Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0352/2006

Teksty złożone :

A6-0352/2006

Debaty :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Głosowanie :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0552

Protokół
Środa, 13 grudnia 2006 r. - Strasburg

8.1. Europejska Agencja Chemikaliów ***II (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamenu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz (przewodniczący komisji ENVI) i Guido Sacconi (sprawozdawca).

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0552)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Guido Sacconi po głosowaniu w sprawie pakietu kompromisowego (opcja1);

- Roberto Musacchio w sprawie konieczności respektowania przez sprawozdawcę w trakcie głosowania odmiennych punktów widzenia obecnych na sali obrad;

- Carl Schlyter w sprawie możliwości postępowania pojednawczego;

- Guido Sacconi na zakończenie głosowania, aby wyrazić zadowolenie z jego wyniku.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności