Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2265(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0444/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 20
CRE 12/12/2006 - 20

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0558

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg

20. Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) - Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * - Förslag till ändringsbudget nr 6/2006 (debatt)
CRE

Betänkande om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (alla avsnitt) (15637/2006 – C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD)) ändringsskrivelserna nr
1/2007 (SEK(2006)0762)
2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006)
3/2007 (15636/2006 – C6-0443/2006)
till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007
Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, Rådet
Avsnitt III, Kommissionen
Avsnitt IV, Domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII(A), Ombudsmannen
Avsnitt VIII(B), Europeiska datatillsynsmannen - Budgetutskottet. Medföredragande: James Elles och Louis Grech (A6-0451/2006)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [KOM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2006 för budgetåret 2006, avsnitt III - kommissionen [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gianni Pittella (A6-0444/2006)

James Elles och Louis Grech redogjorde för sitt betänkande (A6-0451/2006).

Ingeborg Gräßle redogjorde för sitt betänkande (A6-0447/2006).

Talare: Ulla-Maj Wideroos (rådets tjänstgörande ordförande) och Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen).

Talare: Borut Pahor (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Ville Itälä för PPE-DE-gruppen, Catherine Guy-Quint för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Gérard Onesta för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen och Sergej Kozlík, grupplös.

Gianni Pittella redogjorde för sitt betänkande (A6-0444/2006).

Talare: Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Kyösti Virrankoski, Hans-Peter Martin, Janusz Lewandowski, Neena Gill, Markus Ferber, Paulo Casaca och Antonis Samaras.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Vladimír Maňka, Jean-Claude Martinez, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Paul Rübig, Richard Corbett, som berömde talmannen för hennes sätt att leda debatten, samt Dalia Grybauskaitė.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 14.12.2006 och 13.12.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy