Kazalo 
Zapisnik
PDF 219kWORD 190k
Ponedeljek, 11. december 2006 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta (opazovalci)
 4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 5.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 6.Predložitev dokumentov
 7.Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)
 8.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 9.Peticije
 10.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Razpored dela
 13.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 14.Evropska agencija za kemikalije ***II - Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (razprava)
 15.Carinski zakonik Skupnosti ***I - Program Carina 2013 ***I (razprava)
 16.Preprečevanje poškodb in spodbujanje varnosti * (razprava)
 17.Odhodki na področju veterine * (razprava)
 18.Sektor banan * (razprava)
 19.Trženje krmnih mešanic ***I (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Govoril je Margrietus van den Berg o izjavi Komisije o aidsu (točka 4 , Zapisnik z dne 30.11.2006).


3. Sestava Parlamenta (opazovalci)

Predsednik bolgarskega nacionalnega parlamenta je sporočil, da je bil Konstantin Dimitrov s 1.12.2006 imenovan za opazovalca v Evropskem parlamentu namesto Dimitra Abadijeva.


4. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Giuseppe Gargani je zahteval zaščito svoje poslanske imunitete v okviru postopka, ki poteka pred sodiščem v Rimu.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) Poslovnika posredovana odboru JURI.


5. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik obvešča, da bo skupaj s predsednikom Sveta v torek podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja, v skladu s členom 68 Poslovnika Parlamenta:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (3667/1/2006 - C6-0462/2006 - 2004/0001(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (3658/4/2006 - C6-0454/2006 - 2003/0210(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (3623/6/2006 - C6-0446/2006 - 2004/0217(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa "Evropa za državljane" za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (3657/1/2006 - C6-0456/2006 - 2005/0041(COD))

-Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Kultura (2007 - 2013) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 - 2004/0150(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS (3629/1/2006 - C6-0448/2006 - 1997/0335(COD))

-Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (3632/1/2006 - C6-0447/2006 - 2000/0069(COD))

-Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (3659/2/2006 - C6-0463/2006 - 2004/0055(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o trideseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (perfluorooktan sulfonati) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 - 2005/0244(COD))

-Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev) (3648/1/2006 - C6-0449/2006 - 2005/0166(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (kodificirana različica) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 - 2003/0207(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil za določene vrste cestnega prevoza blaga (kodificirana različica) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 - 2004/0017(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (kodificirana različica) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 - 2003/0094(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (kodificirano besedilo) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 - 2006/0067(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kodificirano besedilo) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 - 2006/0070(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (kodificirana različica) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 - 2006/0071(COD))

-Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (kodificirana različica) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 - 2006/0073(COD))


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila:

- * Poročilo o skupni usmeritvi, ki jo je sprejel Svet z namenom sprejetja Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (KOM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2006 za proračunsko leto 2006 (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Giovanni Pittella (A6-0444/2006)

- * Poročilo o imenovanju Ovidiuja Ispira za člana Računskega sodišča (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - Odbor CONT - Poročevalec: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006)

- * Poročilo o imenovanju Nadežde Sandolove za članico Računskega sodišča (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - Odbor CONT - Poročevalec: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta, ki spreminja Direktivo 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve (KOM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (KOM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

- Poročilo o sporočilu Komisije o strategiji širitve in glavnih izzivih 2006–2007 (2006/2252(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A6-0436/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) (KOM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalec: Jim Higgins (A6-0432/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - Odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A6-0430/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Carinskem zakoniku Skupnosti (Posodobljeni carinski zakonik) (KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2013) (KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (KOM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

- Poročilo o Evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo - zelena knjiga (2006/2113(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (KOM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2007–2009 in najvišjim prispevkom Skupnosti za Bolgarijo in Romunijo (KOM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja slednjih v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan (KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (KOM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

- * Poročilo o odobritvi sklenitve sporazuma o obnovi in spremembi sporazuma o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih na področju inteligentnih proizvodnih sistemov (IPS) med Evropsko skupnostjo in Avstralijo, Kanado, državama članicama Efte, Norveško in Švico, Korejo, Japonsko in Združenimi državami Amerike (KOM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Giles Chichester (A6-0418/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 417/2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2978/94 (KOM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

- Poročilo o diskriminaciji mladih žensk in deklet pri izobraževanju (2006/2135(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

- Poročilo o spremembi člena 81 Poslovnika Parlamenta - Izvedbene določbe (2006/2211(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Richard Corbett (A6-0415/2006)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2001/886/PNZ o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja in Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (KOM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Joseph Daul (A6-0412/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o popravku Direktive 2002/2/ES o spremembi Direktive Sveta 79/373/EGS o trženju krmnih mešanic (KOM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2424/2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine (KOM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (KOM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnega prevoza (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Paolo Costa (A6-0406/2006)

- Poročilo s priporočili Komisiji o zastaralnih rokih v čezmejnih sporih v primeru telesnih poškodb ali nesreč s smrtnim izidom (2006/2014(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0405/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. …/… o prehranskih in zdravstvenih podatkih o živilih (KOM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe ES št. …/… o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (KOM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Karin Scheele (A6-0403/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - Odbor CULT - Poročevalka: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

- * Poročilo o predlogu Priporočila Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti (KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta pomoči na področju jedrske varnosti in zaščite (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe xxx/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1768/92, Direktivo 2001/20/ES, Direktivo 2001/83/ES in Uredbo (ES) št. 726/2004 (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom" za obdobje 2007–2013 – Splošni program "Varnost in varstvo svoboščin" (KOM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi posebnega programa "Preprečevanje kriminala in boj proti njemu" za obdobje 2007–2013 – Splošni program "Varnost in varstvo svoboščin" (KOM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

- * Poročilo o pobudi Republike Avstrije, Kraljevine Belgije in Republike Finske za sprejetje Sklepa Sveta glede sodelovanja med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Mihael Brejc (A6-0388/2006)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (KOM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - Odbor CULT - Poročevalka: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta glede sprejetja priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do ugovora v zvezi z konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije spletnih informacijskih storitev (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - Odbor CULT - Poročevalka: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007–2013) (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Marianne Thyssen (A6-0408/2006)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) – Odbor PECH - Poročevalec: Philippe Morillon (A6-0400/2006)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0448/2006)

Svet

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Komisija

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o spodbujanju prodaje božičnih drevesc s potrdilom pooblaščene drevesnice in žigom FSC (Forest Stewardship Council) (B6-0629/2006)

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

AGRI

- Adriana Poli Bortone. Predlog resolucije o omejevalnih ukrepih pri prodaji igrač v obliki orožja (B6-0627/2006)

posredovano

pristojni:

IMCO

mnenje:

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o prepovedi poligamije v Evropi (B6-0626/2006)

posredovano

pristojni:

FEMM

mnenje:

LIBE

3) od delegacije Parlamenta pri Spravnem odboru

- ***III Poročilo o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem, ki ga je potrdil Spravni odbor (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalka: Christa Klaß (A6-0446/2006)


7. Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisne izjave št. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


8. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente::

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau in Csaba Sándor Tabajdi, Komisiji: Učinki podpisa Haaške konvencije o vrednostnih papirjih (B6-0447/2006).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Daniel Strož o pomembnosti čimprejšnje priključitve t.i. novih držav članic EU k schengenskemu informacijskemu sistemu (SIS I for all) (88/2006);

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta in Sylvia-Yvonne Kaufmann o nepripravljenosti ameriških oblasti, da izdajo vizume družinam pripornikov (89/2006);

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo in Jean Lambert o kršenju človekovih pravic in državnem statusu Zahodne Papue (90/2006);

- Daniel Strož o tveganju, ki ga predstavlja možna uvedba avtoritarnih in nedemokratičnih metod v politiko Češke republike (91/2006).


9. Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

22.11.2006

Edith Keßler-Ghattas (št.715/2006);
Rolf Jürgens (št. 716/2006);
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (št. 717/2006);
Ime vlagatelja zaupno (št.
718/2006);
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (št. 719/2006);
Argirios Tsorakis (št. 720/2006);
Janko Sribar (št. 721/2006);

Anja Neumann (št. 722/2006);
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (št. 723/2006);
Giorgio Bortini (št. 724/2006);
Carlton Panton (št. 725/2006);
Joseph Komla (št. 726/2006);
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (št. 727/2006);
Nicolas Antonio Moya Garcia (št. 728/2006);
Sofia Patino Fontan (št. 729/2006);
Matthew Horrobin (št. 730/2006);
Candido Gomes (št. 731/2006);
Steve Tinmurth (št. 732/2006);
James McGinley (št. 733/2006);
Antony Wheatley (št. 734/2006);
Yves Chanel (št. 736/2006);
Virginia Vessa (št. 737/2006);
Vanessa Doddi (št. 738/2006);
Alexanr Van Brabant (Vanrvennet, Valcke & Van Brabant) (št. 739/2006);
Ronald Bracke (št. 740/2006);
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (št. 741/2006);
Eduardo Jaime Ribeiro (št. 742/2006);
Axel Hansson (št. 743/2006);
Robert Krzak (Zieloni 2004, Kolo Poznanskie) (št. 744/2006);
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (št. 745/2006);
Manfred Wilpert (št. 746/2006);
Ernst Reichert (št. 747/2006);
Siegfried Schwan (št. 748/2006);
Günter Fröhlich (št. 749/2006);
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (št. 750/2006);
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (št. 751/2006);
Tomas Eckhardt (št. 752/2006);
Giorgio Bortini (št. 753/2006);
Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (št. 754/2006);
Nasik Bedjanian (št. 755/2006);
Raimondo Righi (št. 756/2006);
André Felsch (št. 757/2006);
Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (z 2 podpisoma) (št. 758/2006);
Den
nis Davis (št. 759/2006);
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (št. 760/2006);
Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (št. 761/2006);
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (št. 762/2006);
Ana Maria Gallego Barros (št. 763/2006);
Philippe Riglet (št. 764/2006);
Marie Josephe Folliet Desages (št. 765/2006);
Atanas Tchobanov (št. 766/2006);
Lorenzino Antonini (št. 767/2006);
Maria Elisa Horta e Valle (št. 768/2006);
Maia (št. 769/2006);
José Domingos Sousa (št. 770/2006);
Carlos Correia de Matos (št. 771/2006);
Özcan Kaldoyo (št. 772/2006);

8.12.2006

Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (s 5 podpisi) (št. 773/2006);
Margit Parey (+ 1 podpis) (št. 774/2006);
Chris Papoudaris (št. 775/2006);
Chris Papoudaris (št. 776/2006);
Chris Papoudaris (št. 777/2006);
Shimon Philipp (št. 778/2006);
Rudolf Weβbecher (št. 779/2006);
Jürgen Meyer (št. 780/2006);
Marcus van der Lippe (št. 781/2006);
Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (št. 782/2006);
Wolfgang Depcik (št. 783/2006);
Gergő Bárány (+ 1 podpis) (št. 784/2006);
Florian Lempert (št. 785/2006);
Giorgio Bortini (št. 786/2006);
Monika Budde (št. 787/2006);
Sophie Popp (št. 788/2006);
Ringelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (št. 789/2006);
H.-J. Müller Warthemann (št. 790/2006);
Alfred Buss (NABU) (št. 791/2006);
Giannis Aivaliotis (št. 792/2006);
Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (št. 793/2006);
Athanasios Zoboilis (št. 794/2006);
P
ericles Kolioulis (št. 795/2006);
Agisliaos Papachristou (št. 796/2006);
P
araskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (št. 797/2006);
Ron Sarel (št. 798/2006);
Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (št. 799/2006);
Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (št. 800/2006);
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola fensa do Pobo) (št. 801/2006);
Julio Rodríguez Cermeño ("Vocal Emigración" Asociación de pensionistas y jubilados "La Dársena") (št. 802/2006);
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (št. 803/2006);
Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (št. 804/2006);
Ana Rosa Montilla Díaz (s 7 podpisi) (št. 805/2006);
Moraia Grau Lopez (št. 806/2006);
Maria Dolores Serrano Fuentes (št. 807/2006);
Pedro Domínguez Gento (št. 808/2006);
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 podpisov) (št. 809/2006);
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (št. 810/2006);
Ime vlagatelja zaupno (št.
811/2006);
Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa - Melendugno) (št. 812/2006);
Pasquale De Feo (št. 813/2006);
Roberto Marcoccio (št. 814/2006);
Marco da Prato (št. 815/2006);
Claudio Pacileo (+ 6 podpisov) (št. 816/2006);
Maurizio Tani (št. 817/2006);
Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (št. 818/2006);
Thomas Elfgren (št. 819/2006);
Heinz Schneider (št. 820/2006);
Michelangelo La Spina (št. 821/2006);
Angels Casas (št. 822/2006);
Philippe Lambert (št. 823/2006);
Ime vlagatelja zaupno (št.
824/2006);
Thomas Long (št. 825/2006);
Philip Munro (št. 826/2006);
Zdeněk Mášek (št.
827/2006);
Niall Gilligan (št. 828/2006);
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (in 2764 podpisov) (št. 829/2006);
Tobias King (št. 830/2006);
Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (št. 831/2006);
John Robert Gransby (št. 832/2006);
Sofia Partino Fontan (št. 833/2006);
Family Solidarity (s 13 podpisi) (št. 834/2006);
Peter Williams (št. 835/2006);
Whiting van der Veen (št. 836/2006);
Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (št. 837/2006);
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (in 7225 podpisov) (št. 838/2006);
Scott Barrie (The Scottish Parliament) (s 4 podpisi) (št. 839/2006);
Raimond Ojaste (št. 840/2006);
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (št. 841/2006);
Gints Kārkliņš (št. 842/2006);
Adam Krutysza (št. 843/2006);
Stanisław Rajczakowski (št. 844/2006);
Krystyna Kaczor (št. 845/2006);
Tomasz Grzybkowski (št. 846/2006);
Janusz Wilczyński (št. 847/2006);
Mirosław Kraszewski (št. 848/2006);
Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (s 4 podpisi) (št. 849/2006);
TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (in 1.000 podpisov) (št. 850/2006);
Marie-Jöelle Chaillol (št. 851/2006);
August Eßer (št. 852/2006);
Renata Cempura Klimek (št. 853/2006);
Hans-Eike Weitz (št. 854/2006);
Heribert Süttmann (št. 855/2006);
Ellen Wilmes (št. 856/2006);
Francisco Murcia Puchades (Feracion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (št. 857/2006);
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (št. 858/2006);
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (št. 859/2006);
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (s 3 podpisi) (št. 860/2006);
Jose Vitorino (št. 861/2006).


10. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Protokol o spremembi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti.


11. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi poročila v skladu s členom 202 Poslovnika

Odbor AFCO

- Sprememba člena 15 in člena 182(1) Poslovnika: izvolitev kvestorjev in predsedstva odborov (2006/2287(REG))


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja od 11. do 14.12.2006 in 18.12.2006 (PE 381.846 PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Zahteva Komisije za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

10 predlogov sklepov o financiranju območja svobode, varnosti in pravic (točke 93 in od 112 do 120 PDOJ).

Svet meni, da mora Parlament dati svoje soglasje pred koncem leta, da bi se zagotovilo potrebno financiranje. V nasprotnem primeru se izvajanje programov ne bo moglo začeti s 1. januarjem 2007, kar bo imelo negativne posledice za razvoj območja svobode, varnosti in pravic.

Parlament bo odločal o zahtevi za nujni postopek na začetku jutrišnje seje.

Seje: 11.12.2006 - 14.12.2006

ponedeljek

- zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o poročilu Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006) (točka 9 PDOJ) uvrsti na dnevni red kot zadnja točka.

Parlament je odobril zahtevo.

torek

- zahteva skupine PSE, ob podpori skupin PPE-DE in ALDE, da se o poročilu Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006) glasuje brez razprave.

Parlament je odobril zahtevo.

Ta točka se uvrsti v čas za glasovanje v sredo.

Govorila sta Philip Bushill-Matthews, ki je opozoril na razliko med angleško in francosko različico PDOJ pri času za vprašanja (predsednik je odgovoril, da je pravilna francoska različica), in Bernd Posselt o skrajšanju časa za vprašanja.

sreda

- zahteva skupine ALDE, ob podpori PPE-DE, PSE, Verts/ALE in UEN, da se v čas za glasovanje uvrsti predlog resolucije o osnutku ukrepov za izvajanje Direktive Sveta 85/611/EGS z 20. decembra 1985 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

Parlament je odobril zahtevo.

Rok za vložitev predlogov sprememb: jutri, torek 12.12.2006, do 12.00.

četrtek

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 115 Poslovnika):

- zahteva skupine PPE-DE, naj se točka «Izpustitev zdravstvenega osebja, zaprtega v Libiji» (točka 106 PDOJ) nadomesti s točko «Myanmar» (Birmanija)».

O tej zahtevi sta govorila Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Simon Busuttil, ki je zahtevo utemeljil, in Hannes Swoboda.

Parlament je odobril zahtevo.

Seja 18.12.2006

- ni predlogov sprememb

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


13. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski in Czesław Adam Siekierski.


14. Evropska agencija za kemikalije ***II - Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi je predstavil svoji priporočili za drugo obravnavo.

Govorili so Mauri Pekkarinen (predsedujoči Svetu), Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili sta Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

Govorili so Chris Davies v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (ki je začela svoj govor v irščini, predsednik jo je opozoril, da se ta jezik na zasedanju ne tolmači), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen in Thomas Ulmer.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 , Zapisnik z dne 13.12.2006 in točka 8.2 , Zapisnik z dne 13.12.2006.


15. Carinski zakonik Skupnosti ***I - Program Carina 2013 ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Carinskem zakoniku Skupnosti (Posodobljeni carinski zakonik) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa za carino v Skupnosti (Carina 2013) [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

Govoril je László Kovács (član Komisije).

Janelly Fourtou je predstavila svoji poročili.

Govorili so Jean-Pierre Audy (pripravljalec mnenja odbora INTA), Andreas Schwab v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Henrik Lax v imenu skupine ALDE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Jean-Claude Martinez samostojni poslanec, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in László Kovács.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.15 , Zapisnik z dne 12.12.2006 in točka 14.8 , Zapisnik z dne 12.12.2006.


16. Preprečevanje poškodb in spodbujanje varnosti * (razprava)

Poročilo: Predlog Priporočila Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Kathy Sinnott je predstavila poročilo.

Govorili so Antonios Trakatellis v imenu skupine PPE-DE, Edite Estrela v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Irena Belohorská samostojna poslanka, Horst Schnellhardt in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.19 , Zapisnik z dne 12.12.2006.


17. Odhodki na področju veterine * (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Ilda Figueiredo je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE-DE, Heinz Kindermann v imenu skupine PSE, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.12 , Zapisnik z dne 12.12.2006.


18. Sektor banan * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan [COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Jean-Claude Fruteau je predstavil poročilo.

Govorili so Salvador Garriga Polledo (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Pedro Guerreiro (pripravljalec mnenja odbora REGI), Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Witold Tomczak v imenu skupine IND/DEM, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 , Zapisnik z dne 13.12.2006.


19. Trženje krmnih mešanic ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o popravku Direktive 2002/2/ES o spremembi Direktive Sveta 79/373/EGS o trženju krmnih mešanic [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Govorili so Albert Jan Maat v imenu skupine PPE-DE, Heinz Kindermann v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.16 , Zapisnik z dne 12.12.2006.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov