Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 206kWORD 156k
Kolmapäev, 13. detsember 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 4.Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006–2007 – Institutsioonilised aspektid, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (arutelu)
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Päevakord
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II (hääletus)
  
8.2.Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***II (hääletus)
  
8.3.Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine kohtu menetluskeelte hulka * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine esimese astme kohtu menetluskeelte hulka * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.5.Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta (2008) ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.6.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.7.Paranduseelarve nr 6/2006 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.8.Liikmesriikide teatavate teleringhäälingut käsitlevate õigusnormide kooskõlastamine ***I (hääletus)
  
8.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I (hääletus)
  
8.10.Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses heitmetega ja sõidukite remonditeabe kättesaadavus ***I (hääletus)
  
8.11.Rahvusvaheline Iirimaa Fond (2007–2010) * (hääletus)
  
8.12.Banaanisektor * (hääletus)
  
8.13.Raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ning muude teenuste suhtes kohaldatav käibemaksukord * (hääletus)
  
8.14.Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm 2007 (hääletus)
  
8.15.Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)
  
8.16.Direktiivi 85/611/EMÜ rakendamine (avatud investeerimisfondid) (hääletus)
  
8.17.Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006–2007 (hääletus)
  
8.18.Institutsioonilised aspektid, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Andmekaitse (arutelu)
 13.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu)
 14.Tervitus
 15.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)
 16.Tervitus
 17.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)
 18.Tervitus
 19.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)
 20.Infotund (küsimused nõukogule)
 21.Juhiload (uuestisõnastamine) ***II (arutelu)
 22.Topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kasutuselevõtt ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ***I (arutelu)
 23.Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamine * – Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamine * (arutelu)
 24.Vägivaldsed videomängud (arutelu)
 25.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine (komisjonid, kvestorid) (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Esitatud dokumendid

Parlamendikomisjonid esitasid järgmise raporti:

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad“ raames eriprogramm „Põhiõigused ja kodakondsus“ (KOM(2005)0122 [[02]] - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Inger Segelström (A6-0465/2006)


3. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi septembri I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


4. Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006–2007 – Institutsioonilised aspektid, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (arutelu)

Raport komisjoni teatise kohta laienemisstrateegia ja peamiste väljakutsete osas aastatel 2006–2007 [2006/2252(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0436/2006)

Raport institutsiooniliste aspektide kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid [2006/2226(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

Elmar Brok tutvustas raportit (A6-0436/2006).

Alexander Stubb tutvustas raportit (A6-0393/2006).

Sõna võtsid Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Íñigo Méndez de Vigo fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma ja Andrew Duff.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos ja Inger Segelström.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

Sõna võtsid Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Stavros Lambrinidis, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ioannis Kasoulides, Ioannis Varvitsiotis, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2006protokoll punkt 8.17 (A6-0436/2006) ja 13.12.2006protokoll punkt 8.18 (A6-0393/2006)

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

5. Fraktsioonide koosseis

Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni ja Andrzej Tomasz Zapałowski ühinesid fraktsiooniga UEN alates 13.12.2006.


6. Päevakord

President teatas, et Jo Leineni raportit Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 15 ja artikli 182 lõike 1 muutmise kohta: kvestorite ja komisjonide juhatuste valimine (A6-0464/2006), mis oli kantud neljapäeva, 14.12.2006 hääletusnimekirja (päevakorra punkt 110), ei võetud vastavalt kodukorra artiklis 131 sätestatud menetlusele parlamendikomisjonis vastu ja seetõttu kantakse see viimase punktina käesoleva istungi päevakorda.

°
° ° °

Sõna võtsid Renato Brunetta, kes teatas teatavate turvatöötajate tema hinnangul liialdatud käitumisest istungisaali sissepääsul, ja Tadeusz Zwiefka, kes taunis asjaolu, et teleülekanded katkestati eelmisel päeval Sahharovi auhinna üleandmise ajal, jättes sellega valgevenelased võimaluseta jälgida Aleksandr Milinkevitši sõnavõttu (president vastas, et nimetatud probleemid olid seotud parlamendi abiteenistujatest töötajate protestiavaldustega).


7. Presidentuuri avaldus

President väljendas iseenda ja parlamendi nimel muret seoses Teheranis 11. ja 12. detsembril 2006. aastal toimunud vastuolulise konverentsiga holokausti teemal ning nõudis parlamendi nimel, et Iraani valitsus teeks kõik mis võimalik võitluseks antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimisega.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


8.1. Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz (ENVI komisjoni esimees) ja Guido Sacconi (raportöör).

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2006)0552)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Guido Sacconi pärast hääletust kompromisspaketi kohta (võimalus 1);

- Roberto Musacchio, märkides vajadust, et raportöör peaks austama hääletuse ajal arvamuste mitmekesisust istungisaalis;

- Carl Schlyter lepitusmenetluse võimalikkuse kohta;

- Guido Sacconi, väljendades hääletuse lõpul heameelt selle tulemuste üle.


8.2. Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Kuulutatud heakskiidetuks (P6_TA(2006)0553)

ISTUNGI JUHATAJA: Ingo Friedrich

asepresident


8.3. Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine kohtu menetluskeelte hulka * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorras, et lisada bulgaaria ja rumeenia keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse [15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0554)


8.4. Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine esimese astme kohtu menetluskeelte hulka * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse keelekasutuse korda Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kodukorras, et lisada bulgaaria ja rumeenia keel kodukorras kehtestatud kohtumenetluse keelte nimistusse
[15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0555)


8.5. Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta (2008) ***II (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aastat (2008) [14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2006)0556)


8.6. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport nõukogu poolt vastu võetud ühissuuniste kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust [KOM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0557)


8.7. Paranduseelarve nr 6/2006 projekt (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2006 projekti kohta, III jagu - komisjon [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gianni Pittella (A6-0444/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0558)


8.8. Liikmesriikide teatavate teleringhäälingut käsitlevate õigusnormide kooskõlastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta [KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0559)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0559)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Ruth Hieronymi (raportöör) täpsustas raporti saksakeelset terminoloogiat raporti inglis- ja prantsuskeelset versiooni silmas pidades;

- Jacques Toubon rõhutas, et kõik keelelised vastuolud tuleks teksti erinevatest versioonidest kõrvaldada enne parlamendi seisukoha edastamist komisjonile ja nõukogule (president vastas, et see on ette nähtud);

- Christopher Heaton-Harris muudatusettepaneku 160 vastuvõetavuse kohta (president vastas, et seda kontrolliti ning see on väljaspool kahtlust);

- Ignasi Guardans Cambó hääletusmenetluse kohta.


8.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta [KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Sõna võtsid Janusz Lewandowski (BUDG komisjoni esimees), kes märkis, et fraktsioon PPE-DE võtab oma muudatusettepanekud tagasi, ja Roselyne Bachelot-Narquin (raportöör), kes tervitas seda otsust.

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0560)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0560)


8.10. Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses heitmetega ja sõidukite remonditeabe kättesaadavus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses heitmetega ja sõidukite remonditeabe kättesaadavust ning millega muudetakse direktiivi 72/306/EMÜ ja direktiivi ../../EÜ [KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A6-0301/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0561)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0561)


8.11. Rahvusvaheline Iirimaa Fond (2007–2010) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010) [KOM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jim Higgins (A6-0432/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0562)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0562)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Jim Higgins (raportöör) enne hääletust.


8.12. Banaanisektor * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes [KOM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0563)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0563)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Emanuel Jardim Fernandes, kes tegi muudatusettepanekule 22 keelelise täpsustuse.


8.13. Raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ning muude teenuste suhtes kohaldatav käibemaksukord * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliste teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga [KOM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0564)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0564)


8.14. Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm 2007 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 ja B6-0642/2006

Arutelu toimus 14.11.2006 (14.11.2006protokoll punkt 15).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0630/2006

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0634/2006/rev

(asendades B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 ja B6-0642/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Françoise Grossetête ja Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE-DE nimel,

Martin Schulz ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel,

Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas ja Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0565)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0637/2006/rev muutus kehtetuks.)


8.15. Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 ja B6-0641/2006

Arutelu toimus 29.11.2006 (29.11.2006protokoll punkt 13).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0631/2006/rev

(asendades B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 ja B6-0641/2006):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel,

Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel

Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0566)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Konrad Szymański muudatusettepanekute 9 ja 6 hääletusele panemise kohta.


8.16. Direktiivi 85/611/EMÜ rakendamine (avatud investeerimisfondid) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 81, mille esitas(id) Wolf Klinz ECON komisjoni nimel komisjoni direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ (avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) teatavate määratluste selgitamise osas (B6-0643/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0567)


8.17. Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006–2007 (hääletus)

Raport komisjoni teatise kohta laienemisstrateegia ja peamiste väljakutsete osas aastatel 2006–2007 [2006/2252(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0436/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0568)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Elmar Brok (raportöör) esitas muudatusettepanekute 29 ja 16 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.

- Giorgos Dimitrakopoulos ja Joost Lagendijk esitasid muudatusettepaneku 17 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


8.18. Institutsioonilised aspektid, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (hääletus)

Raport institutsiooniliste aspektide kohta, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid [2006/2226(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0569)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Alexander Stubb (raportöör) täpsustas, et kehtib muudatusettepaneku 8 prantsuskeelne versioon.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Guido Sacconi raportid - A6-0352/2006 ja A6-0345/2006: Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Raport: Ruth Hieronymi - A6-0399/2006: Carlo Fatuzzo

Raport: Roselyne Bachelot-Narquin - A6-0385/2006: Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Raport: Matthias Groote - A6-0301/2006: Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Raport: Jim Higgins - A6-0432/2006: Marian Harkin

Raport: Jean-Claude Fruteau - A6-0422/2006: Jean-Claude Martinez

Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine: Bernd Posselt

Raport: Elmar Brok - A6-0436/2006: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Raport: Alexander Stubb - A6-0393/2006: Hubert Pirker


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Francesco Musotto ja Alfonso Andria teatasid, et nende hääletusseadmed raporti Guido Sacconi - A6-0352/2006 muudatusettepaneku 191 hääletuse ajal ei töötanud.

Elmar Brok teatas, et ei osalenud raporti Ruth Hieronymi - A6-0399/2006 hääletusel huvide konflikti tõttu.

Jim Higgins teatas, et tema hääletusseade raporti Jim Higgins - A6-0432/2006 hääletuse ajal ei töötanud.

Hubert Pirker teatas, et tema hääletusseade raporti Elmar Brok - A6-0436/2006 lõpphääletuse ajal ei töötanud.


(Istung katkestati kell 14.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Marian Harkin teatas, et ta ei olnud andnud allkirja kohaloleku nimekirja, kuid viibis siiski kohal.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Andmekaitse (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Andmekaitse

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Charlotte Cederschiöld fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, kes esitas küsimuse nõukogule, Paula Lehtomäki, kes vastas nimetatud küsimusele, Sophia in 't Veld, kes palus nõukogul anda tema küsimustele kirjaliku vastuse, Paula Lehtomäki, kes lubas seda teha, ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

13. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006)

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.


14. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Montenegro Vabariigi parlamendi esimeest Ranko Krivokapicit ja asepeaministrit Euroopa integratsiooni alal Gordana Djurovici, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


15. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006)

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel.


16. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Aserbaidžaani Vabariigi parlamendi delegatsiooni liikmeid ja delegatsiooni juhti, Aserbaidžaani Vabariigi parlamendi asepresidenti ja ELi-Aserbaidžaani parlamentaarse koostöökomisjoni kaasesimeest Valeh Aleskerovit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


17. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006)

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel.


18. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Süüria parlamendi delegatsiooni liikmeid ja delegatsiooni juhti, Süüria parlamendi väliskomisjoni esimeest Numair Ghanemi, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


19. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006) (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (14.–15. detsember 2006)

Sõna võttis Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH
asepresident

Sõna võtsid Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope ja Reino Paasilinna.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès ja Panayiotis Demetriou.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Nikolaos Vakalis, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


20. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0448/2006).

Küsimus 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Eesistujariigi Soome tegevus laste ja perede heaks

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ja Manuel Medina Ortega.

Küsimus 2 (Manuel Medina Ortega): Sisserände strateegiad

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitasid Manuel Medina Ortega ja Danutė Budreikaitė, ning ja täiendavale küsimustele, mille esitas Reinhard Rack pärast Derek Roland Clarki sõnavõttu.

Küsimus 3 (Claude Moraes): Nõukogu projekt Võrdsete Võimaluse Aastaks 2007 ja Kultuuridevahelise Dialoogi Aastaks 2008

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Richard Corbett (autori asendaja).

Küsimus 4 (Sarah Ludford): Terrorismivastane strateegia

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja Jörg Leichtfried.

Küsimus 5 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 6 (Danutė Budreikaitė): Leedu energiaalased väljavaated

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig ja Laima Liucija Andrikienė.

Küsimus 7 (Avril Doyle): COP12

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Avril Doyle.

Küsimus 8 (Richard Corbett): Komisjoni koosseis

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Richard Corbett.

Küsimus 9 on tagasi võetud.

Küsimus 10 (Bernd Posselt): Kosovo staatus

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 11 (Bastiaan Belder): Hilisabordid Barcelona abordikliinikus Ginemedex

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bastiaan Belder.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

21. Juhiload (uuestisõnastamine) ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv juhilubade kohta (uuestisõnastamine) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

Mathieu Grosch tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Ewa Hedkvist Petersen fraktsiooni PSE nimel, Danutė Budreikaitė fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dieter-Lebrecht Koch ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2006protokoll punkt 6.19.


22. Topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kasutuselevõtt ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 417/2002 topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ning tühistatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 2978/94 [KOM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Fernand Le Rachinel tutvustas raportit.

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Willi Piecyk fraktsiooni PSE nimel, Danutė Budreikaitė fraktsiooni ALDE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2006protokoll punkt 6.14.


23. Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamine * – Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2424/2001 teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta [KOM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta [KOM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Carlos Coelho tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE-DE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2006protokoll punkt 6.29 ja 14.12.2006protokoll punkt 6.30.


24. Vägivaldsed videomängud (arutelu)

Komisjoni avaldus: Vägivaldsed videomängud

Franco Frattini (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mary Honeyball fraktsiooni PSE nimel, ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel.

Arutelu lõpetati.


25. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine (komisjonid, kvestorid) (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 15 ja artikli 182 lõike 1 muutmise kohta: kvestorite ja komisjonide juhatuste valimine [2006/2287(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0464/2006)

Richard Corbett (aseraportöör) tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ingo Friedrich fraktsiooni PPE-DE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Corbett eelmise sõnavõtu kohta ja Johannes Voggenhuber, kes vastas talle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2006protokoll punkt 6.21.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 381.846/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin

Õigusteave - Privaatsuspoliitika