Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 4.Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 - Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Ημερήσια διάταξη
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II (ψηφοφορία)
  
8.3.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) * (ψηφοφορία)
  
8.12.Τομέας της μπανάνας * (ψηφοφορία)
  
8.13.Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά * (ψηφοφορία)
  
8.14.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (ψηφοφορία)
  
8.15.Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.16.Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) (ψηφοφορία)
  
8.17.Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 (ψηφοφορία)
  
8.18.Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συζήτηση)
 14.Υποδοχή
 15.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Υποδοχή
 17.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Υποδοχή
 19.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 20.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 21.Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
 22.Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ***I (συζήτηση)
 23.Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) * - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) * (συζήτηση)
 24.Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο (συζήτηση)
 25.Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (783 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2635 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (81 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (239 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (806 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου