Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0352/2006

Predkladané texty :

A6-0352/2006

Rozpravy :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0552

Zápisnica
Streda, 13. decembra 2006 - Štrasburg

8.1. Európska chemická agentúra ***II (hlasovanie)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz (predseda výboru ENVI) a Guido Sacconi (spravodajca).

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0552)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Guido Sacconi po hlasovaní o kompromisnom balíku (možnosť 1);

- Roberto Musacchio k tomu, že je potrebné, aby spravodajca pri hlasovaní zohľadnil rôznorodé názory poslancov prítomných v rokovacej sále;

- Carl Schlyter k prípadnému zmierovaciemu konaniu;

- Guido Sacconi po skončení hlasovania, aby vyslovil potešenie nad jeho výsledkom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia