Indekss 
Protokols
PDF 253kWORD 247k
Otrdiena, 2006. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Komisijas 2007. gada darba un likumdošanas programma (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 6.Krievijas un Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksme (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 7.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 8.Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II - Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (debates)
 9.Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (debates)
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Bulgārijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)
  
11.2.Rumānijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)
 12.Saharova prēmijas piešķiršana (svinīgā sēde)
 13.Darba kārtība
 14.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
14.1.Bulgārijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.2.Rumānijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.3.Islandes un Norvēģijas līdzdalības aspekti Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie dalībvalstu ārējām robežām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.4.Kopienas rīcības programma patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam) ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.5.Konkrētu pārnēsājamu, sūkļveidīgu encefalopātu profilakse, kontrole un izskaušana ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.6.Datu sniegšana par dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.7.Nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzība saistībā ar Eiropas audiovizuālajiem un informācijas pakalpojumiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.8.Programma "Muita 2013" ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.9.Elektroniska vide muitā un tirdzniecībā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.10.Lauku saimniecību struktūras apsekojumi ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.11.Līdzekļu atguves dienestu sadarbība * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.12.Izdevumi veterinārijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
14.13.Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (balsošana)
  
14.14.Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II (balsošana)
  
14.15.Kopienas muitas kodekss ***I (balsošana)
  
14.16.Barības maisījumu aprite ***I (balsošana)
  
14.17.Kopienas statistika par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību***I (balsošana)
  
14.18.Eiropas finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē ***I (balsošana)
  
14.19.Traumu profilakse un drošības veicināšana * (balsošana)
  
14.20.Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Dalībvalstu atsevišķu noteikumu saskaņošana attiecībā uz televīzijas apraidi ***I (debates)
 19.Cilvēktiesību padomes ikgadējais ziņojums (debates)
 20.2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes iesniegtajiem grozījumiem (visas iedaļas) - Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam * - Budžeta grozījuma projekts 6/2006 (debates)
 21.Darba kārtība
 22.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 23.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveide ***I (debates)
 24.Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ***II (debates)
 25.Mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisiju un piekļuve transportlīdzekļa remonta informācijai ***I (debates)
 26.Parlamenta sastāvs
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Situācija Fidži salās

- Pasqualina Napoletano un Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā - par situāciju Fidži salās (B6-0646/2006);

- Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par valsts apvērsumu Fidži salās (B6-0649/2006);

- Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Fidži salās pēc valsts apvērsuma (B6-0652/2006);

- Margrete Auken un Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā - par Fidži salām (B6-0660/2006);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki un Roberts Zīle UEN grupas vārdā - par valsts apvērsumu Fidži salās (B6-0662/2006);

- István Szent-Iványi un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par situāciju Fidži salās (B6-0663/2006).

II. ANO spēku līdzdalība seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti

- Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā - par ANO spēku līdzdalību seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti (B6-0648/2006);

- Luisa Morgantini un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā - par ANO spēku līdzdalību seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti (B6-0653/2006);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Marcin Libicki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par ANO spēku līdzdalību seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti (B6-0654/2006);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marie-Arlette Carlotti, Miguel Angel Martínez Martínez, María Sornosa Martínez un Pierre Schapira PSE grupas vārdā - par ANO spēku līdzdalību seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti (B6-0656/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Hiltrud Breyer un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par ANO spēku līdzdalību seksuālu pārkāpumu gadījumos Libērijā un Haiti (B6-0659/2006).

III. Mjanma (Birma)

- Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Simon Coveney un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par situāciju Birmā (B6-0647/2006);

- Vittorio Agnoletto un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par Birmu (B6-0651/2006);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Marc Tarabella PSE grupas vārdā - par situāciju Birmā (B6-0655/2006);

- Frédérique Ries un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par situāciju Birmā (B6-0657/2006);

- Gintaras Didžiokas UEN grupas vārdā - par Birmu/Mjanmu (B6-0658/2006);

- Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Birmā (Mjanmā) (B6-0661/2006).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvu 71/304/EEK par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību saistībā ar valsts pasūtījumu līgumiem un attiecībā uz valsts pasūtījumu līgumu piešķiršanu līgumslēdzējiem, kas veic darbību ar aģentūru vai filiāļu starpniecību (COM(2006)0748 - C6-0440/2006 – 2006/0249(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (COM(2006)0745 - C6-0439/2006 – 2006/0246(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (COM(2006)0739 - C6-0437/2006 – 2006/0245(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas statistikas programmu no 2008. līdz 2012. gadam (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 – 2006/0229(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pārskatīta grozījumu vēstule Nr. 2 Eiropas Kopienu 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektam (15783/2006 - C6-0444/2006 – 2006/2018(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Eiropas Savienības Padome: Grozījumu vēstule Nr. 3 Eiropas Kopienu 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektam (15636/2006 - C6-0443/2006 – 2006/2018(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Grozītais projekts Eiropas Kopienu 2007. finanšu gada vispārējam budžetam, kam pievienoti labojumu priekšlikumi (15637/2006 - C6-0442/2006 – 2006/2018(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Budžeta grozījumu projekts Nr. 6 2006. finanšu gadam - ΙΙΙ Iedaļa — Komisija (15635/2006 - C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Reglamenta 15. panta un 182. panta 1. punkta grozīšanu - Kvestoru ievēlēšana un komiteju biroji (2006/2287(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Jo Leinen (A6-0464/2006).

- * Ziņojums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par grozījumiem Eiropas Kopienu Tiesas reglamentā jautājumā par valodu lietojumu, lai iekļautu bulgāru un rumāņu valodu kā tiesvedības valodas, kas minētas reglamentā (15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)) - JURI komiteja - Referents: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006).

- * Ziņojums par Padomes lēmuma projektu, ar ko groza Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu attiecībā uz valodu lietojumu, lai bulgāru un rumāņu valodu iekļautu tiesvedības valodās, kas noteiktas reglamentā (15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)) - JURI komiteja - Referents: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Kopienas kritērijus noteiktu dzīvnieku slimību izskaušanai un uzraudzībai (kodificēta versija) (COM(2006)0315 - C6-0236/2006 - 2006/0104(CNS)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0461/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (kodificētā versija) (COM(2006)0497 - C6-0301/2006 - 2006/0164(COD)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0460/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles pasākumu atcelšanu, kurus veic uz dalībvalstu robežām autoceļu un iekšējo ūdensceļu transporta jomā (kodificēta versija) (COM(2006)0432 - C6-0261/2006 - 2006/0146(COD)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0459/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam attiecībā uz iepriekšējas pārbaudes un apspriedes procedūru dažiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kurus dalībvalstis ierosinājušas transporta jomā (kodificēta versija) (COM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0458/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (Euratom, EK) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (kodificēta versija) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0457/2006).

- Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par sarunu novērtēšanu par pamatlēmumu datu aizsardzībai saistībā ar policijas iestāžu sadarbību krimināllietās (2006/2286(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Martine Roure (A6-0456/2006).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašo programmu 2007.–2013. gadam „Narkotiku apkarošana un informēšana par tām” vispārīgās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” ietvaros (COM(2006)0230 [[02]] - C6-0464/2006 - 2005/0037B(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Inger Segelström (A6-0454/2006).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu “Krimināltiesības” kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” (COM(2005)0122 [[03]] - C6-0237/2005 - 2005/0039(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Inger Segelström (A6-0453/2006).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu “Civiltiesības” kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” (COM(2005)0122 [[04]] - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Inger Segelström (A6-0452/2006).

- Ziņojums par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas) un Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstulēm Nr. 1/2007, Nr. 2/2007 un Nr. 3/2007 -I iedaļa – Eiropas Parlaments; II iedaļa – Padome; III iedaļa – Komisija; IV iedaļa – Tiesa; V iedaļa – Revīzijas palāta; VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja; VII iedaļa – Reģionu komiteja; VIII (A) iedaļa – Eiropas ombuds; VIII (B) iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (15637/2006 - C6-0442/2006 - 2006/2018(BUD)) - BUDG komiteja (A6-0451/2006).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)) - FEMM komiteja (A6-0455/2006).

3. Samierināšanas komiteja

- Kopīgais dokuments, ko apstiprināja Samierināšanas komiteja par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (03658/2006 - C6-0382/2006 – 2003/0210(COD)).


4. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0352/2006 - SEC(2006)1282) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 42/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva pārvietojumu veikt ar nosacījumu, ka pirms vajadzīgo tiesību aktu pieņemšanas netiek pieņemtas nekādas saistības.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0353/2006 - SEC(2006)1288) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 47/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0368/2006 - SEC(2006)1349) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 48/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0369/2006 - SEC(2006)1351) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 50/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0405/2006 - SEC(2006)1352) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 51/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0406/2006 - SEC(2006)1355) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 54/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0416/2006 - SEC(2006)1399) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 55/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0407/2006 - SEC(2006)1400) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 56/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0425/2006 - SEC(2006)1402) par apropriāciju pārvietojumu Nr. DEC 58/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


5. Komisijas 2007. gada darba un likumdošanas programma (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2007. gada darba un likumdošanas programma

Debates notika 2006. gada 14. novembrī (2006. gada 14. novembra protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Pierre Jonckheer, Monica Frassoni un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0630/2006);

- Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0634/2006);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas un Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0635/2006);

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0637/2006/rev.);

- Françoise Grossetête un Hans-Gert Pöttering PPE-DE grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0640/2006);

- Martin Schulz un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā - par Komisijas likumdošanas un darba programmu 2007. gadam (B6-0642/2006).

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.14. punkts.


6. Krievijas un Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksme (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Krievijas un Eiropas Savienības augstākā līmeņa sanāksme

Debates notika 2006. gada 29. novembrī (2006. gada 29. novembra protokola 13. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0631/2006);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis un Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0633/2006);

- Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski un Ryszard Czarnecki - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0636/2006);

- Esko Seppänen un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0638/2006);

- Paavo Väyrynen un Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0639/2006);

- Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā - par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B6-0641/2006).

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.15. punkts.


7. Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Komisijas pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- ***I Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašo programmu 2007. – 2013. gadam „Narkotiku apkarošana un informēšana par tām” vispārīgās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” ietvaros [COM(2006)0230 — C6 0095/2005 — 2005/0037B(COD)] - LIBE komiteja;

- * Priekšlikumus Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu “Pamattiesības un pilsonība” kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” [COM(2005)0122 - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)] - LIBE komiteja;

- * Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu “Krimināltiesības” kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] - LIBE komiteja;

- ***I Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu “Civiltiesības” kā daļu no vispārīgās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” [COM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - LIBE komiteja;

- *** I Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” [COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD)]- LIBE komiteja;

- ***I Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” [COM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD)]- LIBE komiteja;

- * Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” [COM(2005)0123 – C6-0238/2005 – 2005/0048(CNS)]- LIBE komiteja;

- ***I Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” [COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0045(COD)]- LIBE komiteja;

- * Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu "Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana" laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam - Vispārīgā programma "Drošība un brīvību garantēšana" [COM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS)]- LIBE komiteja;

- * Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu “Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana” laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam - Vispārīgā programma ”Drošība un brīvību garantēšana” [COM(2005)0124 - C6-0242/2005 - 2005/0035(CNS)] - LIBE komiteja.

Uzstājās: Jean-Marie Cavada (LIBE komitejas priekšsēdētājs) un Ewa Klamt PPE-DE grupas vārdā.

Steidzamības procedūras pieprasījumu apstiprināja.

Šos punktus iekļāva balsošanas laikā, kas notiks ceturtdien, 2006. gada 14. decembrī, plkst. 12.00.

Termiņš grozījumu iesniegšanai plenārsēdē ir noteikts trešdien, 2006. gada 13. decembrī, plkst. 10.00.


8. Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II - Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instrumenta izveidi [11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)] - Attīstības komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A6-0430/2006).

Gay Mitchell iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

David Martin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Syed Kamall PPE-DE grupas vārdā, Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā, Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Thierry Cornillet, Witold Tomczak, Andreas Mölzer, Nirj Deva, Marie-Arlette Carlotti, Toomas Savi un Georgios Papastamkos.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Erika Mann, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Justas Vincas Paleckis, Eoin Ryan un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.14. punkts un 2006. gada 12. decembra protokola 14.20. punkts.


9. Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (debates)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (PE-CONS 03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD) - .Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referente: Christa Klaß (A6-0446/2006).

Christa Klaß iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Péter Olajos PPE-DE grupas vārdā, María Sornosa Martínez PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Karin Scheele, Anne Laperrouze, Carl Schlyter, Kathy Sinnott un Proinsias De Rossa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 14.13. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.00 un atsākta plkst. 11.30.)


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

10. Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā sveica Afganistānas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Viņa Ekselence Afganistānas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Mohammad Yonus Qanoni, un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


11.1. Bulgārijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)

LĒMUMA PROJEKTS B6-0644/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Par Bulgārijas un Rumānijas komisāru iecelšanu amatā uzstājās: José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs), Hans-Gert Pöttering PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Jeffrey Titford IND/DEM grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Pieņemts (P6_TA(2006)0529).


11.2. Rumānijas komisāra iecelšana amatā (balsošana)

LĒMUMA PROJEKTS B6-0645/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

Pieņemts (P6_TA(2006)0530).


12. Saharova prēmijas piešķiršana (svinīgā sēde)

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Saharova prēmijas piešķiršanu Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas vadītājam Aleksandram Milinkevičam.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Darba kārtība

Sēdes vadītājs ierosināja mainīt vietām pirmos divus punktus trešdienas, 2006. gada 13. decembra, pēcpusdienas darba kārtībā, proti, sākt plkst. 15.00 ar Padomes un Komisijas deklarācijām par datu aizsardzību un pēc tam turpināt prioritārās debates par Eiropadomes sagatavošanu.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Jo Leinen ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozīšanu (komitejas, kvestori) (A6-0464/2006) ir pieņemts komitejā 2006. gada 11. decembrī.

Viņš norādīja, ka šis punkts ir iekļauts balsošanas laikā ceturtdien, 2006. gada 14. decembrī, un grozījumu iesniegšanas termiņš ir trešdien, 2006. gada 13. decembrī, plkst. 10.00.

°
° ° °

Uzstājās: Hannes Swoboda un Richard Corbett par sēdes norisi.


14. Balsošanas laiks (turpinājums)

14.1. Bulgārijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Bulgārijas pārstāvja iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā [C6-0411/2006 - 2006/0811(CNS)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

(Aizklāta balsošana. To deputātu sarakstu, kuri piedalījās balsošanā, skatīt pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” 3. punktā.)

PRIEKŠLIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0531).

Par balsojumu uzstājās:

Bruno Gollnisch pirms balsošanas par Reglamenta 150. panta 6. punkta piemērošanu (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka visās oficiālajās valodās jābūt pieejamam tikai tam tekstam, par kuru balso).


14.2. Rumānijas pārstāvja iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Rumānijas pārstāvja iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā [C6-0410/2006 - 2006/0812(CNS)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

(Aizklāta balsošana. To deputātu sarakstu, kuri piedalījās balsošanā, skatīt pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” 4. punktā.)

PRIEKŠLIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0532).


14.3. Islandes un Norvēģijas līdzdalības aspekti Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie dalībvalstu ārējām robežām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas vārdā parakstīto Vienošanos starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par minēto valstu līdzdalības aspektiem Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām [COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0533).


14.4. Kopienas rīcības programma patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam) ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju politikas jomā (no 2007. līdz 2013. gadam) [13241/1/2006 - C6-0420/2006 - 2005/0042(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Marianne Thyssen (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0534).


14.5. Konkrētu pārnēsājamu, sūkļveidīgu encefalopātu profilakse, kontrole un izskaušana ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 999/2001, kas nosaka noteikumus par konkrētu pārnēsājamu, sūkļveidīgu encefalopātu profilaksi, kontroli un izskaušanu [14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0535).


14.6. Datu sniegšana par dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes Kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91 [14283/1/2006 - C6-0421/2006 - 2005/0223(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0536).


14.7. Nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzība saistībā ar Eiropas audiovizuālajiem un informācijas pakalpojumiem ***II (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par nepilngadīgu personu un cilvēka cieņas aizsardzību un atbildes tiesībām saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju [09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0537).


14.8. Programma "Muita 2013" ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas muitas rīcības programmas („Muita 2013”) izveidi [COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0538).


14.9. Elektroniska vide muitā un tirdzniecībā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elektronisku vidi muitā un tirdzniecībā [COM(2005)0609 - C6-0420/2005 - 2005/0247(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0539).


14.10. Lauku saimniecību struktūras apsekojumi ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu saistībā ar finanšu līdzekļu apjomu laikposmam no 2007. līdz 2009. gadam un maksimālo Kopienas ieguldījumu Bulgārijai un Rumānijai [COM(2006)0344 - C6-0217/2006 - 2006/0112(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0540).


14.11. Līdzekļu atguves dienestu sadarbība * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosmi pieņemt Padomes lēmumu attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā [07259/2006 - C6-0122/2006 - 2006/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

INICIATĪVA, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0541).


14.12. Izdevumi veterinārijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā [COM(2006)0273 - C6-0199/2006 - 2006/0098(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0542).


14.13. Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***III (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (PE-CONS 03658/2006 - C6-0382/2006 - 2003/0210(COD) - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referente: Christa Klaß (A6-0446/2006).

(Apstiprināšanai vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOPĪGAIS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0543).


14.14. Attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instruments ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības finansēšanas instrumenta izveidi [11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD)] - Attīstības komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0544).


14.15. Kopienas muitas kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētais Muitas kodekss) [COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0545).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0545).


14.16. Barības maisījumu aprite ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izdara labojumus Direktīvā 2002/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti [COM(2006)0340 - C6-0209/2006 - 2006/0117(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0546).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0546).


14.17. Kopienas statistika par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību [COM(2005)0088 - C6-0084/2005 - 2005/0016(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A6-0332/2005).


(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0547).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0547).


14.18. Eiropas finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē (Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments) [COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD)] - Ārlietu komiteja. Līdzreferenti: Hélène Flautre un Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006).

Debates notika 2006. gada 29. novembrī (2006. gada 29. novembra protokola 16. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0548).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0548).

Par balsojumu uzstājās:

Hélène Flautre (referente) un Edward McMillan-Scott (referents);

Hélène Flautre iepazīstināja ar mutisko grozījumu grozījumam Nr. 147, un to iekļāva.


14.19. Traumu profilakse un drošības veicināšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes ieteikumam par traumu profilaksi un drošuma veicināšanu [COM(2006)0329 - C6-0238/2006 - 2006/0106(CNS)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0549).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0549).

Par balsojumu uzstājās:

Kathy Sinnott (referente).


14.20. Finanšu instruments sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A6-0430/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0550).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0550).


15. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Marianne Thyssen ziņojums - A6-0408/2006: Andreas Mölzer

Christa Klaß ziņojums - A6-0446/2006: Andreas Mölzer un Richard Seeber

Gay Mitchell ziņojums - A6-0448/2006:Vytautas Landsbergis


16. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Astrid Lulling norādīja, ka, balsojot par Szabolcs Fazakas ziņojumu (A6-0443/2006), viņas balsošanas iekārta nedarbojās.

Panagiotis Beglitis un Aloyzas Sakalas norādīja, ka, balsojot par divu komisāru iecelšanu amatos, viņu balsošanas iekārtas nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

17. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


18. Dalībvalstu atsevišķu noteikumu saskaņošana attiecībā uz televīzijas apraidi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos [COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas locekle).

Ruth Hieronymi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Karsten Friedrich Hoppenstedt (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Heide Rühle (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Jean-Marie Cavada (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Lissy Gröner (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE grupas vārdā, Henri Weber PSE grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Roger Helmer , pie grupām nepiederošs deputāts, József Szájer, Catherine Trautmann, Karin Resetarits, Miguel Portas, Johannes Blokland, Syed Kamall, Christa Prets, Sharon Bowles, Giusto Catania, Manolis Mavrommatis, Åsa Westlund, Patrizia Toia un Marie-Hélène Descamps.

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Anna Hedh, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Luis Herrero-Tejedor un Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.8. punkts.


19. Cilvēktiesību padomes ikgadējais ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cilvēktiesību padomes ikgadējais ziņojums

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Gerardo Galeote PPE-DE grupas vārdā, Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā, Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Simon Coveney, Józef Pinior, Marios Matsakis, Eoin Ryan, Richard Howitt, Jan Tadeusz Masiel, Paula Lehtomäki un Benita Ferrero-Waldner.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marios Matsakis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Gerardo Galeote PPE-DE grupas vārdā, Pasqualina Napoletano un Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini un Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par Saharova balvas laureātu pārraudzības pasākumiem (B6-0650/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 14. decembra protokola 6.33. punkts.


20. 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekts ar Padomes iesniegtajiem grozījumiem (visas iedaļas) - Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam * - Budžeta grozījuma projekts 6/2006 (debates)

Ziņojums par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (visas iedaļas) (15637/2006 – C6 0442/2006 – 2006/2018(BUD)2006/2018B(BUD)) un Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstulēm
Nr. 1/2007 (SEC (2006)0762),
Nr. 2/2007 (13886/2006 – C6-0341/2006) un
Nr. 3/2007 (15636/2006 – C6- 0443/2006)
I iedaļa, Eiropas Parlaments
II iedaļa, Padome
III iedaļa, Komisija
IV iedaļa, Tiesa

V iedaļa, Revīzijas palāta
VI iedaļa, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa, Reģionu komiteja
VIII (A) iedaļa, Eiropas ombuds
VIII (B) iedaļa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: James Elles un Louis Grech (A6-0451/2006).

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Budžeta komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

Ziņojums par Eiropas Savienības 2006. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2006 projektu
III iedaļa, Komisija [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gianni Pittella (A6-0444/2006).

James Elles un Louis Grech iepazīstināja ar ziņojumu(A6-0451/2006).

Ingeborg Gräßle iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0447/2006).

Uzstājās: Ulla-Maj Wideroos (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Uzstājās: Borut Pahor, Ville Itälä PPE-DE grupas vārdā, Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Gérard Onesta Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā un Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts.

Gianni Pittella iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0444/2006).

Uzstājās: Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Kyösti Virrankoski, Hans-Peter Martin, Janusz Lewandowski, Neena Gill, Markus Ferber, Paulo Casaca un Antonis Samaras.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Vladimír Maňka, Jean-Claude Martinez, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Paul Rübig, Richard Corbett, kas atzinīgi novērtēja sēdes vadītājas darbu, vadot debates, un Dalia Grybauskaitė.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. decembra protokola 6.2. punkts , 2006. gada 13. decembra protokola 8.6. punkts un 2006. gada 13. decembra protokola 8.7. punkts.


21. Darba kārtība

Priekšsēdētāju konference iepazīstināja ar priekšlikumu lēmumam par komiteju skaitlisko sastāvu (B6-0664/2006).

Šo punktu iekļāva balsošanas laikā, kas notiks ceturtdien, 2006. gada 14. decembrī, un termiņš grozījumu iesniegšanai ir noteikts trešdien, 2006. gada 13. decembrī, plkst. 12.00.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.25 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.30.)


22. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0448/2006).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 37 (Sharon Bowles): Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmēji.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sharon Bowles, Richard Corbett un Alexander Stubb.

Jautājums Nr. 38 (David Martin): Beznodokļu preču pārdošana saistībā ar jaunajiem lidojumu drošības noteikumiem.

Joe Borg (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin, Reinhard Rack un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 39 (Reinhard Rack): Kompensācijas par kavējumiem gaisa pārvadājumos.

Joe Borg atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Reinhard Rack, Robert Evans un Richard Seeber.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 40 (Chris Davies): Kopienas pasākumi, lai izbeigtu piezvejas izmešanu jūrā.

Joe Borg atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Chris Davies un Jim Allister.

Jautājumu Nr. 41 atsauca.

Jautājums Nr. 42 (Teresa Riera Madurell): Komisijas veiktie pasākumi saistībā ar ieteikumiem, kas ietverti ziņojumā par sieviešu organizācijām un zivsaimniecību.

Joe Borg atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Teresa Riera Madurell.

Uz jautājumiem Nr. 43 līdz 45 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 46 (Lambert van Nistelrooij): Demogrāfisko izmaiņu radītās iespējas ekonomikā un inovāciju jomā.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Lambert van Nistelrooij, Danutė Budreikaitė un Andreas Mölzer.

Jautājums Nr. 47 (Bernd Posselt): Demogrāfija un pabalsts vecākiem bērnu audzināšanai.

Vladimír Špidla atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 48 līdz 53 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 54 (Marc Tarabella): Patērētāju aizsardzības politikas neveiksme iekšējā tirgū.

Markos Kyprianou (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marc Tarabella.

Jautājums Nr. 55 (Sarah Ludford): Transgēnu rīsi.

Markos Kyprianou atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.50 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

23. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Roselyne Bachelot-Narquin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Giulietto Chiesa (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Esko Seppänen (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Vladimír Remek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jamila Madeira (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Ria Oomen-Ruijten PPE-DE grupas vārdā, Jean Louis Cottigny PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.9. punkts.


24. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu [10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Līdzreferenti: Lissy Gröner un Amalia Sartori (A6-0455/2006).

Lissy Gröner un Amalia Sartori iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Anna Záborská PPE-DE grupas vārdā, Zita Gurmai PSE grupas vārdā, Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Britta Thomsen, Bairbre de Brún, Johannes Blokland, Teresa Riera Madurell, Pia Elda Locatelli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 14. decembra protokola 6.18. punkts.


25. Mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājums attiecībā uz emisiju un piekļuve transportlīdzekļa remonta informācijai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai, ar ko groza Direktīvu 72/306/EEK un Direktīvu ../../EK [COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Matthias Groote (A6-0301/2006).

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Matthias Groote iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Ivo Belet (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Anja Weisgerber (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogusław Liberadzki (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Martin Callanan PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Jacques Toubon, Péter Olajos, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt un Günter Verheugen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 13. decembra protokola 8.10. punkts.


26. Parlamenta sastāvs

Ole Krarup ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot no 2007. gada 1. janvāra.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no šā datuma, un informē attiecīgo dalībvalsti.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 381.846/OJME).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Julian Priestley

Antonios Trakatellis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin

Juridisks paziņojums - Privātuma politika