Kazalo 
Zapisnik
PDF 210kWORD 189k
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 4.Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 - Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (razprava)
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Dnevni red
 7.Izjava predsednika
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Evropska agencija za kemikalije ***II (glasovanje)
  
8.2.Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (glasovanje)
  
8.3.Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Predlog spremembe proračuna št. 6/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Usklajevanje nekaterih predpisov držav članic o razširjanju televizijskih programov ***I (glasovanje)
  
8.9.Ustanovitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ***I (glasovanje)
  
8.10.Homologacija motornih vozil glede na emisije in dostop do informacij za popravilo vozil ***I (glasovanje)
  
8.11.Finančni prispevki v Mednarodni sklad za Irsko (2007-2010) * (glasovanje)
  
8.12.Sektor banan * (glasovanje)
  
8.13.Obdobje uporabe ureditve DDV, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve * (glasovanje)
  
8.14.Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2007 (glasovanje)
  
8.15.Vrh Rusija/Evropska unija (glasovanje)
  
8.16.Izvajanje Direktive 85/611/EGS (Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) (glasovanje)
  
8.17.Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 (glasovanje)
  
8.18.Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Varstvo podatkov (razprava)
 13.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (razprava)
 14.Dobrodošlica
 15.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 16.Dobrodošlica
 17.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 18.Dobrodošlica
 19.Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)
 20.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 21.Vozniška dovoljenjenja (prenovitev) ***II (razprava)
 22.Uvajanje zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom ***I (razprava)
 23.Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Uredbe (ES) št. 2424/2001) * - Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Sklepa 2001/886/PNZ) * (razprava)
 24.Nasilne videoigre (razprava)
 25.Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta (odbori, kvestorji) (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.


2. Predložitev dokumentov

S strani parlamentarnih odborov je bilo predloženo naslednje poročilo:

- * (Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih) Report on the proposal for a Council decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fundamental rights and citizenship" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" (COM(2005)0122 [[02]] - C6-0236/2005 - 2005/0038(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Inger Segelström (A6-0465/2006)


3. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim septembrskim zasedanjem.


4. Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 - Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (razprava)

Poročilo: Sporočilo Komisije o širitveni strategiji in njenih glavnih izzivih 2006-2007 [2006/2252(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0436/2006)

Poročilo: Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic [2006/2226(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

Elmar Brok je predstavil poročilo (A6-0436/2006).

Alexander Stubb je predstavil poročilo (A6-0393/2006).

Govorila sta Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) in Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Íñigo Méndez de Vigo v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys samostojni poslanec, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma in Andrew Duff.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos in Inger Segelström.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredsednik

Govorili so Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Stavros Lambrinidis, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ioannis Kasoulides, Ioannis Varvitsiotis, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.17 , Zapisnik z dne 13.12.2006 (A6-0436/2006) in točka 8.18 , Zapisnik z dne 13.12.2006 (A6-0393/2006).

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55, v pričakovanju začetka časa za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

5. Članstvo v političnih skupinah

Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni in Andrzej Tomasz Zapałowski so se priključili skupini UEN z veljavo od 13.12.2006.


6. Dnevni red

Predsednik je sporočil, da poročilo Jo Leinen, Sprememba členov 15 in 182(1) Poslovnika Evropskega parlamenta: volitve kvestorjev in predsedstva odborov (A6-0464/2006), uvrščeno v čas glasovanja v četrtek, 14.12.2006 (točka 110 OJ), ni bilo sprejeto v odboru v skladu s členom 131 Poslovnika in je zato uvrščeno na dnevni red tekočega delnega zasedanja kot zadnja točka.

°
° ° °

Govorila sta Renato Brunetta, ki je opozoril na, po njegovem mnenju, preostro obnašanje nekaterih varnostnikov pred vhodom v sejno dvorano, Tadeusz Zwiefka, ki je obžaloval dejstvo, da je bilo prejšnjega dne televizijsko oddajanje med podelitvijo nagrade Saharova prekinjeno, zaradi česar v Belorusiji niso mogli spremljati govora Aleksandra Milinkeviča (predsednik je odgovoril, da so omenjene težave povezane z demonstracijami pomožnega osebja Parlamenta).


7. Izjava predsednika

Predsednik je v svojem imenu in v imenu Parlamenta izrazil zaskrbljenost zaradi sporne konference o holokavstu, ki je bila 11. in 12. decembra 2006 v Teheranu, ter je v imenu Parlamenta zahteval od iranske vlade, da sprejme vse potrebne ukrepe za boj proti antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


8.1. Evropska agencija za kemikalije ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0352/2006)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Govorila sta Karl-Heinz Florenz (predsednik odbora ENVI) in Guido Sacconi (poročevalec).

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2006)0552)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Guido Sacconi po glasovanju o sklopu sporazumnih predlogov sprememb (opcija 1);

- Roberto Musacchio o nujnosti, da med glasovanjem poročevalec spoštuje različnost pogledov v sejni dvorani;

- Carl Schlyter o možnosti spravnega postopka;

- Guido Sacconi ob koncu glasovanja, da bi izrazil zadovoljstvo nad izidom.


8.2. Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. .../2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Guido Sacconi (A6-0345/2006)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Raglašeno kot odobreno (P6_TA(2006)0553)

PREDSEDSTVO: Ingo Friedrich

podpredsednik


8.3. Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Sklepa Sveta o spremembi jezikovne ureditve Poslovnika Sodišča Evropskih Skupnosti, da bi se bolgarski in romunski jezik vključila med jezike postopka, določene s Poslovnikom [15712/2006 - C6-0434/2006 - 2006/0813(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0554)


8.4. Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Sklepa Sveta o spremembi jezikovne ureditve Poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti, da bi se bolgarski in romunski jezik vključila med jezike postopka, določene s Poslovnikom [15715/2006 - C6-0435/2006 - 2006/0814(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0555)


8.5. Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008) [14153/2/2006 - C6-0422/2006 - 2005/0203(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2006)0556)


8.6. Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Skupna usmeritev, ki jo je sprejel Svet v zvezi s sprejetjem Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0557)


8.7. Predlog spremembe proračuna št. 6/2006 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2006 za proračunsko leto 2006, Oddelek III - Komisija [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gianni Pittella (A6-0444/2006)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2006)0558)


8.8. Usklajevanje nekaterih predpisov držav članic o razširjanju televizijskih programov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov [COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0559)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0559)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ruth Hieronymi (poročevalka) je pojasnila nemško terminologijo v poročilu glede na angleško in francosko različico;

- Jacques Toubon je zahteval, da se odpravijo vsa jezikovna protislovja v vseh jezikovnih različicah besedila pred posredovanjem stališča Parlamenta Komisiji in Svetu (predsednik mu je odgovoril, da je to že bilo predvideno);

- Christopher Heaton-Harris o sprejemljivosti predloga spremembe 160 (predsednik mu je odgovoril, da je že bila preverjena in da o njej ni nikakršnega dvoma);

- Ignasi Guardans Cambó o postopku glasovanja.


8.9. Ustanovitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji [COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Govorila sta Janusz Lewandowski (predsednik odbora BUDG), ki je povedal, da skupina PPE-DE umika svoje predloge sprememb, in Roselyne Bachelot-Narquin (poročevalka), ki je izrazila zadovoljstvo zaradi te odločitve.

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0560)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0560)


8.10. Homologacija motornih vozil glede na emisije in dostop do informacij za popravilo vozil ***I (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije, o dostopu do informacij za popravilo vozil in o spremembi Direktive 72/306/EGS in Direktive .../.../ES [COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Matthias Groote (A6-0301/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0561)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0561)


8.11. Finančni prispevki v Mednarodni sklad za Irsko (2007-2010) * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) [COM(2006)0564 - C6-0423/2006 - 2006/0194(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jim Higgins (A6-0432/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0562)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0562)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jim Higgins (poročevalec) pred glasovanjem.


8.12. Sektor banan * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan [COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0563)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0563)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Emanuel Jardim Fernandes je dodal jezikovno pojasnilo k predlogu spremembe 22.


8.13. Obdobje uporabe ureditve DDV, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve [COM(2006)0739 - C6-0437/2006 - 2006/0245(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0564)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0564)


8.14. Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2007 (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 in B6-0642/2006

Razprava je potekala 14.11.2006 (točka 15 , Zapisnik z dne 14.11.2006).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0630/2006

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0634/2006/rev

(ki nadomešča B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 in B6-0642/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Françoise Grossetête in Hans-Gert Pöttering v imenu skupine PPE-DE,

Martin Schulz in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE,

Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas in Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0565)

(Predlog resolucije B6-0637/2006/rev je brezpredmeten.)


8.15. Vrh Rusija/Evropska unija (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 in B6-0641/2006

Razprava je potekala 29.11.2006 (točka 13 , Zapisnik z dne 29.11.2006).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0631/2006/rev

(ki nadomešča B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 in B6-0641/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE,

Hannes Swoboda in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE

Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE,

Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0566)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Konrad Szymański o glasovanju o predlogih sprememb 9 in 6.


8.16. Izvajanje Direktive 85/611/EGS (Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 81 Poslovnika podal Wolf Klinz v imenu odbora ECON, o osnutku direktive Komisije o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z namenom pojasnitve nekaterih opredelitev (B6-0643/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0567)


8.17. Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007 (glasovanje)

Poročilo: Sporočilo Komisije o širitveni strategiji in njenih glavnih izzivih 2006-2007 [2006/2252(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0436/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0568)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Elmar Brok (poročevalec) je podal ustna predloga sprememb k predlogoma sprememb 29 in 16, ki sta bila upoštevana.

- Giorgos Dimitrakopoulos in Joost Lagendijk sta podala ustna predloga sprememb k predlogu spremembe 17, ki sta bila upoštevana.


8.18. Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic (glasovanje)

Poročilo: Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic [2006/2226(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0393/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0569)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Alexander Stubb (poročevalec) je pojasnil, da je merodajna francoska različica predloga spremembe 8.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročili Guido Sacconi - A6-0352/2006 in A6-0345/2006: Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Poročilo: Ruth Hieronymi - A6-0399/2006: Carlo Fatuzzo

Poročilo: Roselyne Bachelot-Narquin - A6-0385/2006: Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Poročilo: Matthias Groote - A6-0301/2006: Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Poročilo: Jim Higgins - A6-0432/2006: Marian Harkin

Poročilo: Jean-Claude Fruteau - A6-0422/2006: Jean-Claude Martinez

Vrh Rusija/Evropska unija: Bernd Posselt

Poročilo: Elmar Brok - A6-0436/2006: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Poročilo: Alexander Stubb - A6-0393/2006: Hubert Pirker


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)", in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Francesco Musotto in Alfonso Andria sta obvestila, da njuni glasovalni napravi nista delovali v času glasovanja poročila Guido Sacconi - A6-0352/2006, predlog spremembe 191.

Elmar Brok je sporočil, da ni sodeloval pri glasovanju poročila Ruth Hieronymi - A6-0399/2006 - zaradi navzkrižja interesov.

Jim Higgins je obvestil, da njegova glasovalna naprava ni delovala v času glasovanja poročila Jim Higgins - A6-0432/2006.

Hubert Pirker je obvestil, da njegova glasovalna naprava ni delovala v času končnega glasovanja poročila Elmar Brok - A6-0436/2006.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.05,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Marian Harkin je obvestila, da ni podpisala seznama prisotnosti, vendar je bila prisotna.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Varstvo podatkov (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Varstvo podatkov

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) in Franco Frattini (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Charlotte Cederschiöld v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, ki je zastavila vprašanje Svetu, na katerega je odgovorila Paula Lehtomäki, Sophia in 't Veld, ki je zahtevala, naj Svet poda pisni odgovor na njena vprašanja, Paula Lehtomäki, ki se je k temu obvezala, in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

13. Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006)

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.


14. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico predsedniku parlamenta Republike Črne gore Ranku Krivokapiću in ministrici za evropske integracije Gordani Djurović, ki sta se nahajala na častni galeriji.


15. Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)

Izjave Sveta in Komisije: Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006)

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Hans-Gert Pöttering v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, in Graham Watson v imenu skupine ALDE.


16. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji parlamenta Republike Azerbajdžan pod vodstvom Valeha Aleskerova, podpredsednika parlamenta Republike Azerbajdžan in sopredsednika parlamentarnega odbora za sodelovanje EU/Azerbajdžan, ki se je nahajala na častni galeriji.


17. Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)

Izjave Sveta in Komisije: Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006)

Govorila sta Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL.


18. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji sirskega parlamenta pod vodstvom Numaira Ghanema, predsednika odbora za zunanje zadeve sirskega parlamenta, ki se je nahajala na častni galeriji.


19. Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006) (nadaljevanje razprave)

Izjave Sveta in Komisije: Priprave Evropskega sveta (14. in 15. december 2006)

Govoril je Brian Crowley v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

Govorili so Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope in Reino Paasilinna.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès in Panayiotis Demetriou.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Nikolaos Vakalis, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.


20. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0448/2006).

Vprašanje 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ukrepi finskega predsedstva za otroke in njihove družine

Paula Lehtomäki (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig in Manuel Medina Ortega.

Vprašanje 2 (Manuel Medina Ortega): Strategije na področju priseljevanja

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Danutė Budreikaitė in Reinhard Rack, slednji potem ko je govoril Derek Roland Clark

Vprašanje 3 (Claude Moraes): Načrti Sveta za leto enakih možnosti (2007) in leto medkulturnega dialoga (2008)

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Richard Corbett (namesto vlagatelja).

Vprašanje 4 (Sarah Ludford): Strategija boja proti terorizmu

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Sarah Ludford in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 5 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 6 (Danutė Budreikaitė): Energetske možnosti v Litvi

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig in Laima Liucija Andrikienė.

Vprašanje 7 (Avril Doyle): COP12

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Avril Doyle.

Vprašanje 8 (Richard Corbett): Sestava Komisije

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Richard Corbett.

Vprašanje 9 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 10 (Bernd Posselt): Status Kosova

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 11 (Bastiaan Belder): Pozni splavi na kliniki za splave Ginemedex (Barcelona)

Paula Lehtomäki je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bastiaan Belder.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki se je prekinila ob 19.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

21. Vozniška dovoljenjenja (prenovitev) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (prenovitev) [09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0414/2006)

Mathieu Grosch je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Ewa Hedkvist Petersen v imenu skupine PSE, Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dieter-Lebrecht Koch in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.19 , Zapisnik z dne 14.12.2006.


22. Uvajanje zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 417/2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih konstrukcijskih zahtev za tankerje z enojnim trupom in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2978/94 [COM(2006)0111 - C6-0104/2006 - 2006/0046(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006)

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Fernand Le Rachinel je predstavil poročilo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Willi Piecyk v imenu skupine PSE, Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 , Zapisnik z dne 14.12.2006.


23. Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Uredbe (ES) št. 2424/2001) * - Razvoj druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Sprememba Sklepa 2001/886/PNZ) * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2424/2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0410/2006)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2001/886/PNZ o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0413/2006)

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Carlos Coelho je predstavil svoji poročili.

Govorili so Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE-DE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.29 , Zapisnik z dne 14.12.2006 in točka 6.30 , Zapisnik z dne 14.12.2006.


24. Nasilne videoigre (razprava)

Izjava Komisije: Nasilne videoigre

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili sta Mary Honeyball v imenu skupine PSE, in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN.

Razprava se je zaključila.


25. Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta (odbori, kvestorji) (razprava)

Poročilo: Sprememba členov 15 in 182(1) Poslovnika Evropskega parlamenta: volitve kvestorjev in predsedstva odborov [2006/2287(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Jo Leinen (A6-0464/2006)

Richard Corbett (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Govorili so Ingo Friedrich v imenu skupine PPE-DE, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Johannes Voggenhuber v imenu skupine Verts/ALE, Richard Corbett o predhodnem govoru in Johannes Voggenhuber, ki mu je odgovoril.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.21 , Zapisnik z dne 14.12.2006.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 381.846/OJJE).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov