Index 
Jegyzőkönyv
PDF 216kWORD 190k
2006. december 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 4.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 - Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (vita)
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Napirend
 7.Az elnök nyilatkozata
 8.Szavazások órája
  
8.1.Európai Vegyianyag-ügynökség ***II (szavazás)
  
8.2.A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (szavazás)
  
8.3.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.6/2006. sz. költségvetés-módosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.8.A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja ***I (szavazás)
  
8.9.Az európai globalizációs kiigatítási alap létrehozása ***I (szavazás)
  
8.10.A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási információk elérhetősége ***I (szavazás)
  
8.11.Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) * (szavazás)
  
8.12.Banánágazat * (szavazás)
  
8.13.A rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka * (szavazás)
  
8.14.A Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramja (szavazás)
  
8.15.Oroszország/Európai Unió csúcstalálkozó (szavazás)
  
8.16.A 85/611/EGK tanácsi irányelv (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) végrehajtásáról (szavazás)
  
8.17.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 (szavazás)
  
8.18.Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Adatvédelem (vita)
 13.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (vita)
 14.Köszöntés
 15.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 16.Köszöntés
 17.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 18.Köszöntés
 19.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 20.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 21.Vezetői engedélyek (átdolgozás) ***II (vita)
 22.A kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók előírásai ***I (vita)
 23.A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztése (rendelet) * - A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának kifejlesztése (határozat) * (vita)
 24.Erőszakos videójátékok (vita)
 25.Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása (bizottságok, quaestorok) (vita)
 26.A következő ülés napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi jelentést nyújtották be:

- * Jelentés az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0122 [[02]] - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Inger Segelström (A6-0465/2006)


3. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A szeptemberi I. és a szeptemberi II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


4. Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 - Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a Bizottság közleménye a bővítési stratégiáról és annak alapvető kihívásairól 2006–2007 [2006/2252(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0436/2006)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai [2006/2226(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést (A6-0436/2006).

Alexander Stubb előterjeszti a jelentést (A6-0393/2006).

Felszólal: Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Íñigo Méndez de Vigo, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Joost Lagendijk, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma és Andrew Duff.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos és Inger Segelström.

ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

Felszólal: Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Stavros Lambrinidis, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ioannis Kasoulides, Ioannis Varvitsiotis, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.17. pont (A6-0436/2006) és 2006.12.13-i jegyzőkönyv 8.18. pont (A6-0393/2006).

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

5. A képviselőcsoportok tagjai

Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni és Andrzej Tomasz Zapałowski csatlakoztak az UEN képviselőcsoporthoz; tagságuk kezdő napja: 2006.12.13.


6. Napirend

Az elnök közli, hogy Jo Leinen „Az Európai Parlament eljárási szabályzata 15. cikkének és 182. cikke (1) bekezdésének módosítása: a quaestorok, valamint a bizottságok elnökségének megválasztása” című jelentését,(A6-0464/2006) amelyet a 2006.12.14-én, csütörtökön tartandó szavazások órájára vettek fel (a napirendtervezet 110. pontja), nem fogadták el bizottságban az Eljárási Szabályzat 131. cikkében előírt eljárásnak megfelelően, és következésképpen a jelen ülés utolsó napirendi pontjaként szerepel majd..

°
° ° °

Felszólal: Renato Brunetta, aki felhívja a figyelmet a plenáris ülésterem bejárata előtt jelen levő biztonsági őrök – a képviselő véleménye szerint túlzó – magatartására, Tadeusz Zwiefka, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a televíziós közvetítések tegnap a Szaharov-díj átadásának pillanatában félbeszakadtak, és emiatt a fehéroroszok nem láthatták Aljakszandr Milinkevics felszólalását (az elnök azt válaszolja, hogy az említett problémák a Parlament kisegítő állománya tagjainak tüntetéseivel álltak kapcsolatban).


7. Az elnök nyilatkozata

Az elnök a saját és a Parlament nevében aggodalmát fejezi ki a 2006. december 11-én és 12-én Teheránban a Holokausztról tartott, kétes értékű konferenciával kapcsolatban, és az Európai Parlament nevében kéri az iráni kormányt, hogy hozzon meg minden lehetséges intézkedést az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a diszkrimináció elleni küzdelem érdekében.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


8.1. Európai Vegyianyag-ügynökség ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Felszólal: Karl-Heinz Florenz (az ENVI bizottság elnöke) és Guido Sacconi (előadó).

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2006)0552)

Felszólalások a szavazásról:

- Guido Sacconi a szavazás után, a kompromisszumcsomagról (1. opció);

- Roberto Musacchio annak szükségességéről, hogy az előadó a szavazás során tartsa tiszteletben a plenáris ülésteremben kialakult különböző nézőpontokat;

- Carl Schlyter az egyeztető eljárás lehetőségéről;

- Guido Sacconi a szavazás végén, üdvözölve annak kimenetelét.


8.2. A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló .../2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont )

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2006)0553)

ELNÖKÖL: Ingo Friedrich

alelnök


8.3. A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Tanács határozattervezete az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való, a bolgár és a román nyelvnek az eljárási szabályzatban meghatározott eljárási nyelvek közé történő beillesztése célját szolgáló módosításáról [15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0554)


8.4. A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának eljárási nyelvei közé * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Tanács határozattervezete az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának a nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való, a bolgár és a román nyelvnek az eljárási szabályzatban meghatározott eljárási nyelvek közé történő beillesztése célját szolgáló módosításáról [15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0555)


8.5. A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel [14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2006)0556)


8.6. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya módosított javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról [COM(2006)0213 - C6-0207/2006 - 2005/0090(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0557)


8.7. 6/2006. sz. költségvetés-módosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió 6/2006. sz. költségvetés-módosítása a 2006-os költségvetési évre [15635/2006 – C6 0441/2006 – 2006/2265(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni Pittella (A6-0444/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0558)


8.8. A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról [COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0559)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0559)

Felszólalások a szavazásról:

- Ruth Hieronymi (előadó) pontosítást tesz a jelentés német terminológiájával kapcsolatban, az angol és a francia változat pontosítása céljával;

- Jacques Toubon ragaszkodik ahhoz, hogy a különböző szövegváltozatokban mindennemű nyelvi jellegű ellentmondást számoljanak fel, mielőtt a Parlament álláspontját a Bizottsághoz és a Tanácshoz továbbítják (Az elnök azt válaszolja, hogy erre már megtörténtek az előkészületek);

- Christopher Heaton-Harris a 160. módosítás elfogadhatóságáról (Az elnök azt válaszolja, hogy az elfogadhatóságot megvizsgálták, és minden kétséget kizáróan fennáll);

- Ignasi Guardans Cambó, a szavazási eljárásról.


8.9. Az európai globalizációs kiigatítási alap létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az európai globalizációs kiigazítási alap létrehozásáról [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Felszólal: Janusz Lewandowski (a BUDG bizottság elnöke), aki közli, hogy a PPE-DE képviselőcsoport visszavonja a módosításait, és Roselyne Bachelot-Narquin (előadó), aki üdvözli ezt a döntést.

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0560)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0560)


8.10. A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási információk elérhetősége ***I (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási információk elérhetőségéről és a 72/306/EGK irányelv és a ../../EK irányelv módosításáról [COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A6-0301/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0561)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0561)


8.11. Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2007-2010) [COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jim Higgins (A6-0432/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0562)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0562)

Felszólalások a szavazásról:

- Jim Higgins (előadó), a szavazás előtt.


8.12. Banánágazat * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeleteknek a banánágazat tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0489 – C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0563)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0563)

Felszólalások a szavazásról:

- Emanuel Jardim Fernandes nyelvi pontosítást tesz a 22. módosításhoz.


8.13. A rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a 2002/38/EK tanácsi irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0564)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0564)


8.14. A Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramja (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 és B6-0642/2006

A vita lefolytatásának időpontja: 2006.11.14 (2006.11.14-i jegyzőkönyv 15. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0630/2006

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0634/2006/rev

(amely a B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 és B6-0642/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Françoise Grossetête és Hans-Gert Pöttering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Martin Schulz és Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas és Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0565)

(A B6-0637/2006/rev állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.15. Oroszország/Európai Unió csúcstalálkozó (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 és B6-0641/2006

A vita lefolytatásának időpontja: 2006.11.29 (2006.11.29-i jegyzőkönyv 13. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0631/2006/rev

(amely a B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 és B6-0641/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében

Paavo Väyrynen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0566)

Felszólalások a szavazásról:

- Konrad Szymański a 9. és 6. módosítás szavazásra bocsátásáról.


8.16. A 85/611/EGK tanácsi irányelv (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) végrehajtásáról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet Wolf Klinz nyújtott be az ECON bizottság nevében, az eljárási szabályzat 81. cikke szerint (B6-0643/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0567)


8.17. Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007 (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Bizottság közleménye a bővítési stratégiáról és annak alapvető kihívásairól 2006–2007 [2006/2252(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0436/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0568)

Felszólalások a szavazásról:

- Elmar Brok (előadó) szóbeli módosító javaslatokat tesz a 29. és 16. módosításhoz, amelyeket elfogadnak.

- Giorgos Dimitrakopoulos és Joost Lagendijk szóbeli módosító javaslatokat tesz a 17. módosításhoz, amelyeket elfogadnak.


8.18. Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai [2006/2226(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0569)

Felszólalások a szavazásról:

- Alexander Stubb (előadó) leszögezi, hogy a 8. módosítás esetében a francia nyelvű változat a mérvadó.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Guido Sacconi -jelentések - A6-0352/2006 és A6-0345/2006: Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Ruth Hieronymi-jelentés - A6-0399/2006: Carlo Fatuzzo

Roselyne Bachelot-Narquin-jelentés - A6-0385/2006: Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Matthias Groote-jelentés - A6-0301/2006: Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Jim Higgins-jelentés - A6-0432/2006: Marian Harkin

Jean-Claude Fruteau-jelentés - A6-0422/2006: Jean-Claude Martinez

Oroszország/Európai Unió csúcstalálkozó: Bernd Posselt

Elmar Brok-jelentés - A6-0436/2006: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Alexander Stubb-jelentés - A6-0393/2006: Hubert Pirker


10. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek és a szavazási szándékoknak a listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Francesco Musotto és Alfonso Andria közlik, hogy a Guido Sacconi-jelentésről - A6-0352/2006, 191. módosítás - tartott szavazás során a szavazógépük nem működött.

Elmar Brok közli, hogy összeférhetetlenségi okokból nem vett részt a Ruth Hieronymi-jelentésről - A6-0399/2006 - tartott szavazáson.

Jim Higgins közli, hogy nem működött a szavazógépe a Jim Higgins-jelentésről - A6-0432/2006 folytatott szavazás során.

Hubert Pirker közli, hogy az Elmar Brok-jelentésről - A6-0436/2006 - tartott zárószavazás során a szavazógépe nem működött.


(A 14.05 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Marian Harkin közli, hogy nem írta alá a jelenléti ívet, de jelen volt.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. Adatvédelem (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Adatvédelem

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Charlotte Cederschiöld, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, aki kérdést intéz a Tanácshoz, amelyre Paula Lehtomäki válaszol, Sophia in 't Veld, aki kéri a Tanácsot, hogy írásban válaszoljon a kérdéseire, Paula Lehtomäki, aki ezt megígéri, és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

13. Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.)

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.


14. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti Ranko Krivokapic urat, a Montenegrói Köztársaság parlamentjének elnökét, valamint Gordana Djurovic urat, európai integrációs miniszterhelyettest, akik a hivatalos galérián foglaltak helyet.


15. Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.)

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hans-Gert Pöttering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.


16. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az Azerbajdzsán Köztársaság parlamentjének küldöttségét, amelyet Valeh Aleskerov, az azerbajdzsán parlament alelnöke és az EU/Azerbajdzsán parlamenti együttműködési bizottság társelnöke vezet, és amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


17. Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.)

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.


18. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Numair Ghanem, a szíriai parlament külügyi bizottságának elnöke által vezetett szíriai parlamenti küldöttséget, amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


19. Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.)

Felszólal: Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Ingo FRIEDRICH
alelnök

Felszólal: Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope és Reino Paasilinna.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès és Panayiotis Demetriou.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Nikolaos Vakalis, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.


20. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0448/2006).

1. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): A finn elnökség fellépése a gyermekek és a nők érdekében.

Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig és Manuel Medina Ortega kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Manuel Medina Ortega): Stratégia a bevándorlás terén.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, valamint Manuel Medina Ortega, Danutė Budreikaitė és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire (az utóbbi képviselő Derek Roland Clark felszólalása után tette fel kérdését).

3. kérdés (Claude Moraes): A Tanács tervezete az esélyegyenlőség évéről (2007) és az kultúrák közötti párbeszéd évéről (2008).

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Richard Corbett (a szerző helyettese) kiegészítő kérdésére.

4. kérdés (Sarah Ludford): A terrorizmus elleni küzdelem stratégiája.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

A 5. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

6. kérdés (Danutė Budreikaitė): Energetikai távlatok Litvániában.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig és Laima Liucija Andrikienė kiegészítő kérdéseire.

7. kérdés (Avril Doyle): COP 12.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Avril Doyle kiegészítő kérdésére.

8. kérdés (Richard Corbett): A Bizottság tagjai

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Richard Corbett kiegészítő kérdésére.

A 9. kérdést visszavonták.

10. kérdés (Bernd Posselt): Koszovó státusza.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

11. kérdés (Bastiaan Belder): Késői abortuszok a barcelonai Ginemedex abortuszklinikán.

Paula Lehtomäki válaszol a kérdésre, illetve Bastiaan Belder kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

21. Vezetői engedélyek (átdolgozás) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

Mathieu Grosch előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ewa Hedkvist Petersen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dieter-Lebrecht Koch és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.14-i jegyzőkönyv 6.19. pont .


22. A kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók előírásai ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók előírásainak gyorsított bevezetésére vonatkozóan a 417/2002/EK rendelet módosításáról és a 2978/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Fernand Le Rachinel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Willi Piecyk, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.14-i jegyzőkönyv 6.14. pont .


23. A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztése (rendelet) * - A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának kifejlesztése (határozat) * (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról [COM(2006)0383 - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 886/2001/EK tanácsi határozat módosításáról [COM(2006)0383 - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Carlos Coelho előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Barbara Kudrycka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.14-i jegyzőkönyv 6.29. pont és 2006.12.14-i jegyzőkönyv 6.30. pont .


24. Erőszakos videójátékok (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Erőszakos videójátékok

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mary Honeyball, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.


25. Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása (bizottságok, quaestorok) (vita)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata 15. cikkének és 182. cikke (1) bekezdésének módosításáról: a quaestorok, valamint a bizottságok elnökségének megválasztása [2006/2287(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Jo Leinen (A6-0464/2006)

Richard Corbett (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ingo Friedrich, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Johannes Voggenhuber, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, az utóbbi felszólalással kapcsolatban, és Johannes Voggenhuber, aki erre válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.12.14-i jegyzőkönyv 6.21. pont .


26. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 381.846/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat