Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 232kWORD 197k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 4.Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 - Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Ημερήσια διάταξη
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II (ψηφοφορία)
  
8.3.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) * (ψηφοφορία)
  
8.12.Τομέας της μπανάνας * (ψηφοφορία)
  
8.13.Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά * (ψηφοφορία)
  
8.14.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (ψηφοφορία)
  
8.15.Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.16.Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) (ψηφοφορία)
  
8.17.Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 (ψηφοφορία)
  
8.18.Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συζήτηση)
 14.Υποδοχή
 15.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Υποδοχή
 17.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Υποδοχή
 19.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 20.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 21.Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
 22.Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ***I (συζήτηση)
 23.Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) * - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) * (συζήτηση)
 24.Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο (συζήτηση)
 25.Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Η ακόλουθη έκθεση κατατέθηκε από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- * (Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες.) Report on the proposal for a Council decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fundamental rights and citizenship" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" (COM(2005)0122 [[02]] - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Inger Segelström (A6-0465/2006)


3. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Σεπτεμβρίου I και Σεπτεμβρίου II έχει διανεμηθεί.


4. Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 - Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική για τη διαδικασία της διεύρυνσης και τους κύριους στόχους 2006-2007 [2006/2252(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0436/2006)

Έκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη [2006/2226(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0436/2006).

Ο Alexander Stubb παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0393/2006).

Παρεμβαίνουν οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Íñigo Méndez de Vigo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Παναγιώτης Δημητρίου, Jan Marinus Wiersma και Andrew Duff.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Μάριος Ματσάκης, Γιώργος Δημητρακόπουλος και Inger Segelström.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Σταύρος Λαμπρινίδης, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ιωάννης Κασουλίδης, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2006 (A6-0436/2006) και σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2006 (A6-0393/2006)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Oι Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni και Andrzej Tomasz Zapałowski έχουν ενταχθεί στην Ομάδα UEN από τις 13.12.2006.


6. Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η έκθεση Jo Leinen, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 και του άρθρου 182, παράγραφος 1 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: εκλογή των κοσμητόρων και του προεδρείου των επιτροπών (A6-0464/2006) που είναι εγγεγραμμένη στην Ώρα των Ψηφοφοριών της Πέμπτης 14.12.2006 (σημείο 110 της Ημερήσιας Διάταξης), δεν έχει εγκριθεί σε επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 131 του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, έχει εγγραφεί ως τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Renato Brunetta, ο οποίος επισημαίνει την κατά τη γνώμη του υπερβολική συμπεριφορά ορισμένων οργάνων ασφαλείας μπροστά από την είσοδο του Ημικυκλίου, Tadeusz Zwiefka, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές διακόπηκαν χθες, τη στιγμή της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ, στερώντας έτσι τους Λευκορώσους από την παρέμβαση του Αλεξάντρ Μιλίνκεβιτς (Ο Πρόεδρος τούς απαντά ότι τα προβλήματα τα οποία αναφέρουν σχετίζονται με τις διαδηλώσεις του βοηθητικού προσωπικού στο Κοινοβούλιο).


7. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εξ ονόματός του και εξ ονόματος του Σώματος εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αμφιλεγόμενη διάσκεψη για το Ολοκαύτωμα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2006, και ζητεί από την ιρανική κυβέρνηση, εξ ονόματος του Σώματος, να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


8.1. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρεμβαίνουν Karl-Heinz Florenz (πρόεδρος της επιτροπής ENVI) και Guido Sacconi (εισηγητής).

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0552)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Guido Sacconi μετά την ψηφοφορία σχετικά με τη συμβιβαστική δέσμη (επιλογή 1)·

- Roberto Musacchio σχετικά με την ανάγκη να σέβεται ο εισηγητής, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την ποικιλία των απόψεων που υπάρχουν στο Σώμα·

- Carl Schlyter σχετικά με το ενδεχόμενο διαδικασίας συνδιαλλαγής·

- Guido Sacconi στο τέλος της ψηφοφορίας, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβασή της.


8.2. Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρίνεται εγκριθείσα (P6_TA(2006)0553)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo Friedrich

αντιπρόεδρος


8.3. Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν η βουλγαρική και η ρουμανική μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας που ορίζει ο Κανονισμός Διαδικασίας [15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0554)


8.4. Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, προκειμένου να περιληφθούν τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας που ορίζονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας [15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0555)


8.5. Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) [14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2006)0556)


8.6. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους κοινούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Συμβουλίου που τροποιποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0557)


8.7. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006
Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gianni Pittella (A6-0444/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0558)


8.8. Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων [COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0559)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0559)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ruth Hieronymi (εισηγήτρια), η οποία προβαίνει σε διευκρίνιση ως προς τη γερμανική ορολογία της έκθεσης σε σχέση με την αγγλική και τη γαλλική απόδοση·

- Jacques Toubon ο οποίος επιμένει να απαλειφθούν όλες οι γλωσσικές διαφορές στις διάφορες εκδοχές του κειμένου πριν από την διαβίβαση της θέσης του Σώματος στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι αυτό έχει προβλεφθεί)·

- Christopher Heaton-Harris επί του παραδεκτού της τροπολογίας 160 (Ο Πρόεδρος τού απαντά ότι αυτή έχει επαληθευτεί και είναι πέραν πάσης αμφιβολίας)·

- Ignasi Guardans Cambó σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.


8.9. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν Janusz Lewandowski (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), ο οποίος δηλώνει ότι η ομάδα PPE-DE αποσύρει τις τροπολογίες της, και Roselyne Bachelot-Narquin (εισηγήτρια) η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση αυτή.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0560)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0560)


8.10. Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων για την τροποποίηση της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ και της οδηγίας ../../ΕΚ [COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A6-0301/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0561)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0561)


8.11. Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) [COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jim Higgins (A6-0432/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0562)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0562)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jim Higgins (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.12. Τομέας της μπανάνας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας [COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0563)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0563)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Emanuel Jardim Fernandes ο οποίος προβαίνει σε γλωσσική διευκρίνιση επί της τροπολογίας 22.


8.13. Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά [COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0564)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0564)


8.14. Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 και B6-0642/2006

Η συζήτηση έγινε στις 14.11.2006 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0630/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0634/2006/rev

(αντικαθιστά τις B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 και B6-0642/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Françoise Grossetête και Hans-Gert Pöttering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas και Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0565)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0637/2006/rev καταπίπτει.)


8.15. Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 και B6-0641/2006

Η συζήτηση έγινε στις 29.11.2006 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0631/2006/rev

(αντικαθιστά τις B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 και B6-0641/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0566)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Konrad Szymański σχετικά με την υποβολή σε ψηφοφορία των τροπολογιών 9 και 6.


8.16. Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού, από τον Wolf Klinz, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την εκτέλεση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σε συνάρτηση με την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών (B6-0643/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0567)


8.17. Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική για τη διαδικασία της διεύρυνσης και τους κύριους στόχους 2006-2007 [2006/2252(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0436/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0568)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Elmar Brok (εισηγητής) ο οποίος παρουσιάζει προφορικές τροπολογίες επί των τροπολογιών 29 και 16, οι οποίες κρατούνται.

- Γιώργος Δημητρακόπουλος και Joost Lagendijk οι οποίοι παρουσιάζουν προφορικές τροπολογίες επί της τροπολογίας 17, οι οποίες κρατούνται.


8.18. Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη [2006/2226(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0569)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Alexander Stubb (εισηγητής), ο οποίος διευκρινίζει ότι η γαλλική εκδοχή της τροπολογίας 8 είναι έγκυρη.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Εκθέσεις Guido Sacconi - A6-0352/2006 και A6-0345/2006: Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Έκθεση Ruth Hieronymi - A6-0399/2006: Carlo Fatuzzo

Έκθεση Roselyne Bachelot-Narquin - A6-0385/2006: Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Έκθεση Matthias Groote - A6-0301/2006: Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Έκθεση Jim Higgins - A6-0432/2006: Marian Harkin

Έκθεση Jean-Claude Fruteau - A6-0422/2006: Jean-Claude Martinez

Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης: Bernd Posselt

Έκθεση Elmar Brok - A6-0436/2006: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Έκθεση Alexander Stubb - A6-0393/2006: Hubert Pirker


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι Francesco Musotto και Alfonso Andria γνωστοποιούν ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές στα έδρανά τους δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Guido Sacconi - A6-0352/2006, τροπολογία 191.

Ο Elmar Brok γνωστοποιεί ότι δεν έλαβε μέρος στις ψηφοφορίες επί της εκθέσεως Ruth Hieronymi - A6-0399/2006 - λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων.

Ο Jim Higgins γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Jim Higgins - A6-0432/2006.

Ο Hubert Pirker γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της τελικής ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Elmar Brok - A6-0436/2006.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Marian Harkin γνωστοποιεί ότι δεν υπέγραψε στον κατάλογο παρόντων, ήταν ωστόσο παρούσα.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Προστασία των δεδομένων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία των δεδομένων

Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, για να θέσουν στο Συμβούλιο ερώτηση στην οποία απαντά η Paula Lehtomäki, η Sophia in 't Veld, που ζητά από το Συμβούλιο να της δώσει γραπτή απάντηση στις ερωτήσεις της, η Paula Lehtomäki, που δεσμεύεται να το πράξει, και ο Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

13. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006)

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.


14. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος τον κ. Ράνκο Κριβοκάπιτς, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου και την κυρία Γκορντάνα Τζούροβιτς, αναπληρώτρια πρωθυπουργό για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, που λαμβάνουν θέση στο θεωρείο των επισήμων.


15. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006)

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Pöttering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.


16. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, υπό τον κύριο Βαλέχ Αλεσκέροφ, Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν και συμπρόεδρο της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ/Αζερμπαϊτζάν, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


17. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006)

Παρεμβαίνουν οι Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.


18. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Συρίας, υπό τον κ. Νουμαΐρ Γκανέμ, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Συρίας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


19. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006)

Παρεμβαίνει ο Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope και Reino Paasilinna.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès και Παναγιώτης Δημητρίου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Νικόλαος Βακάλης, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0448/2006).

Ερώτηση 1 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Η δράση της Φινλανδικής Προεδρίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Paul Rübig και Manuel Medina Ortega.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Στρατηγικές για τη μετανάστευση.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Danutė Budreikaitė και Reinhard Rack, ο τελευταίος μετά από παρέμβαση του Derek Roland Clark

Ερώτηση 3 (Claude Moraes): Σχέδια του Συμβουλίου για το 2007 Έτος Ίσων Ευκαιριών και 2008 Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Ο Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Richard Corbett (αναπλ. συντάκτη).

Ερώτηση 4 (Sarah Ludford): Αντιτρομοκρατική στρατηγική.

Ο Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και Jörg Leichtfried.

Η ερώτηση 5 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 6 (Danutė Budreikaitė): Ενεργειακές προοπτικές στη Λιθουανία.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig και Laima Liucija Andrikienė.

Ερώτηση 7 (Avril Doyle): COP12.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Avril Doyle.

Ερώτηση 8 (Richard Corbett): Σύνθεση της Επιτροπής.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Richard Corbett.

Η ερώτηση 9 αποσύρεται.

Ερώτηση 10 (Bernd Posselt): Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 11 (Bastiaan Belder): Όψιμες αμβλώσεις στην κλινική Ginemedex της Βαρκελώνης.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bastiaan Belder.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

21. Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

Ο Mathieu Grosch παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ewa Hedkvist Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Dieter-Lebrecht Koch και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.


22. Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 417/2002 για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου [COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Fernand Le Rachinel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.


23. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) * - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006 και σημείο 6.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.


24. Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 και του άρθρου 182, παράγραφος 1 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: εκλογή των κοσμητόρων και του προεδρείου των επιτροπών [2006/2287(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0464/2006)

Ο Richard Corbett (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Ingo Friedrich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Corbett, επί της τελευταίας παρεμβάσεως και Johannes Voggenhuber, ο οποίος του απαντά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2006.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 381.846/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.25 μ.μ.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Καρατζαφέρης, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου