Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0046(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0417/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0417/2006

Συζήτηση :

PV 13/12/2006 - 22
CRE 13/12/2006 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0582

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

22. Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 417/2002 για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου [COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Fernand Le Rachinel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου