Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0256(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0352/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0352/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0552

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

8.1. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρεμβαίνουν Karl-Heinz Florenz (πρόεδρος της επιτροπής ENVI) και Guido Sacconi (εισηγητής).

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0552)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Guido Sacconi μετά την ψηφοφορία σχετικά με τη συμβιβαστική δέσμη (επιλογή 1)·

- Roberto Musacchio σχετικά με την ανάγκη να σέβεται ο εισηγητής, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την ποικιλία των απόψεων που υπάρχουν στο Σώμα·

- Carl Schlyter σχετικά με το ενδεχόμενο διαδικασίας συνδιαλλαγής·

- Guido Sacconi στο τέλος της ψηφοφορίας, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβασή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου