Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0630/2006

Συζήτηση :

PV 12/12/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0565

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

5. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007

Η συζήτηση έγινε στις 14.11.2006 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2006).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (B6-0630/2006

- Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (B6-0634/2006

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas και Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Νομοθετικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (B6-0635/2006

- Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2007 (B6-0637/2006/αναθ.)·

- Françoise Grossetête και Hans-Gert Pöttering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (B6-0640/2006

- Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (B6-0642/2006).

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου