Index 
Protokoll
PDF 224kWORD 155k
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning (observatörer)
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 6.Inkomna dokument
 7.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 8.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.En europeisk kemikaliemyndighet ***II - Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (debatt)
 15.Gemenskapens tullkodex ***I - Programmet Tull 2013 ***I (debatt)
 16.Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (debatt)
 17.Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)
 18.Banansektorn * (debatt)
 19.Avyttring av foderblandningar ***I (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Margrietus van den Berg yttrade sig om kommissionens uttalande om aids (punkt 4 i protokollet av den 30.11.2006).


3. Parlamentets sammansättning (observatörer)

Talmannen i Bulgariens nationalförsamling hade låtit meddela att Konstantin Dimitrov utsetts till observatör i Europaparlamentet från och med den 1.12.2006, istället för Dimitar Abadjiev.


4. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Giuseppe Gargani hade begärt att hans parlamentariska immunitet skulle fastställas inom ramen för ett domstolsförfarande inför en domstol i Rom.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


5. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning på tisdagen tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande enligt medbeslutandeförfarandet antagna rättsakter:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden (3667/1/2006 - C6-0462/2006 - 2004/0001(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (3658/4/2006 - C6-0454/2006 - 2003/0210(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (3623/6/2006 - C6-0446/2006 - 2004/0217(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet "Ett Europa för medborgarna" för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (3657/1/2006 - C6-0456/2006 - 2005/0041(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet Kultur (2007-2013) (3656/1/2006 - C6-0455/2006 - 2004/0150(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (3629/1/2006 - C6-0448/2006 - 1997/0335(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3632/1/2006 - C6-0447/2006 - 2000/0069(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (3659/2/2006 - C6-0463/2006 - 2004/0055(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för 30:e gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (perfluoroktansulfonat) (3660/1/2006 - C6-0458/2006 - 2005/0244(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) (3648/1/2006 - C6-0449/2006 - 2005/0166(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)
(kodifierad version) (3635/3/2006 - C6-0452/2006 - 2003/0207(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg (kodifierad version) (3637/1/2006 - C6-0453/2006 - 2004/0017(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version) (3638/3/2006 - C6-0461/2006 - 2003/0094(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) (3640/2/2006 - C6-0450/2006 - 2006/0067(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) (3641/1/2006 - C6-0459/2006 - 2006/0070(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (3643/2/2006 - C6-0460/2006 - 2006/0071(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om uthyrnings‑ och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (3642/1/2006 - C6-0451/2006 - 2006/0073(COD))


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- * Betänkande om rådets gemensamma inställning inför antagandet av rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006 (15635/2006 - C6-0441/2006 - 2006/2265(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni Pittella (A6-0444/2006)

- * Betänkande om nomineringen av Ovidiu Ispir till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (N6-0038/2006 - C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)) - utskottet CONT - Föredragande: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006)

- * Betänkande om nomineringen av Nadezhda Sandolova till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (N6-0037/2006 - C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)) - utskottet CONT - Föredragande: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2002/38/EG vad avser tillämpningstiden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (KOM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar (KOM(2005)0123 [[01]] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006)

- Betänkande om kommissionens meddelande om utvidgningsstrategin och de största utmaningarna 2006–2007 (2006/2252(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A6-0436/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (KOM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Jim Higgins (A6-0432/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 - 2006/0022(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier (11877/2006 - C6-0265/2006 - 2006/0807(CNS)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A6-0430/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) (KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna handlingsprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 [[02]] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006)

- Betänkande om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning – Grönbok (2006/2113(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Eluned Morgan (A6-0426/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 [[04]] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, när det gäller finansieringsramen för perioden 2007–2009 och det maximala gemenskapsstödet till Bulgarien och Rumänien (KOM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn (KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (KOM(2005)0123 [[03]] - C6-0238/2005 - 2005/0048(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande att ingå avtalet om förnyelse och ändring av avtalet om forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området intelligenta tillverkningssystem (IMS) mellan Europeiska gemenskapen och Australien, Kanada, Eftastaterna Norge och Schweiz, Sydkorea, Japan och Förenta staterna (KOM(2006)0343 - C6-0373/2006 - 2006/0111(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A6-0418/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94 (KOM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

- Betänkande om diskriminering av kvinnor och flickor inom utbildning (2006/2135(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

- Betänkande om att ändra artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning, Genomförandebestämmelser (2006/2211(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Richard Corbett (A6-0415/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2001/886/RIF om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2006)0383 [[02]] - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker och förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen, till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2006)0677 - C6-0424/2006 - 2006/0226(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Joseph Daul (A6-0412/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om rättelse av direktiv 2002/2/EG om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar (KOM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2424/2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2006)0383 [[01]] - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln (KOM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Paraguay om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS)) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0406/2006)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (2006/2014(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0405/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr …/… om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (KOM(2006)0607 - C6-0338/2006 - 2006/0195(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr…/… om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (KOM(2006)0606 - C6-0337/2006 - 2006/0193(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Scheele (A6-0403/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets rekommendation om förebyggande av skador och främjande av säkerhet (KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)) - utskottet ENVI - Föredragande: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd (09037/2006 - C6-0153/2006 - 2006/0802(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Esko Seppänen (A6-0397/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning .../2006 om de läkemedel som används inom pediatrik och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Françoise Grossetête (A6-0396/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering” för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter” (KOM(2005)0124 [[01]] - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om inrättande av det specifika programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter” (KOM(2005)0124 [[02]] - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006)

- * Betänkande om Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller andra tillgångar som härrör från brott (07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mihael Brejc (A6-0388/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (KOM(2005)0087 - C6-0082/2005 - 2005/0020(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)) - utskottet DEVE - Föredragande: Gay Mitchell (A6-0448/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008) (14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för konsumentpolitik 2007–2013 (13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042B(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0408/2006)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1382/91 (14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Philippe Morillon (A6-0400/2006)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0448/2006)

rådet

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

kommissionen

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om främjande av försäljning av julgranar med ursprungsintyg från godkända plantskolor och med märkningen FSC (Forest Stewardship Council) (B6-0629/2006)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Adriana Poli Bortone. Förslag till resolution om restriktiva bestämmelser om försäljning av leksaksvapen (B6-0627/2006)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CULT, LIBE

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om förbudet mot polygami i Europa (B6-0626/2006)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

LIBE

3) från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

- ***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av grundvatten mot föroreningar och försämring (03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD)) – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Christa Klaß (A6-0446/2006)


7. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


8. Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna::

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau och Csaba Sándor Tabajdi, till kommissionen: Konsekvenser av undertecknande av Haagkonventionen om finansiella instrument (B6-0447/2006).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Daniel Strož, om behovet av att så snart som möjligt ansluta de så kallade nya EU-medlemsstaterna till Schengens informationssystem (SIS I for all) (88/2006),

- Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta och Sylvia-Yvonne Kaufmann, om de amerikanska myndigheternas vägran att bevilja visum åt anhållna personers familjer (89/2006),

- Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo och Jean Lambert, om brott mot mänskliga rättigheter och västra Papua Nya Guineas nationella status (90/2006),

- Daniel Strož, om risken för auktoritära och odemokratiska metoder på det politiska området i Tjeckien (91/2006).


9. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 22.11.2006

Edith Keßler-Ghattas (nr 715/2006),
Rolf Jürgens (nr 716/2006),
Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (nr 717/2006),
Namnet konfidentiellt (nr
718/2006),
Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr 719/2006),
Argirios Tsorakis (nr 720/2006),
Janko Sribar (nr 721/2006),
Anja Neumann (nr 722/2006),
Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (nr 723/2006),
Giorgio Bortini (nr 724/2006),
Carlton Panton (nr 725/2006),
Joseph Komla (nr 726/2006),
Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (nr 727/2006),
Nicolas Antonio Moya Garcia (nr 728/2006),
Sofia Patino Fontan (nr 729/2006),
Matthew Horrobin (nr 730/2006),
Candido Gomes (nr 731/2006),
Steve Tinmurth (nr 732/2006),
James McGinley (nr 733/2006),
Antony Wheatley (nr 734/2006),
Yves Chanel (nr 736/2006),
Virginia Vessa (nr 737/2006),
Vanessa Doddi (nr 738/2006),
Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (nr 739/2006),
Ronald Bracke (nr 740/2006),
Maria Elisabeth Glastra Van Loon (nr 741/2006),
Eduardo Jaime Ribeiro (nr 742/2006),
Axel Hansson (nr 743/2006),
Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (nr 744/2006),
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr 745/2006),
Manfred Wilpert (nr 746/2006),
Ernst Reichert (nr 747/2006),
Siegfried Schwan (nr 748/2006),
Günter Fröhlich (nr 749/2006),
Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr 750/2006),
Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (nr 751/2006),
Tomas Eckhardt (nr 752/2006),
Giorgio Bortini (nr 753/2006),
Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (nr 754/2006),
Nasik Bedjanian (nr 755/2006),
Raimondo Righi (nr 756/2006),
André Felsch (nr 757/2006),
Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (med ytterligare 2 underskrifter) (nr 758/2006),
Dennis Davis (nr 759/2006),
Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (nr 760/2006),
Juan Pundik Knapheis (Filium - Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (nr 761/2006),
Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (nr 762/2006),
Ana Maria Gallego Barros (nr 763/2006),
Philippe Riglet (nr 764/2006),
Marie Josephe Folliet Desages (nr 765/2006),
Atanas Tchobanov (nr 766/2006),
Lorenzino Antonini (nr 767/2006),
Maria Elisa Horta e Valle (nr 768/2006),
Maia (nr 769/2006),
José Domingos Sousa (nr 770/2006),
Carlos Correia de Matos (nr 771/2006),
Özcan Kaldoyo (nr 772/2006),

Den 08.12.2006

Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (med ytterligare 5 underskrifter) (nr 773/2006),
Margit Parey (med ytterligare 1 underskrift) (nr 774/2006),
Chris Papoudaris (nr 775/2006),
Chris Papoudaris (nr 776/2006),
Chris Papoudaris (nr 777/2006),
Shimon Philipp (nr 778/2006),
Rudolf Weβbecher (nr 779/2006),
Jürgen Meyer (nr 780/2006),
Marcus van der Lippe (nr 781/2006),
Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (nr 782/2006),
Wolfgang Depcik (nr 783/2006),
Gergő Bárány (med ytterligare 1 underskrift) (nr 784/2006),
Florian Lempert (nr 785/2006),
Giorgio Bortini (nr 786/2006),
Monika Budde (nr 787/2006),
Sophie Popp (nr 788/2006),
Rinngelmann (Dr. Gorev - Engelmann und Kollegen) (nr 789/2006),
H.-J. Müller Warthemann (nr 790/2006),
Alfred Buss (NABU) (nr 791/2006),
Giannis Aivaliotis (nr 792/2006),
Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (nr 793/2006),
Athanasios Zoboilis (nr 794/2006),
Pericles Kolioulis (nr 795/2006),
Agisliaos Papachristou (nr 796/2006),
Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (nr 797/2006),
Ron Sarel (nr 798/2006),
Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (nr 799/2006),
Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (nr 800/2006),
Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (nr 801/2006),
Julio Rodríguez Cermeño ("Vocal de Emigración" Asociación de pensionistas y jubilados "La Dársena") (nr 802/2006),
Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción - región murciana) (nr 803/2006),
Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (nr 804/2006),
Ana Rosa Montilla Díaz (med ytterligare 7 underskrifter) (nr 805/2006),
Moraia Grau Lopez (nr 806/2006),
Maria Dolores Serrano Fuentes (nr 807/2006),
Pedro Domínguez Gento (nr 808/2006),
Emile Carp (La Maison Protestante) (med ytterligare 87 underskrifter) (nr 809/2006),
Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (nr 810/2006),
Namnet konfidentiellt (nr
811/2006),
Francesco Candido (Comitato nr Acqua Rossa - Melendugno) (nr 812/2006),
Pasquale De Feo (nr 813/2006),
Roberto Marcoccio (nr 814/2006),
Marco da Prato (nr 815/2006),
Claudio Pacileo (med ytterligare 6 underskrifter) (nr 816/2006),
Maurizio Tani (nr 817/2006),
Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (nr 818/2006),
Thomas Elfgren (nr 819/2006),
Heinz Schneider (nr 820/2006),
Michelangelo La Spina (nr 821/2006),
Angels Casas (nr 822/2006),
Philippe Lambert (nr 823/2006),
Namnet konfidentiellt (nr
824/2006),
Thomas Long (nr 825/2006),
Philip Munro (nr 826/2006),
Zdeněk Mášek (nr 827/2006),
Niall Gilligan (nr 828/2006),
Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (med ytterligare 2 764 underskrifter) (nr 829/2006),
Tobias King (nr 830/2006),
Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (nr 831/2006),
John Robert Gransby (nr 832/2006),
Sofia Partino Fontan (nr 833/2006),
Family Solidarity (med ytterligare 13 underskrifter) (nr 834/2006),
Peter Williams (nr 835/2006),
Whiting van der Veen (nr 836/2006),
Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (nr 837/2006),
Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (med ytterligare 7 225 underskrifter) (nr 838/2006),
Scott Barrie (The Scottish Parliament) (med ytterligare 4 underskrifter) (nr 839/2006),
Raimond Ojaste (nr 840/2006),
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (nr 841/2006),
Gints Kārkliņš (nr 842/2006),
Adam Krutysza (nr 843/2006),
Stanisław Rajczakowski (nr 844/2006),
Krystyna Kaczor (nr 845/2006),
Tomasz Grzybkowski (nr 846/2006),
Janusz Wilczyński (nr 847/2006),
Mirosław Kraszewski (nr 848/2006),
Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (med ytterligare 4 underskrifter) (nr 849/2006),
TAO AFI + A&D (European Commission Staff Association) (med ytterligare 1 000 underskrifter) (nr 850/2006),
Marie-Jöelle Chaillol (nr 851/2006),
August Eßer (nr 852/2006),
Renata Cempura Klimek (nr 853/2006),
Hans-Eike Weitz (nr 854/2006),
Heribert Süttmann (nr 855/2006),
Ellen Wilmes (nr 856/2006),
Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (nr 857/2006),
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (nr 858/2006),
Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (nr 859/2006),
Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (med ytterligare 3 underskrifter) (nr 860/2006),
Jose Vitorino (nr 861/2006).


10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- protokoll om ändring av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i fråga om tullkvoter för socker och sockerprodukter med ursprung i Kroatien eller gemenskapen.


11. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta ett betänkande i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen

utskottet AFCO

- Ändring av artiklarna 15 och 182.1 i arbetsordningen: val av kvestorer och utskottspresidium (2006/2287(REG))


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna den 11–14.12.2006 och den 18.12.2006 (PE 381.846 PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 132 i arbetsordningen):

Begäran från kommissionen om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

Tio förslag till beslut om finansieringen av området för frihet, säkerhet och rättvisa (punkterna 93 och 112–120 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Rådet ansåg att det var absolut nödvändigt att parlamentet gav sitt godkännande före årets utgång för att den nödvändiga finansieringen skulle kunna tryggas. I annat fall skulle programmen inte kunna inledas den 1 januari 2007, något som skulle ha mycket allvarliga konsekvenser för utvecklingen av området för frihet, säkerhet och rättvisa.

Parlamentet skulle ta ställning till denna begäran om brådskande förfarande i början av nästa dags sammanträde.

Sammanträdena den 11.12.200614.12.2006

måndagen

- begäran från Verts/ALE-gruppen om att debatten om betänkande Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006) (punkt 9 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle föras upp som sista punkt på föredragningslistan.

Parlamentet godkände denna begäran.

tisdagen

- begäran från PSE-gruppen, med stöd från PPE-DE- och ALDE-grupperna, om att betänkande Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006) skulle tas upp till omröstning utan debatt.

Parlamentet godkände denna begäran.

Denna punkt skulle tas upp under onsdagens omröstning.

Talare: Philip Bushill-Matthews påpekade att den engelska och den franska versionen av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista skilde sig åt i fråga om den tid som avsatts för frågestunden. (Talmannen svarade att den franska versionen var korrekt.) Bernd Posselt yttrade sig om det faktum att frågestunden kortats ned.

onsdagen

- begäran från ALDE-gruppen, med stöd från PPE-DE-, PSE-, Verts/ALE- och UEN-grupperna, om att omröstning skulle hållas om ett förslag till resolution om förslaget om genomförandeåtgärder för rådets direktiv 85/611/EG av den 20 december 1985, om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i värdepapper (fondföretag), vad gäller fondföretags investeringar.

Parlamentet godkände denna begäran.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 12.12.2006, kl. 12.00.

torsdagen

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen):

- begäran från PPE-DE-gruppen om att punkten ”Frigivning av vårdpersonal i Libyen” (punkt 106 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle ersättas av en punkt ”Myanmar (Burma)”.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen yttrade sig om denna begäran, Simon Busutti motiverade begäran och Hannes Swoboda yttrade sig på nytt.

Parlamentet godkände denna begäran.

Sammanträdet den 18.12.2006

- inga ändringar

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski och Czesław Adam Siekierski.


14. En europeisk kemikaliemyndighet ***II - Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr .../2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

Guido Sacconi redogjorde för sina andrabehandlingsrekommendationer:.

Talare: Mauri Pekkarinen (rådets tjänstgörande ordförande), Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

Talare: Chris Davies för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún (som inledde sin anförande på iriska, varpå talmannen påpekade att det inte förekom tolkning från det språket i kammaren), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen och Thomas Ulmer.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 13.12.2006 och punkt 8.2 i protokollet av den 13.12.2006.


15. Gemenskapens tullkodex ***I - Programmet Tull 2013 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) [KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0429/2006)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) [KOM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Janelly Fourtou (A6-0428/2006)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Janelly Fourtou redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Henrik Lax för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och László Kovács.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.15 i protokollet av den 12.12.2006 och punkt 14.8 i protokollet av den 12.12.2006.


16. Förebyggande av skador och främjande av säkerhet * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets rekommendation om förebyggande av skador och främjande av säkerhet [KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kathy Sinnott (A6-0398/2006)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Kathy Sinnott redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonios Trakatellis för PPE-DE-gruppen, Edite Estrela för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Horst Schnellhardt och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.19 i protokollet av den 12.12.2006.


17. Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet [KOM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Talare: Mairead McGuinness för PPE-DE-gruppen, Heinz Kindermann för PSE-gruppen, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.12 i protokollet av den 12.12.2006.


18. Banansektorn * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 404/93, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 247/2006 vad gäller banansektorn [KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Jean-Claude Fruteau redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Salvador Garriga Polledo (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pedro Guerreiro (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 13.12.2006.


19. Avyttring av foderblandningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om rättelse av direktiv 2002/2/EG om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar [KOM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen, Heinz Kindermann för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.16 i protokollet av den 12.12.2006.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 381.846/OJ/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Julian Priestley

Dagmar Roth-Behrendt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy