Index 
Jegyzőkönyv
PDF 151kWORD 128k
2007. január 15., Hétfő - Strasbourg
1.Ünnepélyes ülés - A bolgár és román képviselők üdvözlése
 2.Az ülésszak folytatása
 3.A Parlament tagjai
 4.Az elnökség nyilatkozata
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.Képviselőcsoport megalakítása
 9.A Parlament elnökének rövid beszéde
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Írásbeli nyilatkozatok és szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Petíciók
 13.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 14.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.A következő ülés napirendje
 16.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2006 - 2007

2007. január 15- 18-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Ünnepélyes ülés - A bolgár és román képviselők üdvözlése

18.05 és 18.20 között a Parlament ünnepélyes ülést tart az új bolgár és román képviselők hivatalba lépése alkalmából.

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben köszönti a Bulgária és Románia által kijelölt 53 új parlamenti képviselőt. Ugyancsak köszönti Bogdan Olteanut, a román képviselőház elnökét, Nicolae Văcăroiut, a román szenátus elnökét, valamint Georgi Georgiev Pirinskit, a bolgár országgyűlés elnökét, akik a hivatalos galérián foglaltak helyet.


2. Az ülésszak folytatása

Az ülést 18.20 órakor nyitják meg.


3. A Parlament tagjai

A Bulgáriából és Romániából érkező 53 új európai parlamenti képviselő listája a jelen jegyzőkönyv mellékleteként kerül közzétételre.


4. Az elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben elítéli az ETA által a madridi repülőtéren 2006.12.30-án elkövetett merényletet, amelynek során két ecuadori állampolgár életét vesztette.

Részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak, valamint a spanyol és az ecuadori társadalom egészének.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes dán hatóságok bejelentették Søren Bo Søndergaard kinevezését Ole Krarup helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.01.01.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése szerint a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve amíg valamely vitában nincs határozat, Søren Bo Søndergaard elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Maria Berger bejelentette, hogy kinevezték az osztrák kormány igazságügyi miniszterévé. A Parlament ezt tudomásul veszi és megállapítja, hogy képviselői helye 2007. január 11-i hatállyal megüresedik az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése, valamint az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára az Európai Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Olle Schmidt, Gian Paolo Gobbo és Umberto Bossi mandátumát.

E mandátumok 2006.10.19-én, 2006.11.8-án és 2006.11.8-án lépnek hatályba.


8. Képviselőcsoport megalakítása

Az elnök bejelenti, hogy a következő képviselőcsoport megalakulásáról értesítették:

- Identitás, Hagyomány, Szuverenitás képviselőcsoport (ITS): 20 képviselő.

A képviselőcsoport összetétele a következő:

Bruno GOLLNISCH

Petre POPEANGĂ

Philip CLAEYS

Eugen MIHĂESCU

Ashley MOTE

Andreas MÖLZER

Alessandra MUSSOLINI

Luca ROMAGNOLI

Dimitar STOYANOV

Daniela BURUIANĂ

Koenraad DILLEN

Carl LANG

Fernand LE RACHINEL

Jean-Marie LE PEN

Marine LE PEN

Jean-Claude MARTINEZ

Viorica MOISUC

Lydia SCHENARDI

Cristian STĂNESCU

Frank VANHECKE.

Felszólal: Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki hivatkozva az eljárási szabályzat 29. cikkének (1) bekezdésére vitatja e képviselőcsoport megalakulását, és kéri megalakulása legitimitásának vizsgálatát, valamint Bruno Gollnisch, az ITS képviselőcsoport nevében, e felszólalással kapcsolatban.

Az elnök úgy véli, hogy az eljárási szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének értelmezése, valamint a képviselőcsoport tagjai által aláírt politikai elvi nyilatkozat alapján nincs helye e kérés teljesítésének.


9. A Parlament elnökének rövid beszéde

Az elnök rövid beszédet tart, melyben megvonja mandátumának mérlegét.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, az ITS képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (aki nem az Unió egyik hivatalos nyelvén szólal fel, ezért az elnök közli vele, hogy felszólalása nem fog szerepelni a szó szerinti jegyzőkönyvben), és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés a nemek közötti egyenlőségnek a bizottságok munkája keretében történő integrált megközelítéséről (2005/2149(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Anna Záborská (A6-0478/2006)

- *** Ajánlás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - DEVE bizottság - Előadó: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

- Jelentés: európai cselekvési program a közúti közlekedés biztonságáért - félidős értékelés (2006/2112(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

- Jelentés az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentésről (2006/2068(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai magántársaságok statútumáról (2006/2013(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0481/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Gilles Savary (A6-0480/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a nemzetközi vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

2) a képviselők

2.1) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

- Michał Tomasz Kamiński, a(z) UEN képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új, megerősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról (B6-0022/2007)

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AFET

véleménynyilvánításra felkért :

ITRE, INTA


11. Írásbeli nyilatkozatok és szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be::

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

- (O-0126/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai uniós szintű felügyeleti gyakorlat további közelítése (B6-0449/2006);

- (O-0128/2006) Daniel Varela Suanzes-Carpegna, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Kormányzati Közbeszerzési Megállapodás (GPA) újratárgyalása. (B6-0450/2006);

- (O-0131/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A SWIFT (B6-0001/2007);

- (O-0132/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A SWIFT (B6-0002/2007);

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

- Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen, az állatok érzéstelenítés nélküli rituális levágásáról (0001/2007);

- Bogusław Rogalski, a neonáci pártok betiltásáról (0003/2007);

- Konrad Szymański, Charles Tannock és Marek Siwiec, az (1932–1933-as) ukrajnai nagy éhínség népirtásként való nemzetközi elismeréséről (0004/2007).


12. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2007.01.04

E. Selvarajah (93 aláírással) (n° 862/2006);

Alida Masa (n° 863/2006);

Iván Ramírez (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) (n° 864/2006);

Claudio Caruana (n° 865/2006);

Marlies Haagsma (n° 866/2006);

Jiří Kvasnička (A A A radiotaxi s.r.o.) (n° 867/2006);

Fehérvári Polgári Védegylet (12 aláírással) (n° 868/2006);

Maria Kraft (n° 869/2006);

Argirios Tsorakis (n° 870/2006);

Argirios Tsorakis (n° 871/2006);

Argirios Tsorakis (n° 872/2006);

Argirios Tsorakis (n° 873/2006);

Argirios Tsorakis (n° 874/2006);

Volker Starke (Stadt Frankfurt (Oder) (n° 875/2006);

Cleopetra Donzeann (n° 876/2006);

Günther Rose (n° 877/2006);

Raimar Ocken (n° 878/2006);

Christian Stange (n° 879/2006);

Schermann (Landkreis Göttingen) (n° 880/2006);

Arnold Jansen (n° 881/2006);

Tomas Eckhardt (Initiative "Das Leben befreien") (n° 882/2006);

Giorgio Bortini (n° 883/2006);

Simone Poupon (Collectif pour la paix - Le Creusot) (n° 884/2006);

Joaquim Gomez (1 aláírással) (n° 885/2006);

Gonzalez (SA G-Block NV) (n° 886/2006);

Miguel Moises (Gestnave - Comissão de Trabalhadores) (3 aláírással) (n° 887/2006);

Francisco Manuel Caeiro Costa (n° 888/2006);

Angela Maria Duarte da Costa (Associação Portuguesa de Deficientes) (2 aláírással) (n° 889/2006);

Özcan Kaldoyo (n° 890/2006);

Karina Adamik (n° 891/2006);

Ryszard Zajac (n° 892/2006);

Halina Kucman (n° 893/2006);

Elzbieta Demus van Oosten (n° 894/2006);

Andrzej Zelawski (n° 895/2006);

Zbigniew Jan Salamon (n° 896/2006);

Argirios Tsorakis (n° 897/2006);

Argirios Tsorakis (n° 898/2006);

Argirios Tsorakis (n° 899/2006);

Argirios Tsorakis (n° 900/2006);

Ilian-Konstantin Nikolov (n° 901/2006);

Peter Lohmar (n° 902/2006);

Oskar Eschenbach (n° 903/2006);

Werner Zimmermann (n° 904/2006);

Carlo Buono (n° 905/2006);

Leonardo Schmit (n° 906/2006);

José Vicente Edo Vázquez (Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat") (n° 907/2006);

Antonio Juan Romero Losana (n° 908/2006);

Anna Moreno Bernadas (1 aláírással) (n° 909/2006);

Gonzalo Muñumel Diez (Asociación de Prejubilados por Reconversion Industrial) (n° 910/2006);

Antonio Moreno Alfaro (n° 911/2006);

Juan Luis Cabeza Campos (Asociación para la defensa y educacion medioambietal "Riberas del Guadaira") (n° 912/2006);

Gianni Luigi Mor (n° 913/2006);

2007.01.05

titkos név (n° 914/2006);

titkos név (n° 915/2006);

Miguel Yuste de Santos (Coordinadora de Colectivos Afectados por el Pimic) (n° 916/2006);

Marino Savina (n° 917/2006);

Luigi Marucci (O.S.Po.L.) (1 aláírással) (n° 918/2006);

Rektorové Libuše (n° 919/2006);

Constanta Kirchner (n° 920/2006);

Ros Vasile (Romanian Community of Ireland) (1 aláírással) (n° 921/2006);

George Barry (n° 922/2006);

Cécile de la Losa (n° 923/2006);

Heidi de Jong-Fuchs (9 aláírással) (n° 924/2006);

Eva Maria Coria Paramas (8 aláírással) (n° 925/2006);

Carlos Arribas Ugarte (Ecologistas en Acción del país Valenciano) (n° 926/2006);

Manuel Gomez Costa (Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel") (n° 927/2006);

Andrea Morelli (n° 928/2006);

Adolfo Pablo Lapi (n° 929/2006);

Józef Sówka (n° 930/2006);

Katarzyna Dabrowska (n° 931/2006);

Johannes Kleinschnittger (n° 932/2006).


13. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködési keret létrehozásáról;

- megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a sajtra alkalmazandó kereskedelmi preferenciák kiigazításáról;

- megállapodás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között;

- kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.


14. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2006. szeptemberi I. ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


15. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 382.948/OJMA).


16. Az ülés berekesztése

Az ülést 19.45 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat