Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 януари 2007 г. - Страсбург

10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад за интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете при осъществяване на дейността на комисиите (2005/2149(INI)) – комисия FEMM - Докладчик: Anna Záborská (A6-0478/2006)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумение, изменящо Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) – комисия DEVE - Докладчик: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Report on European Road Safety Action Programme - mid-term review (2006/2112(INI)) – комисия TRAN - Докладчик: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Report on the Council's Seventh and Eighth Annual Reports according to Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports (2006/2068(INI)) - комисия AFET - Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Report with recommendations to the Commission on the European private company statute (2006/2013(INI)) – комисия JURI - Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене по общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правото, приложимо към извъндоговорни задължения ("Рим II") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD)) – комисия JURI - Докладчик: Diana Wallis (A6-0481/2006)

- ***II Препоръка за второ четене по общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за сертифицирането на машинисти, управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Gilles Savary (A6-0480/2006)

- ***II За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on international rail passengers' rights and obligations (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

- ***II Препоръка за второ четене по общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/440/EИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността и на Директива 2001/14/EО на Европейския парламент и на Съвета за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Michał Tomasz Kamiński, от името на групата UEN. Proposal for a recommendation to the Council on the negotiating mandate for a new enhanced agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (B6-0022/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща:

AFET

подпомагащи:

ITRE, INTA

Правна информация - Политика за поверителност