);
Whiting van der Veen (Nr. 836/2006);
Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (Nr. 837/2006);
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (vēl 7225 paraksti) (Nr. 838/2006);
Scott Barrie (The Scottish Parliament) (ar 4 parakstiem) (Nr. 839/2006);
Raimond Ojaste (Nr. 840/2006);
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (Nr. 841/2006);
Gints Kārkliņš (Nr. 842/2006);
Adam Krutysza (Nr. 843/2006);
Stanisław Rajczakowski (Nr. 844/2006);
Krystyna Kaczor (Nr. 845/2006);
Tomasz Grzybkowski (Nr. 846/2006);
Janusz Wilczyński (Nr. 847/2006);
Mirosław Kraszewski (Nr. 848/2006);
Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (ar 4 parakstiem) (Nr. 849/2006);
TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (vēl 1000 parakstu) (Nr. 850/2006);
Marie-Jöelle Chaillol (Nr. 851/2006);
August Eßer (Nr. 852/2006);
Renata Cempura Klimek (Nr. 853/2006);
Hans-Eike Weitz (Nr. 854/2006);
Heribert Süttmann (Nr. 855/2006);
Ellen Wilmes (Nr. 856/2006);
Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (Nr. 857/2006);
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (Nr. 858/2006);
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (Nr. 859/2006);
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (ar 3 parakstiem) (Nr. 860/2006);
Jose Vitorino (Nr. 861/2006).


10. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Protokols, ar ko Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, groza attiecībā uz importa tarifu kvotām cukuram un cukura produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā vai Kopienā.


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot ziņojumu saskaņā ar Reglamenta 202. pantu

AFCO komiteja

- Izmaiņas Reglamenta 15. pantā un 182. panta 1. punktā: kvestoru ievēlēšana un komiteju biroji (2006/2287(REG))


12. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Tika izdalīts 2006. gada 11.-14. decembra un 2006. gada 18. decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 381.846 PDOJ), kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

Komisijas pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

10 priekšlikumi lēmumiem par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas finansēšanu (galīgā darba kārtības projekta 93. un 112.-120. punkts).

Padome uzskata, ka Parlamentam noteikti jādod piekrišana līdz šā gada beigām, lai nodrošinātu vajadzīgo finansējumu. Pretējā gadījumā nevar sākt programmu īstenošanu no 2007. gada 1. janvāra, un tas ļoti negatīvi ietekmēs brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstību.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem nākamās dienas sēdes sākumā.

11.12.2006. - 14.12.2006. sēdes

Pirmdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums darba kārtībā kā pēdējo punktu iekļaut debates par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ziņojumu (A6-0411/2006) (galīgā darba kārtības projekta 9. punkts).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Otrdiena

- PSE grupas pieprasījums, ko atbalstīja PPE-DE un ALDE grupas, balsot par Erna Hennicot-Schoepges ziņojumu (A6-0435/2006) bez debatēm.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Šo punktu iekļāva balsošanas laikā trešdien.

Uzstājās: Philip Bushill-Matthews, kas norādīja, ka atšķiras galīgā darba kārtības projekta angļu un franču valodas versijas par jautājumu laikam atvēlēto laiku (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka pareiza ir franču valodas versija), un Bernd Posselt par jautājumu laika saīsināšanu.

Trešdiena

- ALDE pieprasījums, ko atbalstīja PPE-DE, PSE, Verts/ALE un UEN grupas, balsošanas laikā iekļaut rezolūcijas priekšlikumu par pasākumu projektu, lai īstenotu Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: rītdien, 2006. gada 12. decembrī, otrdien plkst. 12.00.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants):

- PPE-DE pieprasījums punktu “Lībijā aizturēto medicīnas darbinieku atbrīvošana” (galīgā darba kārtības projekta 106. punkts) aizstāt ar punktu “Mjanma (Birma)”.

Uzstājās: Hannes Swoboda PSE grupas vārdā par šo pieprasījumu, Simon Busuttil, kurš pamatoja pieprasījumu, un Hannes Swoboda.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

18.12.2006. sēde

- bez grozījumiem

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


13. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski un Czesław Adam Siekierski.


14. Eiropas Ķimikāliju aģentūra ***II - Direktīvas 67/548/EEK par bīstamām vielām (REACH) grozīšana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, kas pieņemta, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam par Kopējo nostāju, kas pieņemta, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. …/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

Guido Sacconi iepazīstināja ar saviem ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās: Mauri Pekkarinen (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Chris Davies ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (viņa sāka uzstāšanos īru valodā, sēdes vadītājs viņai norādīja, ka plenārsēdē nav tulkojuma no šīs valodas), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen un Thomas Ulmer.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.1. punkts un 2006. gada 13. decembra protokola 8.2. punkts.


15. Kopienas muitas kodekss ***I - Programma "Muita 2013" ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais Muitas kodekss) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas muitas rīcības programmas („Muita 2013”) izveidi [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Janelly Fourtou iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās: Jean-Pierre Audy (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Henrik Lax ALDE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Jean-Claude Martinez, pie grupām nepiederošs deputāts, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un László Kovács.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.15. punkts un 2006. gada 12. decembra protokola 14.8. punkts.


16. Traumu profilakse un drošības veicināšana * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par traumu profilaksi un drošuma veicināšanu [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Kathy Sinnott iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Antonios Trakatellis PPE-DE grupas vārdā, Edite Estrela PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Horst Schnellhardt un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.19. punkts.


17. Izdevumi veterinārijas jomā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Ilda Figueiredo iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Mairead McGuinness PPE-DE grupas vārdā, Heinz Kindermann PSE grupas vārdā, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.12. punkts.


18. Banānu nozare * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 404/93, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006 attiecībā uz banānu nozari [COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Jean-Claude Fruteau iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Salvador Garriga Polledo (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Pedro Guerreiro (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Witold Tomczak IND/DEM grupas vārdā, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.12. punkts.


19. Barības maisījumu aprite ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izdara labojumus Direktīvā 2002/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Albert Jan Maat PPE-DE grupas vārdā, Heinz Kindermann PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.16. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Juridisks paziņojums - Privātuma politika